/ taohigo.com / 0浏览

越南語字母表,漢字和越南文對照表

大寫字母

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y

小寫字母

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

音調

越南語有六種不同音調。第一聲(平聲)不標調號,其他五個則在元音的上或下加上調號:

 • 平聲(陰平)不標音A/a Ă/ă Â/â E/e Ê/ê I/i O/o Ô/ô Ơ/ơ U/u Ư/ư Y/y
 • 玄聲(陽平)重音符À/à Ằ/ằ Ầ/ầ È/è Ề/ề Ì/ì Ò/ò Ồ/ồ Ờ/ờ Ù/ù Ừ/ừ Ỳ/ỳ
 • 問聲(陰上)上鉤符Ả/ả Ẳ/ẳ Ẩ/ẩ Ẻ/ẻ Ể/ể Ỉ/ỉ Ỏ/ỏ Ổ/ổ Ở/ở Ủ/ủ Ử/ử Ỷ/ỷ
 • 跌聲(陽上)波浪號Ã/ã Ẵ/ẵ Ẫ/ẫ Ẽ/ẽ Ễ/ễ Ĩ/ĩ Õ/õ Ỗ/ỗ Ỡ/ỡ Ũ/ũ Ữ/ữ Ỹ/ỹ
 • 銳聲(陰去,陰入)尖音符Á/á Ắ/ắ Ấ/ấ É/é Ế/ế Í/í Ó/ó Ố/ố Ớ/ớ Ú/ú Ứ/ứ Ý/ý
 • 重聲(陽去,陽入)下句點Ạ/ạ Ặ/ặ Ậ/ậ Ẹ/ẹ Ệ/ệ Ị/ị Ọ/ọ Ộ/ộ Ợ/ợ Ụ/ụ Ự/ự Ỵ/ỵ

漢字和越南文對照表

 • a: 呵 妸 啊 痾 疴 阿 婀 屙
 • á: 啞 啞 婭 阿 婭 亞 亜 襾 亞
 • à: 啊
 • ả: 猗 婭
 • ạ: 啊
 • ác: 噁 喔 惡 惡 齷 齷 渥 幄 握 偓 𪅴 悪 堊 堊
 • ắc: 乙
 • ạc: 噁
 • ặc: 乙
 • ách: 厄 啞 啞 呃 阨 嗌 搤 軶 軛 呝 軛 阸 扼 戹
 • ạch: 厄
 • ai: 娭 噯 挨 欸 唉 哎 噯 埃 哀
 • ái: 餲 噫 乃 欬 噯 欸 靉 曖 嬡 僾 曖 靉 嬡 愛 愛 靄 靄 藹 藹
 • ải: 阨 嗌 矮 挨 縊 縊 隘
 • am: 菴 韽 鵪 諳 盦 鵪 諳 庵
 • ám: 陰 𩹎 暗 闇
 • âm: 喑 陰 瘖 愔 隂 音 侌 陰
 • ăm: 奄
 • ấm: 喑 飲 飲 窨 廕 蔭 蔭 𨯛
 • ầm: 喑
 • ẫm: 𠿮
 • ẵm: 揞
 • ảm: 黯
 • ẩm: 飲 飲 𣼩 飮
 • ậm: 𠿮
 • an: 殷 鞍 安
 • án: 按 唵 案 桉 𫺙
 • ân: 殷 恩 慇
 • ăn: 咹
 • ấn: 印 按 隱 隱
 • ẩn: 隱 隱 癮 癮 隠
 • ang: 盎
 • áng: 盎
 • ăng: 盎
 • ắng: 印
 • ảng: 坱
 • anh: 攖 攖 英 泱 癭 癭 鸚 纓 櫻 瓔 嚶 罌 甖 嬰 鸚 霙 櫻 瓔 纓 甇 罌 嚶 瑛 嬰
 • ánh: 暎 映
 • ành: 𠸄
 • ảnh: 景 影
 • ao: 泑 坳 鏖 凹
 • áo: 拗 燠 隩 澳 奧 奧 靿 懊 襖 襖
 • ào: 呦
 • ảo: 拗 幻 抝 媼 媼
 • ạo: 𠯻
 • áp: 厭 押 厭 閘 閘 擪 擫 厴 厴 壓 鴨 鴨 壓
 • ấp: 浥 厭 厭 挹 揖 饁 饁 罨 𬪁 裛 悒 唈 邑 穵
 • ắp: 押
 • ập: 𨁲
 • át: 餲 閼 遏 閼 頞
 • ất: 乙
 • ắt: 𢖮
 • ạt: 𣿌
 • au: 泑
 • âu: 嘔 嘔 區 區 歐 漚 歐 漚 鷗 謳 甌 鷗 甌 謳
 • ấu: 幼
 • ẩu: 嘔 嘔 嫗 嫗 歐 漚 歐 漚 𬏠 毆 毆
 • áy: 燰
 • ấy: 𧘇
 • ẩy: 𢶶
 • ba: 番 坡 杷 吧 爸 筢 鈀 鈀 爬 葩 啪 嶓 菠 波 豝 羓 笆 疤 芭 巴
 • bá: 莫 把 播 百 叭 耙 伯 柏 霸 簸 欛 灞 壩 垻 壩 靶
 • bà: 番 跁 杷 磻 皤 鄱 婆 琶
 • bã: 粑
 • bả: 把 播 跁 跛 爸
 • bạ: 把 簿
 • bác: 炮 博 剝 薄 餺 鎛 駮 鎛 膊 駁 愽 餺 搏 駁 剝 趵
 • bấc: 苝
 • bắc: 邶 𢫣 北
 • bạc: 撲 魄 濼 簿 爆 鞄 濼 博 舶 泊 薄 礴 欂 礡 箔 鉑 亳 鉑 雹
 • bậc: 𨸾
 • bặc: 卜 匐 蔔 踣 菔
 • bách: 百 蘗 檗 舶 伯 栢 柏 佰 迫
 • bạch: 帛 白 𫬍
 • bai: 𠸟
 • bái: 沛 浿 拜 扒 唄 茇 霈 旆 斾 唄 狽 狽
 • bài: 脾 箄 陴 牌 排 俳
 • bãi: 捭 襬 擺 罷 罷 𡓁 擺
 • bải: 𨇑
 • bại: 憊 憊 粺 稗 敗 敗
 • bám: 抸
 • bâm: 貶
 • băm: 𨮍
 • bấm: 𢶸
 • bầm: 𫲃
 • bẫm: 𦚖
 • bẵm: 𤢤
 • bẩm: 稟 稟
 • bẳm: 稟
 • bậm: 𡒄
 • bặm: 稟
 • ban: 扮 般 頒 搬 頒 扳 瘢 斒 斑 班
 • bán: 扮 半 𬥓 絆 絆
 • bàn: 弁 般 胖 蟠 蹣 蹣 繁 磻 搬 柈 鞶 盤 磐 槃 盤
 • bân: 份 彬 豳 斌 邠 攽
 • băn: 彬
 • bấn: 擯 擯 𪨄
 • bần: 貧 貧
 • bắn: 𢏑
 • bằn: 怦
 • bản: 本 爿 板 扳 闆 舨 版
 • bẩn: 泮
 • bẳn: 怑
 • bạn: 辦 拌 辦 畔 叛 伴
 • bận: 髕 髕 臏 臏 𦁂
 • bang: 搒 彭 梆 幫 幫 邦
 • báng: 搒 謗 謗
 • bàng: 泙 彭 徬 彷 房 鎊 旁 庬 厖 鎊 磅 傍 龐 螃 膀 逄 龐 霶 滂 雱 乓
 • bâng: 挷
 • băng: 繃 繃 冫 冰 氷 仌 絣 崩
 • bầng: 𤇊
 • bắng: 繃
 • bằng: 平 憑 憑 朋 馮 馮 凴 鵬 鬅 鵬 硼 棚 弸 甭
 • bẵng: 憑 朋
 • bảng: 搒 鎊 鎊 磅 榜 蒡 牓 綁 綁
 • bạng: 徬 旁 傍 蚌
 • banh: 抨 繃 繃 祊 綳 浜
 • bánh: 𤖶
 • bành: 彭 蟛 膨膨 澎
 • bảnh: 𫅚
 • bạnh: 𪽲
 • bânx: 牝
 • bao: 枹 褒 襃 笣 苞 包 勹
 • báo: 豹 報 報
 • bào: 炮 泡 鞄 烰 麃 跑 麅 匏 袍 炰 爮 庖 咆 刨 鑤 鮑 鮑 鉋 铇 胞
 • bão: 𩙕 袌 抱 飽 飽
 • bảo: 呆 寶 褓 𠸒 保 寳 緥 鴇 堡 葆 鴇 寶 煲
 • bạo: 爆 暴 儤
 • bấp: 乏
 • bắp: 𥟼
 • bập: 𠰏
 • bát: 般 捌 醱 醱 趴 鮁 鮁 潑 潑 襏 撥 鉢 缽 袯 缽 撥 癶 八
 • bất: 不 鈈 钚
 • bắt: 扒
 • bạt: 拔 茇 鈸 鈸 鼥 魃 跋 坺
 • bật: 拂 佛 弼 弻 苾 邲
 • bặt: 匐
 • báu: 寶
 • bàu: 泡
 • bâu: 𢄝
 • bâư: 𬡞
 • bấu: 㨐
 • bầu: 䕯 保 褒 裒
 • bẫu: 掊 瓿
 • bảu: 𠸒
 • bậu: 培 倍 𬕌
 • bay: 𩙻
 • bày: 𫕾
 • bây: 拜
 • bấy: 卑
 • bầy: 𠍣
 • bẫy: 𣞻
 • bảy: 𦉱
 • bẩy: 擺
 • bậy: 𪦚
 • be: 𫇟 𣛥
 • bé: 𡮣
 • bè: 𤿤
 • bê: 𠶎
 • bẽ: 𢜢
 • bế: 嬖 閉 閉
 • bề: 鼙 篦 箆 佊 鎞
 • bễ: 脾 髀 媲 睥 𣔓
 • bẻ: 𢯏
 • bể: 𣷭
 • bẹ: 梐
 • bệ: 梐 薜 狴 陛
 • bệch: 胉
 • bèm: 𠹰
 • bẻm: 𠷨
 • bén: 鍽
 • bèn: 卞
 • bên: 邊
 • bẽn: 惼
 • bến: 𡔖
 • bền: 𥑃
 • bẹn: 𫆘
 • bện: 𥾽
 • beng: 鋲
 • béng: 𧦿
 • bênh: 兵
 • bềnh: 泙
 • bệnh: 病
 • beo: 豹
 • béo: 脿
 • bèo: 䕯
 • bẽo: 殍
 • bẻo: 𠶓
 • bẹo: 㩧
 • bép: 𠰏
 • bếp: 𤇮
 • bẹp: 𠻅
 • bét: 𥇂
 • bết: 𡌀
 • bẹt: 𪺤
 • bệt: 別
 • bêu: 摽
 • bều: 𤃛
 • bệu: 𦟵
 • bi: 埤 陂 襬 羆 羆 邳 碑 悲
 • bí: 比 庳 賁 賁 被 跛 轡 轡 帔 秘 祕 泌 贔 閟 詖 贔 毖 诐 糒
 • bì: 比 埤 陴 毗 皮 紕 紕 裨 罷 罷 疲 郫 毘
 • bĩ: 否 圮 痞
 • bỉ: 比 庳 費 費 鞞 啚 鄙 粃 秕 彼
 • bị: 被 肸 鞴 骳 僃 備 偹 備 韛
 • bia: 披 𨡕
 • bìa: 皮
 • bịa: 𫫢
 • bích: 碧 甓 襞 璧 壁
 • bịch: 擗 擘
 • biếc: 碧
 • biêm: 砭
 • biếm: 貶 窆 貶
 • biên: 邊 蝙 蹁 楄 籩 鯿 鯿 邉 編 編 籩 邊
 • biến: 抃 變 辨 變 遍 徧
 • biền: 平 弁 胼 便 騈 駢 腁 駢 緶 緶
 • biển: 扁 蝙 諞 諞 㴜 藊 褊 匾
 • biện: 拚 抃 弁 變 辨 變 卞 辦 辦 辯 辮 辮 辯 辡 忭 汴 釆 瓣
 • biêng: 梹
 • biếng: 怲
 • biết: 別 癟 癟
 • biệt: 別 咇 彆 蹩 別 憋
 • biếu: 𧶫
 • biều: 藨 麃 瓢
 • biểu: 表 俵 錶 裱 飈 飚
 • biêux: 殍 莩 藨
 • bìm: 䒦
 • bịn: 𥾽
 • binh: 兵 俜 乒
 • bính: 屛 屏 拼 綆 鞞 碰 掽 摒 餠 餅 蛃 餅 柄 丙 逬 迸
 • bình: 泙 平 抨 蘋 屛 萍 屏 幷 輧 軿 評 甁 缾 蓱 帲 瓶 洴 枰 蘋 坪 評 頩 偋 伻
 • bĩnh: 胼
 • bỉnh: 炳 昺 秉
 • bịnh: 病
 • bioóc: 𫇥
 • bịp: 𠰏
 • bít: 捌
 • bịt: 捌
 • bíu: 㧼
 • bìu: 褓
 • bĩu: 哹
 • bịu: 褓
 • bo: 圃
 • bó: 𥿠
 • bò: 𤙭
 • bô: 脯 甫 酺 餔 晡 逋
 • bõ: 補
 • bố: 怖 佈 佈 鈽 鈽
 • bồ: 莆 蒲 蒱 葡 菩 匍
 • bỏ: 𠬃
 • bơ: 𪩬
 • bổ: 補 補
 • bọ: 𧌂
 • bớ: 𪡈
 • bờ: 坡
 • bỡ: 把
 • bộ: 簿 哺 埔 部 步 捕
 • bở: 𠴙
 • bợ: 播
 • bóc: 剝
 • bôc: 𦄾
 • bốc: 撲 卜 蹼 樸 蔔
 • bọc: 𫃚
 • bộc: 仆 爆 暴 曝 瀑 濮 僕 襆 襮
 • bói: 𧴤
 • bôi: 坯 垺 𫽗 桮 盃 杯
 • bối: 背 唄 貝 鋇 輩 褙 輩 鋇 貝
 • bồi: 掊 培 背 抔 裴 焙 賠 賠 陪 徘
 • bơi: 𬈺
 • bổi: 培
 • bới: 捭
 • bời: 𢱎
 • bội: 背 拔 悖 倍 邶 珮 佩 誖 蓓 琲
 • bởi: 𤳸
 • bom: 呠
 • bòm: 澟
 • bôm: 𠰏
 • bõm: 澟
 • bỏm: 呠
 • bơm: 泵
 • bờm: 𣭛
 • bợm: 姂
 • bon: 𨁼
 • bón: 𤵳
 • bòn: 𢱔
 • bôn: 本 賁 賁 犇 奔
 • bốn: 𦊚
 • bồn: 湓 盆
 • bỏn: 𬠢
 • bơn: 𩺪
 • bổn: 本 墳 墳 夲 笨 畚 苯
 • bọn: 𦏓
 • bớn: 半
 • bỡn: 㤓
 • bộn: 𫯐 坌
 • bợn: 𣵲
 • bong: 𢶻
 • bóng: 𩃳
 • bòng: 𣠑
 • bông: 葻
 • bống: 𩸮
 • bồng: 逢 髼 篷 蓬 芃 埲
 • bỗng: 俸
 • bỏng: 𤊡
 • bổng: 棒 俸 奉 埄 琫
 • bọng: 䏾
 • bộng: 棒
 • boong: 艽 葻
 • bóp: 𢯒
 • bốp: 𠶙
 • bọp: 𢯒
 • bớp: 抸
 • bộp: 𠶙
 • bợp: 𩬪
 • bọt: 浡
 • bớt: 扒
 • bột: 佛 茀 浡 悖 孛 鵓 𥹸 渤 鵓 脖 桲 勃 餑 餑 荸
 • bợt: 叭
 • bu: 𡜵
 • bú: 咘
 • bù: 補
 • bụ: 哺
 • bự: 被
 • búa: 斧
 • bùa: 符
 • bủa: 𥿠
 • bứa: 栢
 • bừa: 耙
 • bữa: 𩛷
 • bửa: 𨧆
 • bựa: 𠳝
 • bục: 㯷
 • bức: 輻 輻 幅 煏 蝠 逼 偪
 • bực: 愊
 • bui: 𣻃
 • búi: 𦁀
 • bùi: 壞 裴
 • bụi: 𡏧
 • bủm: 𣱭
 • bụm: 𢶸
 • bún: 𥻸
 • bùn: 湓
 • bủn: 㤓
 • bung: 𢶻
 • búng: 𢺒
 • bùng: 𤑫
 • bủng: 𤷰
 • bưng: 𢫕
 • bụng: 䏾
 • bứng: 挷
 • bừng: 𪰓
 • bửng: 榜
 • buốc: 𫁰
 • buộc: 𫃚
 • bước: 𨀈
 • buồi: 𦢄
 • buổi: 𣇜
 • bươi: 𢴾
 • bưởi: 𣞻
 • buồm: 帆
 • bướm: 𧊉
 • buôn: 𧶭
 • buồn: 𢞂
 • bươn: 𬂇
 • buông: 𢶻
 • buồng: 房
 • bương: 梆
 • bướng: 謗
 • bướp: 𩶟
 • buốt: 𤶽
 • buột: 𨁝
 • bươu: 蚫
 • bướu: 𤷶
 • búp: 芣
 • bút: 筆 筆
 • bụt: 侼
 • bứt: 抔
 • bưu: 髟 郵 郵 彪
 • bửu: 寶
 • ca: 軋 迦 牁 卡 個 釓 袈 渮 謌 歌 哥
 • cá: 個 箇 個 𩵜
 • cà: 茄
 • cả: 哿
 • các: 格 榷 各 閣 閣 擱 擱
 • cấc: 亟
 • cắc: 咯
 • cạc: 咯
 • cặc: 胳
 • cách: 格 槅 鬲 革 胳 肐 翮 骼 膈 搿 嗝 隔
 • cạch: 磔
 • cai: 磑 磑 剴 荄 垓 剴 該 賅 祴 賅 陔 該
 • cái: 丏 剴 漑 蓋 溉 𫡔 戤 鈣 蓋 鈣 匃 丐
 • cài: 㧡
 • cãi: 𠳚
 • cải: 改
 • cam: 泔 淦 疳 柑 甘
 • cám: 灨 贛 贛 紺 𥽇 紺
 • câm: 唫 禁 衿
 • căm: 㤌
 • cấm: 唫 禁 噤 妗
 • cầm: 檎 噙 擒 禽 琴 琹 芩
 • cắm: 㩒
 • cằm: 𦚕
 • cảm: 感 敢 鰔 橄
 • cẩm: 錦 錦
 • cạm: 檻
 • cặm: 㩒
 • camx: 濫 濫
 • can: 乾 竿 幹 桿 肝 桿 玕
 • cán: 竿 襇 襉 浣 榦 幹 旰 幹 桿 澣 檊 骭 稈 稈
 • càn: 乾 𠼳
 • cân: 巾 筋 跟 觔 斤
 • căn: 根
 • cấn: 艮 豤
 • cần: 竿 廑 懃 勤 芹
 • cắn: 哏
 • cằn: 𡀣
 • cản: 捍 趕 趕
 • cẩn: 謹 瑾 謹 巹 巹
 • cẳn: 𡄾
 • cạn: 𣴓
 • cận: 近 廑 覲 殣 覲 墐 靳 饉 槿 饉 僅 厪 菫 堇 僅
 • cặn: 𣷯
 • cang: 亢 矼 槓 釭 罡 缸
 • cáng: 伉
 • càng: 𪨈
 • câng: 疆
 • căng: 矜 恆 恒 緪 兢 絚
 • cắng: 恆 恒 亙
 • cảng: 港
 • cẳng: 𨃈
 • canh: 梗 粳 更 埂 羹 粇 秔 鶊 羮 賡 鹒 賡 浭 耕 畊 庚
 • cánh: 粳 更 緪 竟 𦑃
 • cành: 梗
 • cảnh: 景 警 頸 獷 綆 耿 境 璟 憬 儆 頸 綆
 • cạnh: 競 𧣲 竸 競
 • cao: 橋 橋 咎 膏 睪 鼛 櫜 餻 糕 篙 橰 槹 睪 槔 臯 髙 皐 羔 高 皋 筸 翺 翶 翱
 • cáo: 告 吿 膏 誥 誥 郜
 • cào: 搞
 • cảo: 搞 皜 鎬 鎬 槁 藳 藁 縞 稾 稿 槀 縞 杲
 • cạo: 鋯
 • cáp: 合 哈 閤 郃 蛤 鴿 鴿
 • cấp: 級 急 笈 級 汲 伋 給 給
 • cắp: 𢰽
 • cạp: 𫊩
 • cập: 及 芨
 • cặp: 笈
 • cát: 拮 髻 獦 割 潔 褐 佶 吉 葛 轕 噶
 • cất: 拮
 • cắt: 割
 • cật: 訖 訖 詰 吃 詰 劼 𦛋 姞
 • cau: 槁
 • cáu: 垢
 • càu: 茍
 • câu: 句 痀 軥 俱 拘 搆 駒 駒 𩾛 韝 鞲 篝 緱 溝 鉤 緱 鈎 鉤 溝 佝 勾
 • cấu: 句 搆 垢 鷇 逅 購 覯 構 覯 媾 詬 彀 遘 姤 詬 購 構 冓
 • cầu: 訄 璆 賕 毬 賕 球 逑 俅 虯 虯 求
 • cảu: 𠸚
 • cẩu: 枸 笱 耈 耇 茍 雊 狗 岣
 • cậu: 舅
 • cay: 𨐮
 • cáy: 𧉝
 • cày: 𦓿
 • cây: 𣘃
 • cấy: 穊
 • cầy: 猉
 • cảy: 𢚲
 • cạy: 𢭮
 • cậy: 𢭄
 • cha: 咱 𤕔
 • chá: 蠟 炙 鷓 鷓 柘 蠟 鍺
 • chà: 搽 嗏
 • chả: 啫
 • chạ: 咋
 • chác: 啄
 • chắc: 𬘋
 • chạc: 櫂
 • chạch: 𩶱
 • chai: 𥑂
 • chái: 𢈖
 • chài: 𦄴
 • chải: 扯
 • cham: 斟
 • chàm: 𣠩
 • châm: 斟 針 鍼 箴 椹 鱵 碪 砧 針 臢
 • chăm: 𢤝
 • chấm: 揕 枕 點
 • chầm: 斟
 • chắm: 枕
 • chằm: 𢭽
 • chẫm: 鴆
 • chảm: 針
 • chẩm: 枕 怎
 • chẳm: 枕
 • chạm: 𠝻
 • chậm: 鴆 踸
 • chặm: 揕
 • chan: 滇
 • chán: 𠺲
 • chân: 振 蹎 甄 禛 眞 真
 • chăn: 棧 棧 𤛇
 • chấn: 振 甄 震
 • chần: 塵
 • chắn: 𪩔
 • chằn: 𤠶
 • chẵn: 軫
 • chẩn: 黰 縝 軫 紾 賑 賑 鬒 稹 縝 診 袗 疹 畛 軫 診 胗
 • chạn: 𣗑
 • chận: 振
 • chặn: 拯
 • chang: 樁 𣆮
 • cháng: 幛
 • chàng: 撞
 • chăng: 莊
 • chắng: 𪭽
 • chằng: 𦁢
 • chẩng: 拯
 • chẳng: 莊
 • chạng: 𣈚
 • chặng: 拯
 • chanh: 棦
 • chánh: 正 政 𦭒
 • chành: 梗
 • chạnh: 𢤜
 • chao: 挍
 • cháo: 𥹙
 • chào: 嘲
 • chão: 𥿣
 • chảo: 𨥿
 • chạo: 鮉
 • chấp: 執 執 汁 廿 卄
 • chắp: 𬗵
 • chạp: 臘
 • chập: 執 濕
 • chặp: 扱
 • chát: 𠹗
 • chất: 質 鑕 質 郅 侄 騭 櫍 隲 鑕 騭 貭 桎
 • chắt: 𡦫
 • chật: 帙
 • chặt: 鑕
 • chau: 𥅲
 • cháu: 𡥙
 • châu: 株 週 周 郰 珠 洲 州
 • chấu: 𧋀
 • chầu: 朝
 • chẫu: 蛁
 • chẩu: 咮
 • chậu: 𡊱
 • chay: 齋
 • cháy: 𪸔
 • chày: 𣖖
 • chây: 齋
 • chấy: 𧋺
 • chầy: 遲
 • chảy: 沚
 • chẩy: 沚
 • chạy: 𧼋
 • che: 𨑤
 • ché: 𡍘
 • chè: 茶
 • chê: 吱
 • chẽ: 䊼
 • chế: 制 製 猘
 • chề: 遲
 • chẻ: 𢯙
 • chẹ: 䊼
 • chếch: 𣉲
 • chệch: 折
 • chem: 沾
 • chém: 斬
 • chêm: 拈
 • chễm: 呫
 • chẻm: 㓠
 • chen: 扦
 • chén: 盞
 • chèn: 𢷹
 • chẽn: 𧟀
 • chẹn: 𢸢
 • chênh: 征 丁
 • chếnh: 正
 • chểnh: 整
 • chệnh: 整
 • cheo: 𠰉
 • chéo: 袑
 • chèo: 棹
 • chẹo: 召
 • chép: 劄
 • chếp: 𬏧
 • chét: 折
 • chết: 𣩂
 • chẹt: 折
 • chi: 支 枝 吱 氏 搘 梔 脂 祗 梔 肢 巵 芝 卮 之
 • chí: 質 織 織 剚 贄 懥 疐 輊 質 郅 識 識 胾 鷙 觶 觶 摯 誌 痣 鷙 晊 輊 摯 贄 志 至
 • chì: 𨦥
 • chỉ: 沚 滓 紙 隻 祇 抵 厎 笫 胏 畤 酯 黹 軹 趾 茝 咫 恉 軹 枳 指 祉 紙 芷 扺 址 阯 旨 止 衹 砥 蚳
 • chị: 姉
 • chia: 𢺺
 • chìa: 鈘
 • chĩa: 𢶾
 • chịa: 鈘
 • chích: 拓 刺 炙 隻 隻 蹠 摭 蹠
 • chiếc: 隻
 • chiêm: 譫 薝 粘 佔 占 譫 覘 覘 瞻 詹
 • chiếm: 佔 占
 • chiên: 煎 鸇 饘 旜 鸇 氈 旃 栴 氈
 • chiến: 顫 顫 戰 戰
 • chiền: 廛
 • chiển: 碾
 • chiêng: 鉦
 • chiếng: 𠰪
 • chiếp: 呫 𠽃 囁 囁
 • chiệp: 褶 摺 聶
 • chiết: 折 淛 浙
 • chiêu: 招 佋 釗 昭
 • chiếu: 瞾 曌 照 詔 炤 詔 𥴜
 • chiều: 𣋂
 • chiểu: 沼
 • chiì: 持
 • chim: 𪀄
 • chìm: 沈
 • chín: 𠃩
 • chỉn: 㐱
 • chinh: 正 征 鉦 鯖 鯖 鉦 怔
 • chính: 正 政
 • chình: 𩶝
 • chĩnh: 𫄺
 • chỉnh: 整
 • chiờn: 𪵚
 • chíp: 𠽃
 • chít: 𬗗
 • chịt: 折
 • chíu: 𠰉
 • chĩu: 沼
 • chịu: 𠹾
 • cho: 朱
 • chó: 㹥
 • chò: 株
 • chõ: 𡓇
 • chỗ: 𡊲
 • chỏ: 𦙴
 • chơ: 諸
 • chớ: 𠤆
 • chờ: 䟻
 • chở: 𨔾
 • chợ: 𢄂
 • choa: 朱
 • choác: 𣘌
 • choạc: 𠺷
 • choai: 𫷤
 • choái: 厔
 • choài: 淮
 • choãi: 𨁘
 • choải: 𨁘
 • choại: 繸
 • choán: 篡
 • choang: 𤈛
 • choáng: 𤶏
 • choàng: 幢
 • choảng: 𢶥
 • choạng: 𨆒
 • choắt: 拙
 • chóc: 祝
 • chốc: 祝
 • chọc: 𢹅
 • choe: 啜
 • choé: 啜
 • choẹ: 鋖
 • choèn: 專
 • choẹt: 𣾵
 • choi: 制
 • chói: 熶
 • chòi: 𥴛
 • chối: 嘬
 • chồi: 䒹
 • chỗi: 㑍
 • chơi: 𨔈
 • chổi: 帚
 • chọi: 挃
 • chời: 𫠮
 • chội: 跮
 • chòm: 𫇳
 • chôm: 苫
 • chõm: 呫
 • chồm: 跕
 • chỏm: 𩮿
 • chơm: 𩬑
 • chổm: 跕
 • chớm: 拈
 • chon: 嶟
 • chôn: 墫
 • chõn: 準
 • chốn: 坉
 • chồn: 𤶐
 • chổn: 準
 • chọn: 𢵬
 • chờn: 廛
 • chộn: 撰
 • chong: 炵
 • chóng: 𫏢
 • chòng: 㤏
 • chông: 蔠
 • chõng: 𥵾
 • chống: 𢶢
 • chồng: 𫯰
 • chỏng: 種
 • chổng: 偅
 • chóp: 𩮿
 • chớp: 𩅀
 • chộp: 𢴊
 • chợp: 𥅿
 • chót: 卒
 • chốt: 椊
 • chọt: 啐
 • chớt: 質
 • chột: 椊
 • chợt: 眣
 • chu: 株 朱 蛛 洙 週 周 硃 侏 邾 賙 輈 賙 輈 舟
 • chú: 祝 屬 屬 註 炷 註 鑄 鑄 蛀 疰 咒 呪 澍
 • chủ: 主 麈 丶
 • chư: 諸 屠 諸
 • chụ: 炷
 • chứ: 𠹲 翥
 • chừ: 𣇞
 • chữ: 𡨸
 • chử: 煮 煑 渚 陼 楮
 • chua: 註
 • chuá: 主
 • chúa: 主
 • chùa: 𫴶
 • chũa: 牲
 • chưa: 𣗓
 • chứa: 貯
 • chừa: 除
 • chữa: 𢵻
 • chửa: 媎
 • chuaan: 肫 諄 諄
 • chuẩn: 準 純 純 準 榫 隼
 • chuật: 怵
 • chúc: 祝 屬 屬 燭 粥 鬻 柷 矚 囑 矚 囑 燭
 • chục: 𨔿
 • chức: 織 織 職 樴 職 聀
 • chực: 𫹦
 • chuế: 綴 綴 贅 贅
 • chuếnh: 𨠣
 • chui: 𥩉
 • chúi: 捶
 • chùi: 𢬗
 • chũi: 跮
 • chửi: 𠯽
 • chum: 坫
 • chúm: 呫
 • chùm: 𫇳
 • chũm: 枕
 • chụm: 揕
 • chun: 墫
 • chùn: 𠱜
 • chủn: 準
 • chưn: 蹎
 • chung: 鐘 蔠 螽 鍾 鍾 終 鐘 盅 終 忪
 • chúng: 種 種 衆 眾 眾 湩
 • chùng: 𦇮
 • chủng: 種 種 踵 歱
 • chưng: 烝 丞 蒸
 • chứng: 證 証 癥 證
 • chừng: 烝
 • chững: 證
 • chửng: 拯 𫫷
 • chuốc: 酌
 • chuộc: 贖
 • chước: 勺 酌 繳 繳 斫 灼 妁
 • chuôi: 槯
 • chuối: 𩸯
 • chuỗi: 𦀵
 • chưởi: 𠯽
 • chuôm: 潹
 • chườm: 𤉠
 • chuồn: 𨒸
 • chuông: 鐘
 • chuồng: 𡈩
 • chuộng: 尚
 • chương: 麞 蟑 樟 璋 嫜 慞 漳 彰 獐 傽 章
 • chướng: 瘴 嶂 障 鄣
 • chưởng: 仉 掌
 • chuốt: 捽
 • chuột: 𤝞
 • chụp: 𨄴
 • chút: 𪨃
 • chụt: 啐
 • chưụ: 繇
 • chửu: 帚 箒
 • chuụp: 執
 • chuy: 椎 萑 騅 騅 隹
 • chuý: 惴
 • chuỳ: 槌 錐 錐 鎚 錘 錘
 • chuỷ: 徵 徴 捶 嘴 蟕 箠 匕
 • chuyên: 轉 剸 專 耑 摶 摶 顓 磚 顓 磗 甎 塼 磚 専 專 椽
 • chuyến: 轉 轉
 • chuyền: 傳
 • chuyển: 撰 轉 轉 剸 囀 囀 竱
 • chuyện: 傳
 • chuyếnh: 𨠣
 • chuyết: 準 綴 綴 輟 拙 準 裰 輟 絀 絀 梲 叕 棁 醊
 • co: 㧓
 • có: 𣎏
 • cò: 瞿
 • cô: 傢 孤 沽 苽 鴣 箍 觚 酤 軱 軲 辜 蛄 菇 菰 罛 鴣 軲 姑 泒 咕
 • cố: 固 顧 錮 僱 痼 錮 雇 顧 故
 • cồ: 𬯵
 • cỗ: 股
 • cỏ: 𦹵
 • cơ: 箕 幾 幾 奇 羈 饑 譏 機 犄 機 饑 譏 基 姬 飢 肌
 • cổ: 賈 賈 苦 詁 股 詁 沽 蠱 盬 瞽 臌 皼 鈷 鼓 蠱 羖 罟 牯 古 估
 • cọ: 椇
 • cớ: 據
 • cờ: 棋
 • cỡ: 筥
 • cộ: 𨍄
 • cợ: 𫭻
 • cóc: 𧋉
 • cốc: 谷 穀
 • cọc: 梮
 • cộc: 局
 • coi: 𥋳
 • cói: 薈
 • còi: 𥶯
 • côi: 瑰 孤
 • cõi: 𡎝
 • cối: 檜 會 𥖩 會 檜
 • cỗi: 根
 • cơi: 𬂻
 • cổi: 襘
 • cời: 掑
 • cỡi: 騎
 • cởi: 𢶷
 • còm: 𦟉
 • cốm: 𥽍
 • cồm: 𨃰
 • cơm: 𩚵
 • cọm: 膁
 • cỡm: 慬
 • cộm: 㯲
 • cợm: 𣋜
 • con: 𡥵
 • cón: 𫤠
 • còn: 群
 • côn: 焜 崑 昆 棍 鯤 鵾 鯤 褌 鶤 琨 褌 晜
 • cồn: 𡑱
 • cỏn: 𫴾
 • cơn: 𩂀
 • cổn: 混 滾 滾 緄 袞 丨 鯀 鯀 緄 袞
 • cỡn: 慬
 • cợn: 𣴓
 • cong: 弓
 • cóng: 𠗸
 • còng: 鉷
 • công: 紅 釭 灨 蚣 攻 功 公 工
 • cõng: 𧶯
 • cống: 杠 貢 汞 槓 贛 贛 贑 貢 𣹟
 • cồng: 𨫋
 • cổng: 𢩉
 • cọng: 共
 • cộng: 共
 • coóc: 谷 告 鵠 鵠 梏 穀 吿 𬢗 榖 轂 轂
 • cóp: 合
 • cốp: 𠺻
 • cọp: 𤝰
 • cộp: 吸
 • cót: 𥱪
 • cốt: 滑 搰 鶻 鶻 汩 榾 骨 蓇
 • cọt: 橛
 • cột: 扢 撅
 • cợt: 𠹳
 • cu: 鴝
 • cú: 句 夠 夠 笱
 • cù: 繆 繆 瞿 枸 臞 蘧 鴝 軥 拘 鸜 衢 癯 氍 鴝 胊 朐 劬 樛
 • cũ: 窶 窶 𡳰 寠
 • củ: 齲 椇 痀 枸 紏 齲 拒 糾 糾 耈 耇 踽 榘 蒟 矩 赳 糺
 • cư: 據 裾 椐 居 琚
 • cụ: 瞿 懼 颶 愳 颶 懼 埧 具
 • cứ: 鋸 據 據 裾 踞 鋸 倨
 • cừ: 鐻 蘧 渠 籧 璩 磲 蕖 佢
 • cữ: 忌
 • cử: 筥 耜 椐 櫃 櫸 擧 舉 櫸 舉 莒
 • cự: 櫃 鐻 距 拒 巨 醵 簴 遽 虡 鉅 詎 蚷 秬 鉅 炬 苣 詎
 • cua: 蛌
 • cúa: 固
 • của: 𧵑
 • cưa: 鋸
 • cứa: 鐻
 • cửa: 𨷯
 • cựa: 距
 • cuc: 𫬊
 • cúc: 菊 鞫 鞠 踘 掬 匊
 • cục: 局 𫪐 跼 侷
 • cức: 亟 棘 革 茍 殛
 • cực: 極 極
 • cui: 𣔞
 • cúi: 𫏱
 • cùi: 𪽵
 • cũi: 櫃
 • củi: 檜
 • cửi: 𦀻
 • cúm: 𤻎
 • cùm: 拑
 • cụm: 㯲
 • cùn: 𨮉
 • cũn: 滾
 • củn: 滾
 • cung: 共 蛩 供 弓 跫 筇 邛 龔 躳 龔 宮 躬 恭 宮
 • cúng: 供
 • cùng: 窮 蛩 拱 藭 窮
 • cũng: 共
 • củng: 共 孓 拱 廾 孒 鞏 栱 珙 鞏
 • cưng: 薑
 • cụng: 共
 • cứng: 亙
 • cuốc: 𨨠
 • cuộc: 局
 • cước: 腳 腳
 • cược: 蹻 噱 臄 屩
 • cuối: 𡳳
 • cuội: 𥖩
 • cưới: 𡠣
 • cười: 唭
 • cưỡi: 騎
 • cườm: 𥑠
 • cuốn: 卷
 • cuồn: 滾
 • cuổn: 𬦸
 • cuộn: 捲
 • cuông: 光
 • cuống: 𫈃 誑 誑 誆 誆 逛
 • cuồng: 狂
 • cương: 亢 彊 疆 罡 畺 韁 繮 殭 韁 僵 崗 鋼 綱 崗 剛 鋼 岡 綱 剛 岡
 • cường: 強 彊 強
 • cưỡng: 囝 強 彊 鏹 繈 襁 鏹
 • cưởng: 囝
 • cướp: 劫
 • cúp: 及
 • cụp: 𠀨
 • cút: 嗗
 • cụt: 𡭕
 • cứt: 𡳛
 • cưu: 龜 龜 九 鬮 鳩 鬮 鳩
 • cứu: 疚 廏 廄 廐 廄 救 灸 究
 • cừu: 艽 訄 尻 讎 鼽 裘 仇
 • cữu: 舅 咎 桕 柩 臼
 • cửu: 九 韮 韭 玖 乆 久
 • cựu: 舊 舊
 • da: 邪 椰 耶 爺 揶 捓 琊 䏧
 • dà: 㭨
 • dã: 野 埜 冶 也
 • dạ: 射 夜
 • đa: 多 爹 𥹠
 • đá: 哆 跢
 • đà: 馱 拖 訑 駝 柁 佗 馱 牠 它 爹 阤 鼉 鼉 鼧 鮀 鴕 跎 酡 堶 鴕 砣 駝 沱 陀 舵
 • đã: 㐌
 • đả: 柁 打 炧 嚲 嚲
 • dác: 桷
 • dắc: 𢴑
 • dẳc: 𬧜
 • dặc: 黓 弋
 • đắc: 得
 • đạc: 度 鐸 踱 凙 鐸
 • đặc: 螣 特
 • đạch: 劃
 • dai: 佳
 • dái: 𢘽
 • dài: 𨱽
 • dãi: 汜
 • dải: 𦄂
 • dại: 𤵺
 • đai: 墆
 • đái: 滯 遞 遞 戴 帶 襶 帶
 • đài: 臺 檯 颱 儓 駘 臺 駘 苔 薹 擡 跆 炱 抬
 • đãi: 待 駘 駘 隸 逮 歹 靆 靆 紿 怠 殆 紿 迨
 • đại: 棣 大 黛 瑇 袋 埭 玳 岱 代
 • dám: 敢
 • dàm: 緘
 • dâm: 滛 蟫 淫 霪 婬
 • dăm: 𥶳
 • dấm: 𨡉
 • dầm: 淫
 • dằm: 𥭍
 • dạm: 啖
 • dậm: 踸
 • dặm: 𨤮
 • đam: 湛 眈 澹 擔 酖 耼 擔 儋 躭 聃 耽
 • đám: 坫
 • đàm: 潭 炎 痰 蕁 罎 譚 醰 壜 曇 憛 談 譚 覃 惔 談 郯 曇
 • đâm: 𠛌
 • đăm: 眈
 • đấm: 抌
 • đầm: 潭
 • đắm: 沈
 • đằm: 潭
 • đẫm: 沉
 • đẵm: 沉
 • đảm: 薝 擔 擔 贉 膽 膽
 • đạm: 黮 澹 噉 淡 啖 禫 窞 氮 啗 萏
 • đậm: 潭
 • đặm: 淡
 • đamx: 髧
 • dan: 𢬥
 • dán: 𬖭
 • dàn: 𢵧
 • dân: 泯 珉 岷 民
 • dăn: 𤶑
 • dấn: 引 𢪉
 • dần: 夤 寅
 • dằn: 𢴍
 • dẫn: 引 廴 靷 蚓
 • dạn: 憚
 • dận: 胤 𨄻
 • dặn: 吲
 • đan: 單 撣 癉 單 癉 簞 簞 鄲 鄲 丹 襌
 • đán: 狚 旦
 • đàn: 彈 撣 僤 彈 亶 撣 殫 殫 罈 檀 壇 壇
 • đần: 𢠈
 • đắn: 怛
 • đằn: 彈
 • đẫn: 癉
 • đẵn: 𨧝
 • đản: 訑 癉 僤 亶 疸 癉 顫 顫 襢 袒 誕 蜑 蛋 誕
 • đạn: 彈 撣 石 憚 彈 撣 殫 殫 澶 憚
 • dang: 揚
 • dáng: 樣
 • dàng: 𢬥
 • dâng: 𤼸
 • dăng: 張 蠅 蠅
 • dãng: 蕩
 • dắng: 媵
 • dằng: 𢫡
 • dẵng: 簡
 • dạng: 樣 癢 蛘 漾 恙 樣 蝆
 • dậng: 𨀊
 • dặng: 𠱆
 • đang: 當 鐺 噹 當 鐺 襠 璫 襠 璫
 • đáng: 當 噹 當 檔 擋 檔 擋
 • đàng: 塘
 • đâng: 鐙
 • đăng: 鐙 鐙 簦 燈 豋 登 燈
 • đãng: 蕩 碭 蕩 盪 菪 宕 氹 氹
 • đấng: 𠎬
 • đắng: 橙 凳 䔲
 • đằng: 螣 籐 騰 藤 謄 縢 滕 謄 騰 噔
 • đảng: 蕩 蕩 擋 擋 钂 鎲 镋 讜 攩 黨 讜 黨
 • đẳng: 戥 等
 • đặng: 鐙 鐙 磴 嶝 鄧 鄧 蹬
 • danh: 名
 • dành: 𠯼
 • đanh: 釘
 • đánh: 打
 • đành: 𠷥
 • đảnh: 頂
 • đanx: 膻 但
 • dao: 繇 搖 遙 遙 搖 陶 醪 謠 謡 瑤 瑤 猺 徭 謠
 • dào: 滛
 • dạo: 䟞
 • đao: 叨 裯 舠 忉 刀 刂
 • đáo: 道 到
 • đào: 洮 咷 陶 滔 幬 幬 鞀 檮 醄 綯 鞀 绹 淘 啕 檮 萄 桃 逃 濤 掏 濤 翿
 • đảo: 燾 燾 禱 擣 壔 搗 禱 島 倒 搗 島
 • đạo: 纛 道 稻 盜 盜 蹈 導 導
 • dập: 扱 熠
 • đáp: 撘 嗒 搭 荅 瘩 答 褡 畣
 • đắp: 撘
 • đạp: 沓 蹋 踏 遝
 • đập: 㧺
 • dát: 鎰
 • dắt: 𢴑
 • dạt: 澾
 • dật: 軼 軼 袠 鎰 泆 佚 洫 袟 艗 鎰 溢 逸 佾
 • dặt: 撻
 • đát: 怛 靼 笪 妲
 • đất: 𡐙
 • đắt: 𧶬
 • đạt: 達 薘 荙 達 噠
 • đật: 達
 • đặt: 撻
 • dàu: 油
 • dâu: 妯
 • dấu: 𧿫
 • dầu: 油
 • dẫu: 𠱋 唒
 • dẩu: 唒
 • dậu: 酉 丣
 • đau: 𤴬
 • đâu: 篼 兜 丟 丟
 • đấu: 鬥 鬬 鬪 闘 鬥
 • đầu: 投 亠 頭 骰 頭
 • đẩu: 鬥 敨 蚪 陡 抖
 • đậu: 讀 瀆 瀆 讀 竇 餖 鋀 竇 痘 脰 餖 逗 荳 豆
 • day: 𢴐
 • dáy: 洩
 • dày: 𪠗
 • dây: 苔
 • dãy: 圮
 • dấy: 𧻭
 • dầy: 𥻣
 • dẫy: 𢩵
 • dảy: 𧿆
 • dạy: 𠰺
 • dậy: 𧻭
 • đay: 㭽
 • đáy: 底
 • đày: 𬨴
 • đây: 底
 • đãy: 𧛶
 • đấy: 帝
 • đầy: 𠫆
 • đẫy: 𦞒
 • đảy: 待
 • đẩy: 掋
 • đậy: 𠸤
 • ddạ: 馱 馱
 • ddương: 當 噹 當 檔 檔 簹 簹
 • dè: 𠽮
 • dê: 羝
 • dẽ: 𠯇
 • dế: 𧍝
 • dễ: 易
 • dẻ: 𦘺
 • dẹ: 易
 • đe: 哆
 • đé: 底
 • đè: 碮
 • đê: 胝 氐 羝 鞮 堤 隄 低
 • đế: 底 嚏 帝 疐 諟 諦 諦 柢 蝃 螮 締 慸 蔕 禘 締 蒂
 • đề: 折 提 荑 醍 諦 諦 禔 鶗 騠 鵜 題 蹏 蹄 緹 題 綈 嗁 緹 鵜 稊 啼 綈
 • đễ: 娣 弟 悌 銻 銻
 • đẻ: 𤯰
 • để: 底 提 舐 柢 抵 坻 厎 氐 的 詆 觝 牴 弤 詆 邸
 • đệ: 棣 踶 遰 遞 睇 娣 遞 弟 逮 苐 第 杕
 • đếch: 𫴿
 • dèm: 𡅩
 • đem: 𨑻
 • đêm: 𣎀
 • đếm: 點
 • đệm: 𧛋
 • dền: 𦹸
 • dện: 蝒
 • đen: 黰
 • đèn: 畑
 • đến: 𦤾
 • đền: 殿
 • đẻn: 𧌎
 • đẹn: 痶
 • dềnh: 挰
 • dệnh: 㨕
 • đênh: 汀
 • đễnh: 鼎
 • đểnh: 鼎
 • dẻo: 𠰉
 • dẹo: 妙
 • đeo: 㧅
 • đéo: 鳥
 • đèo: 㧅
 • đẽo: 𠜏
 • dép: 𩍣
 • dẹp: 揲
 • đẹp: 惵
 • đệp: 沓
 • dệt: 𦂾
 • đét: 𬃱
 • đẹt: 𫯇
 • đệt: 狄
 • dêu: 搖
 • đêu: 彫
 • đều: 調
 • đểu: 𢞬
 • di: 移 臺 迻 洟 檯 颱 訑 夤 異 遺 飴 椸 遺 眙 姨 荑 飴 夷 匜 羨 蛇 獼 獼 貤 彝 彞 謻 頤 頤 詒 貽 痍 胰 栘 貽 咦 怡 詒 圯 瀰 彌 彌 眱
 • dí: 挗
 • dì: 姨
 • dĩ: 汜 崺 迤 苢 苡 迆 以 已 屺
 • dị: 易 移 施 異 遺 遺 眙 匜 肄 異
 • đi: 𪠞
 • đí: 帝
 • đì: 胝
 • đĩ: 𡚦
 • dia: 𧣧
 • dìa: 𧣧
 • đìa: 𣾸
 • đĩa: 𥐨
 • đỉa: 𧍉
 • địa: 地 墬
 • dích: 𪾀
 • dịch: 易 繹 役 射 斁 腋 釋 釋 睪 驛 譯 醳 懌 嶧 蜴 埸 疫 奕 弈 驛 繹 懌 嶧 譯 液 掖 惕 剔
 • đích: 蹢 適 的 鏑 鏑 嫡 靮
 • địch: 蓧 狄 翟 踧 趯 覿 糴 篴 敵 滌 覿 笛 滌 敵 荻 糴 迪 苖
 • diếc: 𩷉
 • diệc: 𪁂 亦
 • điếc: 𤷭
 • diêm: 簷 焰 鹽 簷 阽 閻 閻 鹽
 • diềm: 簷
 • diễm: 炎 昳 灩 焰 掞 鹽 豔 艷 爓 艶 燄 焱 艷 琰
 • diệm: 剡
 • điêm: 掂 敁
 • điếm: 坫 店 阽 墊 惦 扂 墊 玷
 • điềm: 兆 甜 菾 恬
 • điểm: 點 踮 蒧 點
 • điệm: 簟
 • diên: 羨 涎 衍 埏 鉛 鈆 鉛 鳶 鳶 綖 筵 蜒 延
 • diến: 緬 緬
 • diễn: 紾 衍 丏 演
 • diện: 涎 面 靣
 • điên: 蹎 槇 癲 巓 巔 攧 癲 顚 巔 顛 顛 瘨 槙 傎
 • điến: 腆 靦 淟 捵 靦 癜 澱 淀
 • điền: 塡 嗔 填 甸 滇 闐 闐 畋 田 鈿 鈿 佃
 • điễn: 塡 覥 覥 殄
 • điển: 碘 典
 • điện: 殿 甸 靛 電 奠 電
 • diềng: 盈
 • điếng: 叮
 • diếp: 葉
 • diệp: 葉 饁 鍱 饁 葉 碟 爗 燁 曄 燁 曄 枼
 • điếp: 沾
 • điệp: 褶 慴 揲 碟 疊 鰈 鰈 諜 蹀 蝶 蜨 疊 牒 喋 堞 諜
 • diệt: 滅 滅
 • điệt: 跕 跌 軼 軼 侄 昳 佚 咥 迭 蛭 姪 絰 耋 瓞 耊 絰 垤
 • diêu: 洮 銚 搖 佻 銚 鷂 窰 遙 遙 搖 祧 鷂 鰩 颻 鰩 窯 颻 軺 窯 珧 姚 軺
 • diếu: 酵
 • diều: 鷂
 • diễu: 繞
 • diểu: 渺 窔 緲 緲 杪
 • diệu: 妙 耀 燿 曜 玅
 • điêu: 條 條 佻 彫 蜩 鯛 鵰 鼦 鯛 雕 碉 貂 凋 叼 刁
 • điếu: 藥 窵 釣 窎 釣 吊 弔
 • điều: 調 銚 條 條 銚 調 苕 鰷 齠 鰷 齠 迢
 • điểu: 鳥 蔦 蔦 鳥 屌
 • điệu: 調 銚 蓧 佻 銚 掉 窕 調 悼
 • dim: 𥇌
 • dím: 𤝫
 • dìm: 𢺓
 • dinh: 營 營
 • dính: 粘
 • dĩnh: 穎 頴 潁 潁 穎 颕 郢
 • đinh: 汀 丁 釘 盯 叮 釘 疔 町 仃
 • đính: 頂 椗 飣 訂 飣 訂 酊 頂
 • đình: 庭 鼮 霆 婷 筳 蜓 葶 停 亭 莛 廷 渟
 • đĩnh: 侹 鋌 鋌 艇 脡 梃 挺 錠 錠 碇 腚
 • đỉnh: 頂 侹 鼎
 • định: 定
 • díp: 釟
 • dịp: 𣋑
 • dịt: 繹
 • đít: 𦝂
 • địt: 𬇓
 • díu: 𢬢
 • dìu: 𢭼
 • dịu: 妙
 • đíu: 𠰀
 • đìu: 調
 • đỉu: 𪆤
 • địu: 棹
 • do: 繇 猶 猶 鈾 楢 鈾 由
 • dó: 𣜴
 • dò: 𢲛
 • dô: 𠴗
 • dồ: 𠱋
 • dỗ: 𠴗
 • dỏ: 㳶
 • dơ: 汿
 • dọ: 𠻀
 • dớ: 𬇉
 • dờ: 餘
 • dỡ: 𡁎
 • dở: 唋
 • dợ: 𬘂
 • đo: 度
 • đó: 𪦆
 • đò: 渡
 • đô: 嘟 都
 • đố: 斁 妒 蠹 蠧 螙 妬
 • đồ: 菟 屠 荼 闍 阇 啚 圖 酴 塗 瘏 稌 塗 途 徒 圖
 • đỗ: 土 肚 杜
 • đỏ: 𧹼
 • đơ: 調
 • đổ: 賭 覩 睹 賭 堵
 • đọ: 度
 • đớ: 哆
 • đờ: 咜
 • đỡ: 拕
 • độ: 度 土 渡 鍍 鍍
 • đợ: 拖
 • doá: 挫
 • doạ: 唑
 • dọa: 唑
 • đoá: 埵 跺 刴 剁 躱 躲 垛 朶 朵
 • đoả: 挅 埵 鬌 挆
 • đoạ: 墮 隋 墮 墯
 • đọa: 墮
 • đoái: 脫 脫 兌 𥆟 兌
 • đoài: 兌
 • doãn: 允 尹
 • đoan: 端
 • đoán: 斷 斷 踹 籪 鍛 籪 鍛 煅
 • đoàn: 揣 摶 摶 段 糰 慱 漙 團 団 團 糐
 • đoản: 短
 • đoạn: 斷 斷 段 毈 緞 緞
 • đoàng: 嘡
 • đoảng: 恍
 • doanh: 塋 營 營 盈 塋 籯 贏 瀛 贏 嬴 楹
 • đoành: 㷚
 • đoạt: 奪 奪
 • dóc: 唷
 • dốc: 𡓞
 • dọc: 𫆡
 • đốc: 竺 毒 篤 篤 督
 • đọc: 讀
 • độc: 讀 瀆 瀆 讀 毒 纛 碡 讟 黷 贕 髑 黷 牘 犢 櫝 凟 匵 獨 牘 犢 櫝 獨
 • doi: 堆
 • dói: 唯
 • dòi: 𧋆
 • dôi: 𠐸
 • dõi: 𠼲
 • dối: 嚉
 • dồi: 𦟿
 • dỗi: 𢤡
 • dơi: 㹫
 • dọi: 𨅷
 • dời: 移
 • dội: 洡
 • dợi: 待
 • đói: 𩟡
 • đòi: 𠾕
 • đôi: 敦 對 堆 搥 追
 • đối: 敦 對 鐓 鐓 錞 碓 対 對
 • đồi: 鐓 頺 𡾫 穨 魋 頽 頹 隤 頹
 • đỗi: 𡑖 譈 懟 憝 懟
 • đỏi: 𦅭
 • đổi: 𢷮
 • đọi: 隊
 • đới: 帶
 • đời: 𠁀
 • đội: 隊 隊
 • đợi: 待
 • dom: 肛
 • dòm: 𥉰
 • dởm: 減
 • đom: 㶩
 • đóm: 炶
 • đòm: 𦗌
 • đôm: 沓
 • đốm: 𤇮
 • đỏm: 𦏄
 • đơm: 眈
 • đờm: 痰
 • don: 燉
 • dòn: 𣆱
 • dôn: 敦
 • dồn: 拵
 • dọn: 𢵶
 • dờn: 纏
 • dợn: 湎
 • đon: 扽
 • đón: 迍
 • đòn: 杶
 • đôn: 敦 燉 鐓 燉 鐓 墩 惇
 • đốn: 燉 燉 噸 扽 頓 頓 噸 扥
 • đồn: 屯 純 純 肫 噸 豚 忳 臋 臀 魨 魨 飩 飩
 • đơn: 單
 • đớn: 疸
 • độn: 敦 遁 豚 囤 遯 沌 鈍 鈍 躉 躉
 • đởn: 但
 • dong: 慵 傭 庸 瀜 鎔 融 鎔 溶 蓉 容 鱅 鳙 鏞 鏞 墉 鄘 傭 熔 榕 搈
 • dóng: 𢶢
 • dòng: 𣳔
 • dõng: 勇
 • dỏng: 𦡂
 • dọng: 洞
 • dộng: 𧊊
 • đong: 𢫝
 • đóng: 㨂
 • đòng: 秱
 • đông: 咚 佟 疼 鼕 蝀 東 冬 東
 • đống: 棟 凍 棟 凍 埬
 • đồng: 橦 僮 峒 侗 艟 筩 筒 瞳 曈 潼 獞 銅 詷 酮 童 衕 銅 桐 茼 彤 同 仝 垌 罿
 • đỗng: 洞 慟 慟 胴 恫 峝
 • đổng: 董 𡀇 懂
 • đọng: 𬈭
 • động: 洞 動 峒 侗 働 硐 動
 • dớp: 葉
 • dộp: 爉
 • dợp: 葉
 • đốp: 沓
 • đớp: 㗳
 • độp: 沓
 • dót: 埣
 • dốt: 訥
 • dột: 湥
 • đốt: 焠 柮 咄
 • đọt: 稡
 • đột: 葖 突 腯 凸
 • đợt: 達
 • du: 油 蝤 媮 愉 俞 臾 覦 踰 諛 蝓 褕 窬 歈 覦 牏 楡 榆 瑜 渝 腴 逾 揄 隃 萸 諛 兪 輶 蝣 蕕 猷 遊 遊 蚰 蕕 斿 悠 攸 鯈 毹
 • dú: 瘐
 • dù: 𠱋
 • dũ: 瘐 誘 俞 牖 羑 癒 瘉 愈 窳 羐
 • dủ: 誘
 • dư: 嶼 與 與 鸒 予 歟 餘 餘 轝 旟 輿 璵 輿 畬 馀 舁 妤 歟 伃
 • dụ: 芋 誘 籲 諭 裕 喻 諭 誘
 • dứ: 唋
 • dừ: 如
 • dữ: 嶼 與 與 予
 • dử: 唋
 • dự: 與 與 豫 譽 礜 澦 蕷 預 譽 蕷 預
 • đu: 鞦
 • đú: 妒
 • đù: 度
 • đủ: 𨁥
 • đư: 迻 多 𤠂
 • đứ: 哆
 • đừ: 𣴙
 • dua: 誽
 • dúa: 瘐
 • dùa: 捈
 • dưa: 瓜
 • dụa: 墮
 • dứa: 架
 • dừa: 椰
 • dựa: 𢭸
 • đua: 𢵋
 • đuã: 𥮊
 • đùa: 𢴉
 • đũa: 箸
 • đưa: 𣴙
 • đứa: 𠁂
 • đừa: 迻
 • duẫn: 允 尹 狁
 • duẩn: 筍 筍
 • duật: 鷸 汩 霱 鷸 遹 矞 聿
 • dục: 谷 粥 鬻 鵒 慾 毓 煜 鵒 欲 浴 峪 昱 育
 • dức: 𠯅
 • dửc: 𪧡
 • dực: 翼 翌 翊 杙
 • đúc: 𨯹
 • đục: 濁
 • đức: 德 徳 惪
 • đực: 𬌣
 • duệ: 曳 洩 泄 枻 鋭 銳 銳 袂 拽 勩 裔 勚 曵 轊 叡 睿 捗
 • duềnh: 溋
 • đuềnh: 忊
 • đuểnh: 頂
 • dùi: 槌
 • dủi: 㩡
 • dụi: 𢭺
 • đui: 𥊖
 • đùi: 𦟿
 • đũi: 𦆹
 • dúm: 森
 • dụm: 呫
 • đúm: 坫
 • đùm: 衴
 • dun: 搎
 • dún: 頓
 • dùn: 𫄃
 • đun: 燉
 • đún: 屯
 • đùn: 扽
 • đụn: 囤
 • dung: 慵 庸 瀜 鎔 融 鎔 溶 蓉 容 瑢 肜
 • dúng: 𢪠
 • dùng: 用
 • dũng: 蛹 勇 臾 踴 傭 桶 踴 慂 湧 惥 恿 湧 俑 甬
 • dưng: 仍
 • dụng: 用
 • dừng: 𨀊
 • dửng: 𫢖
 • dựng: 孕 𥩯
 • đúng: 棟
 • đùng: 哃
 • đũng: 𫷐
 • đủng: 𨆟
 • đụng: 動
 • đứng: 𨅸
 • đừng: 𣫲
 • đựng: 𬪐
 • dưởc: 𬗩
 • dược: 藥 龠 礿 葯 籰 禴 爚 躍 篗 躍 藥
 • đuốc: 燭
 • được: 得
 • duôi: 堆
 • duối: 𣝉
 • duỗi: 𢩽
 • dưới: 𠁑
 • dười: 曳
 • dượi: 曳
 • đuôi: 𡳪
 • đuối: 涗
 • đuổi: 𨘗
 • duồng: 揚
 • dương: 癢 揚 烊 煬 煬 颺 鍚 瘍 暘 敭 楊 陽 洋 徉 昜 瘍 佯 颺 暘 楊 陽 羊 揚
 • dường: 𠍵
 • dưỡng: 癢 癢 養 養 蛘 氧
 • dượng: 仗 養 養 煬 煬
 • đuông: 蟷
 • đương: 當
 • đường: 當 塘 餳 螳 赯 糖 螗 瑭 溏 搪 棠 堂 唐 餳
 • dượt: 閲
 • đuột: 突
 • đụp: 䋎
 • dút: 卒
 • dụt: 揬
 • dứt: 𠛣
 • dựt: 秩
 • đút: 揬
 • đụt: 𥯝
 • đứt: 𠞹
 • dưụ: 有 翛
 • dứu: 猶 猶 鼬 釉 狖
 • dữu: 柚 牖 羑 蜼 庾 卣
 • dửu: 莠 槱
 • duy: 唯 罹 濰 維 濰 溈 維 惟 帷 溈
 • duỵ: 唯 諉
 • duyên: 鉛 鈆 鉛 櫞 櫞 緣 緣 沿
 • duyện: 吮 掾 兗 兗 沇
 • duyệt: 説 說 說 閲 閱 悅 悅 閱
 • e: 㥋
 • é: 薏
 • è: 咿
 • ê: 曀 𠲖 鷖 繄 鷖 醯
 • ế: 咽 餲 曀 豷 翳 殪 瞖 瘞 瘞 蠮 噎
 • ề: 𠲖
 • éc: 噁
 • ếch: 螠
 • ệch: 𡒪
 • em: 㛪
 • ém: 掩
 • êm: 𪪅
 • ếm: 厭
 • én: 燕
 • ễn: 偃
 • ện: 𠼸
 • ềnh: 𠸄
 • ễnh: 𠸄
 • eo: 腰
 • éo: 喓
 • èo: 夭
 • ẻo: 殀
 • ép: 𢹥
 • ếp: 押
 • ẹp: 押
 • ét: 𠮙
 • êu: 㕭
 • ga: 迦
 • gá: 妸
 • gà: 鵸
 • gã: 𡥚
 • gả: 嫁
 • gạ: 妸
 • gác: 挌
 • gấc: 棘
 • gạc: 觡
 • gạch: 𤮄
 • gai: 荄
 • gái: 𡛔
 • gài: 掑
 • gãi: 𢭮
 • gại: 𥒅
 • gàm: 𫏄
 • găm: 針
 • gấm: 錦
 • gầm: 唅
 • gắm: 錦
 • gằm: 䁠
 • gẫm: 唫
 • gậm: 𡄎
 • gặm: 噤
 • gan: 肝
 • gán: 㨴
 • gàn: 𢠥
 • gân: 筋
 • gần: 近
 • gắn: 拫
 • gằn: 𧵆
 • gạn: 𣴓
 • gang: 掆
 • gàng: 強
 • găng: 矜
 • gắng: 𠡚
 • gảng: 𪻈
 • gặng: 𠶌
 • ganh: 競
 • gánh: 挭
 • gành: 䃄
 • gao: 耗
 • gáo: 梏
 • gào: 哠
 • gạo: 𥺊
 • gấp: 𠍭
 • gắp: 扱
 • gập: 岋
 • gặp: 﨤
 • gắt: 咭
 • gạt: 拔
 • gật: 乞
 • gặt: 秸
 • gàu: 脙
 • gâu: 𠯜
 • gấu: 褠
 • gầu: 脙
 • gẫu: 㗕
 • gay: 咳
 • gáy: 𠰁
 • gây: 㧡
 • gãy: 技
 • gấy: 𠰁
 • gầy: 𤷍
 • gẫy: 𢭮
 • gảy: 𢭮
 • gẩy: 𢭮
 • gạy: 𢭮
 • gậy: 梞
 • gềnh: 𡌿
 • ghe: 𦪵
 • ghé: 踦
 • ghè: 𡒬
 • ghê: 𠺳
 • ghế: 椅
 • ghẻ: 𤴪
 • ghẹ: 𧋷
 • ghếch: 格
 • ghém: 𧁴
 • ghen: 慳
 • ghèn: 𥉸
 • ghềnh: 埂
 • ghểnh: 撔
 • ghẹo: 嘺
 • ghép: 𢯖
 • ghét: 恄
 • ghi: 記
 • ghì: 掑
 • ghiếc: 𢙕
 • ghiền: 㗔
 • ghiì: 持
 • ghim: 金
 • ghìm: 鉗
 • gi: 椸
 • gí: 挗
 • gì: 夷
 • gia: 諸 喒 傢 鷓 咱 耶 斜 荼 茄 瘕 爺 嘉 傢 葭 耞 枷 加
 • giá: 賈 夏 賈 鷓 這 柘 這 價 嫁 架 價 假 𬰊 蔗 駕 稼 駕
 • già: 迦 遮 𦓅 咖 跏 笳 痂 珈 伽
 • giã: 㨋
 • giả: 賈 賈 假 赭 者 檟 榎 檟 斝 叚
 • giạ: 𣂃
 • giác: 角 搉 較 較 榷 覺 桷 覺 觳 瑴 玨 玨 斠
 • giấc: 𥋏
 • giạc: 𠯅
 • giặc: 賊
 • giai: 楷 揩 稭 佳 垓 鵻 偕 喈 堦 階 痎 皆 階
 • giái: 解 䐭
 • giãi: 解
 • giải: 解 澥 廨 獬 𦄂 蟹 蠏 懈 邂 嶰 薢
 • giại: 豸
 • giam: 監 緘 椷 監 緘 尷 尲 尷
 • giám: 監 監 鑑 鑒 鍳 鑒
 • giàm: 緘
 • giâm: 滛
 • giăm: 箴
 • giấm: 𨡉
 • giầm: 㨔
 • giằm: 㨔
 • giẫm: 𨃵
 • giẵm: 𨃵
 • giảm: 減 咸 闞 減
 • giạm: 𠾻
 • giậm: 𥸄
 • giặm: 拰
 • gian: 閒 間 間 鬝 艱 蕑 菅 姦 艱 奸
 • gián: 僩 閒 間 間 瞷 諫 諫 覸
 • giàn: 橺
 • giấn: 鎮
 • giần: 𥳄
 • giằn: 撊
 • giản: 僩 簡 襇 襉 揀 揀 癇 癎 癇 鐧 澗 鐧 澗 簡 柬
 • giận: 𫺶
 • giặn: 吲
 • giang: 杠 扛 江 肛 豇 疘
 • giáng: 降 洚 絳 絳
 • giàng: 𢏠
 • giăng: 𢬥
 • giắng: 𠱆
 • giằng: 𢭩
 • giảng: 講 講
 • giẩng: 拯
 • giạng: 𨀹
 • gianh: 幀
 • giành: 爭
 • giảnh: 穎
 • giao: 艽 嘐 教 膠 敎 轇 鮫 鮫 跤 蛟 膠 茭 郊 交
 • giáo: 校 斆 敩 覺 教 覺 敎 窖 餃 餃
 • giào: 𤁓
 • giảo: 較 較 咬 絞 絞 齩 嚙 噛 攪 鉸 攪 鉸 狡 佼 姣
 • giáp: 峽 蛺 袷 筴 峽 鉀 鉀 胛 岬 甲 頰 頰 莢 郟 莢 郟 夾 夾
 • giấp: 蓻
 • giập: 熠
 • giặp: 習
 • giát: 戛
 • giắt: 𢴑
 • giạt: 淖
 • giật: 迭
 • giặt: 泆
 • giàu: 𢀭
 • giâu: 校
 • giấu: 𢭳
 • giầu: 𢀭
 • giậu: 酉
 • giày: 鞋
 • giây: 𣆰
 • giãy: 䟢
 • giấy: 紙
 • giầy: 𩌂
 • giẫy: 𢬿
 • giẩy: 𢩽
 • gié: 秷
 • giê: 支
 • giẽ: 𪂰
 • giễ: 𥫟
 • giẻ: 綵
 • giếc: 𩷉
 • gièm: 讒
 • giền: 萾
 • giêng: 正
 • giếng: 井
 • giềng: 䋼
 • giềnh: 征
 • giệnh: 征
 • gieo: 挍
 • giéo: 𠰉
 • giẻo: 渺
 • giẹo: 𬦪
 • giẹp: 𡮊
 • giết: 𪲽
 • giẹt: 𠲔
 • giếu: 較 較 酵
 • giễu: 𠴕
 • gìn: 廛
 • gió: 𩙍
 • giò: 𨃝
 • giô: 𥳉
 • giồ: 𠻀
 • giỗ: 𣋼
 • giỏ: 䇠
 • giơ: 𫼰
 • giổ: 吐
 • giọ: 住
 • giớ: 賈
 • giờ: 𣇞
 • giỡ: 啫
 • giở: 𢷣
 • gióc: 𠺷
 • giốc: 角
 • gioè: 唯
 • gioèn: 眩
 • giòi: 𧋆
 • giôi: 𣑳
 • giồi: 𢬗
 • giỗi: 𢙩
 • giỏi: 𠐞
 • giọi: 𢶒
 • giới: 解 廨 價 價 瀣 齘 韰 薤 械 誡 骱 蚧 誡 疥 界 屆 屆 玠 芥 戒 介 尬
 • giời: 𡗶
 • giội: 𣾶
 • giớm: 監
 • giợm: 監
 • gion: 敦
 • giòn: 𬙴
 • giôn: 敦
 • giỏn: 吮
 • giọn: 論
 • giờn: 湎
 • giỡn: 𫸷
 • giợn: 愐
 • giong: 𨀐
 • gióng: 喠
 • giòng: 𣳔
 • giông: 𩘪
 • giõng: 㗈
 • giống: 種
 • giồng: 𢲣
 • giọng: 咚
 • giộng: 挵
 • giộp: 㷝
 • giót: 埣
 • giốt: 卒
 • giọt: 湥
 • giột: 湥
 • gịt: 繹
 • giú: 註
 • giũ: 𢷀
 • giữ: 擰
 • giũa: 銼
 • giữa: 𡧲
 • giục: 𠽖
 • giúi: 𢬗
 • giùi: 搥
 • giúm: 揕
 • giùm: 𡑓
 • giun: 𧉙
 • giúng: 𢪠
 • giuộc: 勺
 • giuống: 降
 • giưòng: 牀
 • giương: 張
 • giường: 牀
 • giúp: 𠢞
 • giựt: 秩
 • go: 𦁣
 • gò: 坵
 • gô: 𦁿
 • gõ: 𢮭
 • gồ: 𥕥
 • gỗ: 楛
 • gỡ: 𢷣
 • gở: 𢤫
 • goá: 寡
 • góc: 角
 • gốc: 㭲
 • gộc: 梮
 • gói: 襘
 • gôi: 𡼾
 • gối: 檜
 • gồi: 𧀐
 • gỏi: 膾
 • gọi: 噲
 • gội: 澮
 • gởi: 𢭮
 • gợi: 𢴖
 • gom: 搛
 • gôm: 搛
 • gốm: 𡑲
 • gồm: 𠁝
 • gớm: 𡃍
 • gờm: 𢢬
 • gon: 昆
 • gòn: 棍
 • gọn: 袞
 • gợn: 湎
 • gông: 杠
 • gồng: 扛
 • gỏng: 貢
 • gọng: 共
 • góp: 合
 • gộp: 合
 • gót: 𨃴
 • gốt: 𫵢
 • gọt: 𠞡
 • gột: 滑
 • gợt: 詰
 • gu: 俱
 • gù: 臞
 • gụ: 椇
 • gừ: 㖵
 • guá: 𤺮
 • gúa: 𤺮
 • gừa: 渠
 • gục: 𩠧
 • gùi: 簣
 • gũi: 𫠴
 • gửi: 寄
 • gừn: 𪤷
 • gừng: 薑
 • guốc: 椈
 • guộc: 𤶹
 • gươm: 劍
 • gườm: 𥋼
 • gượm: 睒
 • gương: 鏡
 • gượng: 強
 • gút: 縎
 • ha: 呵 哈 訶 呴 哬 訶
 • há: 下 巨 𠹛 罅
 • hà: 呵 哈 瘕 荷 騢 霞 瑕 遐 鰕 蝦 蝦 苛 河 何
 • hả: 呵
 • hạ: 夏 下 荷 嗄 暇 煆 廈 廈 賀 賀
 • hác: 壑 郝
 • hấc: 吃
 • hắc: 嘿 黑
 • hạc: 貉 嗃 鷽 鸴 鶴 鶴 涸
 • hặc: 劾
 • hách: 唬 赫 諕 嚇 嚇 赩
 • hạch: 輅 核 劾 槅 覈
 • hai: 咍 𠄩
 • hái: 挴
 • hài: 鞵 鞋 鍇 鍇 鮭 鮭 諧 諧 頦 頦 骸 孩
 • hãi: 駭 駭
 • hải: 澥 獬 海 嗨 醢
 • hại: 害 嗐
 • ham: 歆 蚶
 • hám: 唅 憨 闞 憾 感 撼
 • hàm: 唅 嗛 憨 咸 椷 頷 函 含 銜 啣 銜 鹹 涵 晗 琀 圅 娢 凾 邯 酣
 • hâm: 歆 𤐚 鑫
 • hăm: 唅
 • hãm: 陷 餡 餡
 • hấm: 噷
 • hầm: 焓
 • hằm: 𢣇
 • hảm: 闞 鬫 喊
 • hẩm: 𥼲
 • hẳm: 陷
 • hạm: 檻 頷 泔 檻 轞 艦 艦 撖 頷 菡
 • hậm: 噷
 • han: 鼾 𧄊 𨫪 頇 頇
 • hán: 廠 廠 暵 漢 漢
 • hàn: 焊 汗 榦 幹 翰 韓 寒 韓 邗
 • hân: 欣 訢 掀 焮 昕
 • hăn: 𬢀
 • hãn: 犴 焊 汗 罕 鼾 旰 捍 忻 瀚 熯 銲 釬 閈 悍 猂 捍 閈
 • hấn: 馨 釁 釁
 • hắn: 𪝳
 • hằn: 𢢈
 • hẩn: 很
 • hẳn: 罕
 • hạn: 限 睅 旱
 • hận: 恨
 • hang: 缸 舡 𥧎
 • háng: 𪩵
 • hàng: 行 降 桁 吭 沆 頏 頏 航 杭 迒
 • hăng: 𢣇
 • hãng: 行 桁 沆
 • hắng: 響
 • hằng: 恆 恒 姮
 • hẫng: 𠾿
 • hẵng: 亙
 • hảng: 項
 • hẩng: 閧
 • hẳng: 𠽘
 • hạng: 行 項 吭 巷 項 衖
 • hanh: 亨 亯 脝 哼
 • hành: 行 桁 荇 衡 莖 莖 蘅 珩
 • hãnh: 悻 倖
 • hảnh: 焞
 • hạnh: 行 荇 幸 杏
 • hao: 耗 唬 謞 嘐 嗃 哮 虓 滈 嚆 薅 蒿
 • háo: 耗 𣉶
 • hào: 校 唬 殽 洨 絞 絞 號 號 蠔 諕 呺 餚 肴 爻 淆 崤 鴞 鴞 濠 嚎 壕 嘷 豪 嗥 毫 蠔
 • hão: 𠲡
 • hảo: 好 薧
 • hạo: 顥 顥 皜 鄗 鎬 鎬 灝 灝 皡 皞 暭 暤 皓 浩 昊 譹
 • háp: 匣
 • hấp: 扱 吸 歙 熻 噏 翕
 • hạp: 合 峽 盒 峽 匣 蓋 呷 嗑 闔 闔 盍 盇
 • hát: 喝 獦
 • hất: 扢 愾 愾 迄
 • hắt: 𢩧
 • hạt: 渴 蠍 褐 害 鎋 轄 轄 舝 瞎 鶡 鶡 鞨 籺 曷
 • hật: 肸 肹
 • hau: 耗
 • háu: 好
 • hàu: 蠔
 • hâu: 𬷎
 • hâư: 𫣞
 • hấu: 後 後 鱟 鱟 𤬈
 • hầu: 餱 餱 篌 瘊 睺 猴 喉 矦 侯 齁
 • hẩu: 好
 • hậu: 後 後 堠 候 厚 郈
 • hay: 咍
 • háy: 𥉪
 • hây: 𤍃
 • hãy: 咳
 • hấy: 海
 • hảy: 嘻
 • hẩy: 𢲨
 • he: 𡁱
 • hé: 戲
 • hè: 夏
 • hê: 希
 • hề: 係 谿 豀 徯 鼷 傒 奚 兮 蹊
 • hễ: 盻 𠯋 徯 禊
 • hể: 盻
 • hẹ: 𦵠
 • hệ: 係 系 匸 繫
 • hếch: 扢
 • hệch: 扢
 • hèm: 𥻧
 • hẻm: 險
 • hen: 𠻃
 • hèn: 𢤞
 • hên: 𢟑
 • hến: 䘆
 • hển: 𡆘
 • hẹn: 𠻷
 • heng: 𬠇
 • hềnh: 形
 • hểnh: 脛
 • heo: 㺧
 • héo: 𤉗
 • hèo: 枵
 • hẻo: 嘵
 • hẹp: 狹
 • hét: 𠿒
 • hết: 歇
 • hệt: 頡
 • hêu: 囂
 • hếu: 𤽴
 • hều: 囂
 • hểu: 曉
 • hi: 喜 愾 愾 餼 餼 嘻 稀 訢 熙 娭 唏 希 屎 釐 厘 嚱 禧 犧 巇 曦 譆 羲 熹 嬉 僖 豨 煕 睎 欷 晞 犧 絺 瓻
 • hí: 戲 喜 餼 餼 戲 咥 屭 戱 戯 憙
 • hì: 嘻
 • hĩ: 矣
 • hỉ: 喜 蟢
 • hia: 鞵
 • hích: 赫 覡 覡
 • hịch: 檄
 • hiêm: 薟 薟
 • hiếm: 儉
 • hiềm: 嫌
 • hiểm: 險 玁 獫 嶮 獫 嶮 險
 • hiệm: 贍
 • hiên: 薟 掀 祆 軒 軒
 • hiến: 獻 憲 獻 憲
 • hiền: 痃 贒 賢 賢
 • hiển: 睍 顯 幰 顯
 • hiện: 蜆 見 見 晛 現 峴 莧 現 峴 莧 蜆
 • hiếng: 䁐
 • hiếp: 脅 脅
 • hiệp: 合 挾 峽 蛺 汁 鍱 葉 狹 洽 蛺 挾 勰 恊 協 協 陿 狹 俠 柙 狎 俠
 • hiết: 蠍 歇 蠍
 • hiệt: 頡 絜 頁 頁 襭 擷 擷 黠 頡
 • hiêu: 嘵 囂 枵 謞 呺 囂 嘵
 • hiếu: 好 孝
 • hiều: 枵
 • hiểu: 曉 曉
 • hiệu: 校 殽 斆 敩 皎 顥 顥 號 號 傚 效 効 恔
 • him: 𥇶
 • hĩm: 險
 • hinh: 馨
 • hình: 形 陘 鉶 鉶 硎 型 郉 邢 刑
 • hĩnh: 脛 剄 踁 脛 剄
 • hỉnh: 脛
 • híp: 㾑
 • hít: 喝
 • hiu: 咻
 • ho: 𤵡
 • hó: 嘑
 • hò: 㗅
 • hô: 戲 嘑 戲 瑚 膴 呼 乎 虍 謼 滹 虖
 • hố: 嘑 𬔑 戽
 • hồ: 壼 瓠 瑚 乎 鶘 鬍 餬 醐 糊 衚 蝴 鶘 湖 猢 葫 壺 壺 胡 弧 狐
 • hỗ: 詁 詁 鳸 滬 扈 祜 怙 岵 滬 互 嘏
 • hơ: 𪹣
 • hổ: 許 唬 許 琥 虎
 • họ: 𣱆
 • hớ: 𠼯
 • hờ: 噓
 • hộ: 擭 楛 戶 護 鄠 枑 護 冱 戶
 • hở: 𢠇
 • hoa: 化 劃 華 華 花 譁 樺 崋 樺 驊 嘩 驊 嘩 蘤
 • hoá: 化 華 華 貨 貨
 • hoà: 和 龢 禾
 • hoã: 踝
 • hoả: 夥 灬 火
 • hoạ: 畫 和 劃 禍 畫 旤 禍
 • hóa: 化
 • hòa: 和
 • họa: 畫
 • hoác: 壑
 • hoắc: 矐 臛 藿 霍
 • hoặc: 或 惑
 • hoạch: 畫 擭 劃 劃 鑊 蠖 獲 畫 瓠 彠 矱 穫 鑊 謋 雘 獲 騞 繣 砉 濩
 • hoài: 淮 懷 褱 懷
 • hoại: 壞 壞
 • hoắm: 陷
 • hoan: 懽 貆 驩 讙 貛 歡 獾 歡
 • hoán: 皖 浣 漶 瘓 煥 渙 瘓 喚 換 逭 煥 渙 喚 換 奐 奐 繯 繯
 • hoàn: 嬛 莞 皖 圜 萑 洹 還 還 亙 鐶 紈 完 紈 汍 芄 丸 擐 鬟 闤 轘 鐶 鍰 環 寰 闤 鍰 桓 環
 • hoăn: 㬻
 • hoãn: 緩 緩
 • hoằn: 𡮗
 • hoản: 莞 睆
 • hoẳn: 𦞔
 • hoạn: 懽 豢 患 宦
 • hoang: 謊 謊 衁 荒 肓
 • hoáng: 晄
 • hoàng: 晃 鰉 鰉 簧 蟥 磺 熿 篁 蝗 璜 潢 煌 惶 湟 徨 遑 喤 黃 隍 凰 偟 黃 皇
 • hoăng: 薨
 • hoãng: 宏
 • hoằng: 弘 泓
 • hoẵng: 𤠤
 • hoảng: 晄 洸 瀇 晃 恍 爌 滉 熀 幌 怳 慌
 • hoanh: 轟 轟 訇
 • hoành: 橫 鐄 宏 衡 橫 揘 閎 紘 翃 纮 閎
 • hoảnh: 𣹔
 • hoạnh: 橫 橫
 • hoát: 濊 豁
 • hoắt: 𨨅
 • hoạt: 越 活 滑 括 鶻 猾
 • hóc: 𬲑
 • hốc: 熇 𫁚
 • học: 學 學
 • hộc: 鵠 觳 鵠 縠 槲 斛
 • hoe: 暉
 • hoé: 吪
 • hoè: 槐
 • hoen: 𤸧
 • hoét: 血
 • hoi: 𤞑
 • hói: 洄
 • hôi: 灰 虺 豗 咴
 • hối: 噦 匯 誨 湏 噦 悔 頮 靧 翽 滙 颒 賄 匯 晦 賄 誨
 • hồi: 噲 洄 廻 蚘 蛔 蛕 迴 茴 囬 回 囘 徊
 • hỏi: 𠳨
 • hơi: 唏
 • hổi: 悔
 • hời: 侅
 • hỡi: 𪠠
 • hội: 薈 會 薈 會 聵 憒 潰 聵 憒 潰 闠 繪 繢 繢 闠 繪
 • hởi: 唉
 • hợi: 亥
 • hom: 𥵗
 • hóm: 憾
 • hòm: 函
 • hôm: 𣋚
 • hỏm: 陷
 • hổm: 𣋚
 • hờm: 含
 • hợm: 唅
 • hon: 昏
 • hòn: 𡉕
 • hôn: 昏 閽 婚 惛 涽 閽 昬
 • hồn: 渾 餛 魂 琿 餛 渾 琿
 • hỗn: 混 焜 渾 緄 慁 溷 鯶
 • hỏn: 混
 • hơn: 欣
 • hổn: 𠽞
 • hớn: 欣
 • hờn: 𢤞
 • hộn: 混
 • hong: 烘
 • hóng: 𤆺
 • hòng: 𫱏
 • hông: 𬛏
 • hống: 閧 哄 汞 吼 鬨 澒 蕻
 • hồng: 洚 吽 紅 烘 訌 訌 鴻 鴻 洪 虹 紅 羾
 • hỏng: 閧
 • hổng: 𫁎
 • họng: 哄
 • hóp: 哈
 • họp: 合
 • hớp: 呷
 • hộp: 盒
 • hợp: 合 洽 閤 祫
 • hót: 唿
 • hốt: 鶻 歘 笏 囫 惚 㧾 忽 欻
 • hớt: 搳
 • hột: 搰 核 齕 齕 紇 紇
 • hu: 汙 芋 於 籲 紆 紆 訏 冔 盱
 • hú: 嘔 嘔 酗 呼 夠 夠 煦 喣 昫
 • hù: 籲
 • hũ: 壼
 • hủ: 咻 訏 憮 憮 腐 詡 栩 詡 姁 朽
 • hư: 噓 虛 虛 噓 歔
 • hụ: 戶
 • hứ: 呿
 • hừ: 嘑
 • hữ: 許
 • hử: 噓 許 許 滸 滸
 • hự: 噓
 • hua: 𫗶
 • hùa: 和
 • hưa: 虛
 • hứa: 許 許 鄦
 • huaát: 魆
 • huân: 窨 熏 塤 醺 纁 燻 曛 獯 薰 壎 勳 勲 勛 塤 勛 葷 葷
 • huấn: 訓 訓
 • huần: 𡮗
 • húc: 拗 畜 𪺬 旭 頊 頊 旴
 • hục: 勖
 • hức: 洫 馘
 • hực: 衋
 • huê: 花
 • huế: 化
 • huề: 雟 攜 擕 攜 鑴 觿 蠵 畦
 • huệ: 慧 繐 蟪 蕙 惠
 • huếch: 擴
 • huênh: 轟
 • huếnh: 迥
 • hui: 灰
 • húi: 誨
 • hùi: 廻
 • hủi: 癐
 • hụi: 會
 • hum: 𥵗
 • húm: 憨
 • hùm: 𤞻
 • hụm: 唅
 • hun: 熏
 • hùn: 𡄬
 • hung: 詾 訩 胸 恟 洶 洶 讻 匈 兇 兇
 • húng: 酗
 • hùng: 熊 雄
 • hưng: 興 興
 • hứng: 興 興
 • hừng: 𤑍
 • hững: 𠾿
 • hửng: 焞
 • huơ: 𢯘
 • hước: 謔 謔
 • huơi: 揮
 • hươi: 揮
 • hươm: 焓
 • hườm: 𡌢
 • hượm: 𧳘
 • huống: 貺 貺 況 況
 • hương: 鄕 鄉 香 薌 鄊 薌 鄉
 • hướng: 嚮 鄕 鄉 曏 向 饟 餉 餉
 • hường: 𧹰
 • hưởng: 亨 嚮 響 響 饗 蠁 饗 享
 • hươu: 貅
 • húp: 吸
 • hụp: 溘
 • hút: 吸
 • hụt: 唿
 • hưu: 咻 貅 鵂 髹 髤 鵂 庥 休
 • hữu: 有 囿 右 友
 • hựu: 褎 祐 宥 侑 佑 又
 • huy: 撝 戲 揮 墮 戲 褘 睢 暉 墮 隳 徽 翬 麾 輝 煇 輝 暉 褘 揮
 • huý: 諱 諱
 • huỷ: 毀 虺 蟲 兕 卉 譭 燬 毀
 • húy: 諱
 • hủy: 毀
 • huých: 鬩 鬩
 • huỵch: 鬩
 • huyên: 嬛 泫 煖 吅 楥 楦 烜 翾 蠉 藼 蘐 諠 諼 儇 煊 暄 喧 萱 萲 諼
 • huyến: 敻 絢 絢
 • huyền: 痃 玄 縣 縣 懸 懸 絃 舷 蚿 弦
 • huyễn: 眩 泫 玄 幻 鉉 衒 鉉 炫
 • huyện: 縣 縣
 • huyết: 血 瞲
 • huyệt: 穴
 • huynh: 兄
 • huýnh: 迥 詗 诇 逈 泂
 • huỳnh: 瀅 炯 螢 熒 滎 螢 熒 滎 黌 黌
 • huýt: 𠲣
 • hy: 稀 熙
 • hỹ: 矣
 • hỷ: 喜
 • ì: 伊
 • ỉ: 𫵋
 • ỉa: 𥺿
 • ích: 謚 益
 • ịch: 厄
 • iến: 𬚈
 • im: 淹
 • ỉm: 掩
 • in: 印
 • ín: 𬏥
 • inh: 𠸄
 • it: 𠃣
 • ít: 𠃣
 • ịt: 咽
 • ỉu: 夭
 • ke: 𠴜
 • ké: 寄
 • kè: 掑
 • kê: 計 咭 計 稽 枅 鷄 雞 筓 嵇 嵆 笄 雞 乩
 • kẽ: 𠴜
 • kế: 髻 計 計 繼 罽 薊 継 薊 繼
 • kề: 𪜝
 • kẻ: 仉
 • kể: 計
 • kẹ: 偈
 • kệ: 碣 楬 偈 彑 彐
 • kéc: 鴼
 • kếch: 劇
 • kệch: 劇
 • kem: 兼
 • kém: 劍
 • kèm: 兼
 • kẽm: 鐱
 • kềm: 鉗
 • kẻm: 瞼
 • ken: 摼
 • kén: 繭
 • kèn: 𧤥
 • kên: 𪅤
 • kền: 𨪝
 • kẹn: 件
 • keng: 鍄
 • kẻng: 鏡
 • kênh: 涇
 • kềnh: 鯨 檠
 • keo: 膠
 • kéo: 捁
 • kèo: 撟
 • kẽo: 嘺
 • kẻo: 矯
 • kẹo: 𥼱
 • kép: 𠄳
 • kẹp: 鋏
 • két: 咭
 • kết: 髻 桔 結 袺 結
 • kẹt: 磔
 • kêu: 叫
 • kều: 蹻
 • kha: 坷 痾 疴 牁 訶 舸 軻 軻 柯 珂
 • khá: 可
 • khà: 呵
 • khả: 可 坷 舸 哿 岢
 • khác: 慤 愨 愨 恪
 • khấc: 刻
 • khắc: 刻 可 尅 剋 克
 • khạc: 咯
 • khặc: 咯
 • khách: 咯 客 揢 喀
 • khai: 闓 闓 揩 開 開
 • khái: 愾 愾 餼 餼 咳 𤠲 愒 嘅 欬 慨 漑 溉 磕 槩 概
 • khải: 肯 愾 愾 棨 豈 豈 闓 鍇 鍇 楷 闓 啓 啟 唘 啟 鎧 愷 塏 凱 鎧 愷 塏 凱
 • kham: 龕 堪 龕 戡 坩 諶 諶
 • khám: 龕 龕 闞 𠥈 矙 瞰 勘
 • khâm: 欽 衾 欽 襟
 • khăm: 堪
 • khấm: 撳 撳
 • khắm: 𦤯
 • khảm: 坎 嵌 凵 轗 欿 埳 砍
 • khẩm: 撳
 • khẳm: 坎
 • khan: 乾 慳 慳 看 刊
 • khán: 遣 看
 • khàn: 𠸦
 • khân: 巾
 • khăn: 巾
 • khấn: 懇
 • khản: 𠸦 牽 衎 侃
 • khẩn: 齦 齦 頎 頎 懇 緊 墾 懇 墾 緊
 • khẳn: 𦤱
 • khang: 腔 矼 康 糠 穅
 • kháng: 亢 伉 頏 頏 炕 抗 匟
 • khăng: 𠻞
 • khắng: 𠿵
 • khảng: 忼 慷 骯 骯
 • khẳng: 肯 掯 肎
 • khạng: 𠀖
 • khanh: 慶 慶 卿 鏗 鏗 硜 牼 硜 坑 阬
 • khánh: 慶 慶 輕 罄 磬 謦
 • khành: 卿
 • khảnh: 𠾶
 • khao: 磽 磽 鄗 犒
 • kháo: 靠
 • khào: 尻
 • khảo: 薧 熇 銬 烤 栲 拷 攷 考 丂
 • khạo: 叩
 • kháp: 恰 帢 掐
 • khấp: 泣
 • khắp: 𬩢
 • khạp: 溘 瞌 榼 搕 匼
 • khập: 𨂖
 • khát: 渴
 • khất: 契 乞 氣 氣
 • khắt: 刻
 • khật: 迄
 • kháu: 𫅖
 • khâu: 丘 坵 扣 邱
 • khấu: 扣 叩 蔻 寇 冦 宼 敂
 • khẩu: 釦 口
 • khay: 𣛣
 • kháy: 𠹛
 • khảy: 𢴖
 • khẩy: 𢭮
 • khe: 溪
 • khé: 栔
 • khè: 契
 • khê: 谿 豀 溪 鸂 嵠
 • khẽ: 𡃊
 • khế: 契 憩 瘈 挈 愒 憇
 • khề: 𠀫
 • khẻ: 栔
 • khể: 綮 棨 稽
 • khệ: 憩
 • khem: 嗛
 • khen: 𠸦
 • khênh: 𢷰
 • khểnh: 警
 • khệnh: 𠀗
 • kheo: 䟬
 • khéo: 矯
 • khèo: 𨅻
 • khép: 𢯖
 • khét: 𤋸
 • khẹt: 𠹳
 • khêu: 挑
 • khều: 挑
 • khểu: 跳
 • khi: 踦 崎 欺 攲
 • khí: 乞 亟 唭 氣 氣 器 噐 棄 炁 汽 棄 弆
 • khì: 𠿁
 • khỉ: 𤠲 綺 綺 芑
 • khị: 憩
 • khía: 㓶
 • khìa: 𠿁
 • khịa: 喫
 • khích: 綌 隙 绤 郤
 • khiêm: 嗛 謙 謙
 • khiếm: 芡 欠
 • khiểm: 嗛 慊 歉 傔
 • khiệm: 謙 謙
 • khiên: 愆 牽 牽 騫 騫 縴 褰 搴 汧
 • khiến: 遣
 • khiền: 愆
 • khiển: 遣 譴 繾 繾 譴
 • khiêng: 𢷰
 • khiễng: 𨇀
 • khiếp: 袷 愜 愜 慊 篋 篋 怯
 • khiết: 契 絜 挈 齧 嚙 潔 瘛 喫 鍥 鍥 朅 囓 潔
 • khiêu: 跳 挑 丘 橋 橋 蕝 撬 蹺 橇 蹺
 • khiếu: 叫 呌 歗 嘯 嘯 躈 竅 竅 噭
 • khiệu: 𬰘
 • khin: 牽
 • khín: 𫠺
 • khinh: 輕 輕 氫 氫
 • khinhs: 綮
 • khít: 契
 • khịt: 噄
 • khíu: 呌
 • kho: 𤋼
 • khó: 𧁷
 • khò: 𠺟
 • khô: 骷 枯 刳
 • khố: 胯 褲 絝 褲 袴 庫 絝 庫
 • khỏ: 𢫈
 • khổ: 楛 苦
 • khờ: 𤵕
 • khoa: 誇 窠 姱 誇 蝌 稞 科
 • khoá: 胯 跨 課 課
 • khoả: 誇 裸 窠 踝 倮 垮 髁 顆 顆 棵 夥 裹
 • khóa: 銙
 • khoác: 鞹 攉
 • khoắc: 嘓
 • khoách: 擴 擴 彍
 • khoai: 荂
 • khoái: 膾 噲 鱠 鱠 膾 快 駃 筷 噲 蒯
 • khoan: 寬 鑧 寬
 • khoán: 券
 • khoăn: 寬
 • khoản: 窾 款 欵
 • khoang: 𦨻
 • khoáng: 擴 礦 壙 擴 鑛 纊 曠 絖 曠 纊 壙
 • khoắng: 礦
 • khoảng: 壙
 • khoanh: 傾
 • khoảnh: 頃 頃
 • khoát: 闊 蛞 豁 闊
 • khoắt: 闊
 • khoạt: 蛞
 • khoáy: 快
 • khóc: 哭
 • khốc: 哭 靠 嚳 酷 嚳
 • khoe: 誇
 • khoé: 觟
 • khoẻ: 劸
 • khỏe: 劸
 • khoen: 圈
 • khoèo: 跳
 • khoét: 鈌
 • khoi: 𣾺
 • khói: 𤌋
 • khôi: 傀 灰 悝 瑰 櫆 魁 盔 詼 恢 詼
 • khối: 塊 塊 凷
 • khỏi: 塊
 • khơi: 𢵱
 • khổi: 傀
 • khới: 慨
 • khởi: 豈 豈 起
 • khom: 𢐊
 • khóm: 㯲
 • khòm: 謙
 • khọm: 謙
 • khôn: 巛 髡 髠 堃 坤
 • khốn: 梱 睏 困
 • khổn: 壼 梱 閫 綑 壼 悃 閫 捆
 • khọn: 㹠
 • khờn: 愆
 • khong: 啌
 • không: 空
 • khống: 空 鞚 控
 • khổng: 空 孔
 • khoong: 空 𬗆 箜 悾 涳 崆 倥
 • khoót: 矻
 • khớp: 級
 • khu: 去 驅 軀 區 區 敺 駈 嶇 軀 驅 嶇 彄 摳 摳
 • khú: 𤹪
 • khù: 𣞃
 • khũ: 齲
 • khủ: 齲 齲
 • khư: 圩 虛 虛 厶 呿 墟 袪 祛 胠 佉
 • khụ: 痀
 • khứ: 去 厺
 • khừ: 𠹱
 • khử: 去
 • khua: 拞
 • khứa: 抾
 • khuân: 麇 捃 囷
 • khuẩn: 蕈 菌
 • khuâng: 傾
 • khuất: 闃 屈
 • khuây: 𢗃
 • khuấy: 𢭴
 • khúc: 曲 麴 麯 蛐
 • khục: 㖆
 • khuê: 鮭 鮭 圭 睽 暌 奎 刲 閨 袿 珪 閨
 • khuế: 蹞
 • khuể: 頃 頃 罣 跬 頍 恚
 • khuếch: 擴 廓 鞹
 • khum: 穹
 • khúm: 𨆃
 • khung: 穹 芎 銎
 • khúng: 恐
 • khùng: 窮
 • khủng: 恐
 • khứng: 肯
 • khừng: 肯
 • khước: 卻 卻 躩
 • khươi: 𫯿
 • khươm: 參
 • khuôn: 匡
 • khuông: 匡 𣃱 眶 框 筐 恇 劻
 • khương: 慶 慶 康 薑 薑 蜣 羌
 • khưỡng: 仰
 • khướt: 肐
 • khướu: 𩿨
 • khưu: 丘 蚯
 • khứu: 臭 齅 嗅 糗
 • khuy: 𧘚 巋 闚 虧 窺 窺 巋 虧
 • khuỵ: 觖 𨇶
 • khụy: 𨇶
 • khuya: 𣌉
 • khuých: 闃 闃
 • khuyên: 圈 勸 圏 棬 弮
 • khuyến: 勸 勸
 • khuyển: 犬 犭
 • khuyết: 闋 闕 闋 闕 缺
 • khuynh: 頃 頃 傾 傾
 • khuỳnh: 𢷳
 • khuỷu: 肘
 • ki: 箕 幾 其 期 幾 錡 錡 羈 饑 譏 機 機 饑 譏 萁 朞 覊 覉 羇 羈 磯 璣 畸 磯 璣
 • kí: 忌 幾 棋 其 寄 記 居 驥 驥 覬 冀 墍 塈 旣 覬 既 記 旡
 • kì: 踦 棋 其 期 枝 示 旗 頎 頎 祇 奇 圻 楳 蟣 蟣 秖 鰭 魕 鬐 麒 蘄 鰭 騏 蘄 蜞 綦 碁 祺 棊 琦 琪 騏 淇 跂 旂 蚑 耆 祈 歧 岐 芪 祁 畿
 • kĩ: 技 錡 錡 庋 忮 妓 伎
 • kỉ: 幾 踦 幾 紀 蟣 蟣 己 杞 紀 麂 掎 嘰 剞 嘰
 • kị: 忌 騎 騎 曁 暨 誋 跽 惎 芰
 • kia: 箕
 • kía: 𣉸
 • kìa: 箕 𣈒
 • kĩa: 𣇠
 • kỉa: 𣅗
 • kịa: 𣇡
 • kích: 戟 擊 激 墼 撃 擊
 • kịch: 劇 劇 屐
 • kiêm: 兼 鰜 鶼 鰜 縑 鶼 縑 蒹
 • kiếm: 劍 劎 劍
 • kiềm: 鉗 鹼 拑 礆 堿 鹼 黔 箝 鉆 鈐 鉗 鈐
 • kiểm: 臉 鹼 臉 瞼 鹻 檢 撿 瞼 檢
 • kiệm: 儉 儉
 • kiên: 腱 枅 掮 堅 肩 堅 栟
 • kiến: 蜆 建 見 見
 • kiền: 乾 虔 犍
 • kiển: 囝 建 騫 繭 蹇 騫 趼 跰 謇 筧 筧 繭
 • kiện: 件 腱 鞬 鍵 鍵 毽 健
 • kiêng: 驚
 • kiếng: 鏡
 • kiềng: 鍄
 • kiễng: 蹇
 • kiểng: 景
 • kiếp: 袷 劫 砝 衱 刼 刧 刦 跲
 • kiệp: 拾 蛺 筴 鋏 蛺 鋏
 • kiết: 頡 絜 拮 戛 訐 訐 稭 秸 𤵹 孑 戞 恝
 • kiệt: 渴 碣 楬 桀 竭 榤 傑 傑
 • kiêu: 徼 澆 嶠 喬 嶠 澆 驍 梟 驍 梟 儌 驕 憍 驕
 • kiếu: 徼 告
 • kiều: 橋 橋 僑 喬 荍 翹 翹 蕎 蕎 僑 喬 嬌 嬌
 • kiểu: 矯 蹻 撟 僥 僥 糾 糾 繳 繳 皎 撟 皦 蟜 矯
 • kiệu: 撟 嶠 嶠 撟 轎 轎
 • kim: 金 今
 • kìm: 鉗
 • kín: 謹
 • kịn: 件
 • kinh: 涇 驚 京 痙 痙 驚 經 荊 荊 經
 • kính: 鏡 涇 陘 勁 鏡 獍 敬 徑 逕 逕 徑 涇 勁
 • kình: 鯨 勁 黥 擎 勍 鯨
 • kĩnh: 剄
 • kỉnh: 耿
 • kíp: 趿 急
 • kịp: 及 洎
 • kít: 戛
 • kịt: 桀
 • kíu: 叫
 • kĩu: 矯
 • kon: 崑
 • ky: 箕
 • ký: 記
 • kỳ: 期 旗
 • kỹ: 技
 • kỷ: 紀 己
 • kỵ: 忌
 • la: 蘿 羅 囉 鑼 籮 欏 邏 儸 覼 覶 籮 鑼 欏 邏 蘿 羅
 • lá: 蘿
 • là: 羅
 • lã: 呂 呂
 • lả: 𫤉
 • lạ: 𨓐
 • lác: 櫟 𥋷
 • lấc: 勒
 • lắc: 𫽘
 • lạc: 咯 樂 濼 樂 洛 濼 犖 雒 絡 落 珞 駱 絡 犖 酪 烙 駱
 • lặc: 勒 肋 鰳 鰳 泐 叻
 • lách: 攊
 • lạch: 㴖
 • lai: 淶 𢯦 勑 徠 萊 徠 來 來 鯠 崍 淶 倈 崍 萊 俫
 • lái: 俚
 • lài: 萊
 • lãi: 利 蠡 籟 籟 來 來 賚 睞 睞 賚
 • lải: 唻
 • lại: 厲 厲 懶 懶 籟 籟 賴 徠 徠 吏 癩 瀨 藾 癩 瀨 賴
 • lam: 籃 襤 惏 藍 籃 襤 藍 嵐 婪 嵐
 • lám: 𤃢
 • làm: 爫
 • lâm: 林 惏 淋 臨 痳 臨 霖 琳
 • lăm: 𬂽
 • lãm: 濫 濫 覧 纜 欖 攬 覽 擥 罱 欖 纜 攬 覽 繿
 • lấm: 𤃢 臨
 • lầm: 啉
 • lắm: 𡗋
 • lằm: 啉
 • lẫm: 稟 廩 稟 懍 懍 廩 凜 凜 壈
 • lảm: 𠼖
 • lẩm: 啉
 • lẳm: 緊
 • lạm: 濫 濫
 • lặm: 濫
 • lan: 欄 讕 襴 斕 瀾 蘭 攔 襴 闌 斕 瀾 讕 闌 欄 攔 蘭
 • lán: 欄
 • làn: 籃
 • lân: 遴 磷 憐 憐 麟 鱗 驎 鱗 轔 疄 燐 轔 潾 嶙 粼 鄰 鄰
 • lăn: 遴
 • lãn: 懶 懶 嬾
 • lấn: 遴 磷 𢭹
 • lần: 𨁮
 • lằn: 𧋻
 • lẫn: 悋
 • lẩn: 吝
 • lẳn: 𣍵
 • lạn: 爛 爛
 • lận: 吝 躪 躪 藺 藺 恡
 • lặn: 𣵰
 • lang: 郎 浪 筤 廊 閬 羹 瀧 蜋 莨 鋃 螂 稂 鋃 榔 瑯 嫏 桹 瑯 狼 郞 啷
 • láng: 㫰
 • làng: 廊
 • lâng: 淩
 • lăng: 淩 棱 鯪 鯪 輘 綾 蔆 綾 崚 菱 陵 凌 夌 睖 愣 薐 稜 楞
 • lãng: 浪 朗 悢 閬 烺 閬
 • lấng: 𨃹
 • lắng: 𣼽
 • lằng: 䗀
 • lẵng: 筤
 • lảng: 𨅉
 • lẳng: 㖫
 • lạng: 兩 兩 刄 両
 • lặng: 𣵰
 • lanh: 𫑅
 • lánh: 𪸝 另
 • lành: 𫅞
 • lãnh: 領 冷
 • lảnh: 冷
 • lạnh: 冷
 • lao: 澇 澇 撈 潦 櫟 醪 勞 牢 勞 撈 嘮 簩 癆 𨦭 嘮 癆
 • láo: 咾
 • lào: 牢 狫
 • lão: 澇 澇 獠 老 栳 佬
 • lảo: 㧯
 • lạo: 澇 澇 潦 勞 勞
 • láp: 啦
 • lấp: 拉
 • lắp: 擸
 • lạp: 蠟 拉 摺 笠 垃 臘 蠟 臘 啦 粒 鑞 鑞 邋 臈
 • lập: 苙 立
 • lặp: 㕸
 • lát: 𬅀
 • lất: 㗚
 • lắt: 搮
 • lạt: 𤁕 唰 辣 瘌 辢 喇 剌
 • lật: 溧 搮 栗 篥 慄 凓
 • lặt: 抇
 • lau: 撈
 • láu: 老
 • làu: 恅
 • lâu: 縷 婁 婁 縷 簍 簍 漊 摟 螻 樓 蔞 嘍 摟 髏 髏 螻 嘍 樓 蔞
 • lầu: 樓
 • lảu: 𦕳
 • lẩu: 𪶾
 • lạu: 漏
 • lậu: 瘺 漏 陋
 • lay: 𢯦
 • láy: 𠸨
 • lày: 𢹿
 • lây: 淶
 • lấy: 𫩉
 • lầy: 漓
 • lẫy: 𠲥
 • lảy: 𢯦
 • lẩy: 𢹿
 • lạy: 𥚄
 • lậy: 𥛉
 • le: 𠻗
 • lé: 𥆼
 • lè: 𫬎
 • lê: 蠡 黎 黧 藜 蔾 犂 棃 犁 梨
 • lẽ: 理 𫰣
 • lề: 𠅜
 • lễ: 蠡 鱺 鱧 鱧 醴 禮 澧 禮
 • lẻ: 𥛭
 • lể: 𡅏
 • lẹ: 𫑐
 • lệ: 棣 麗 捩 厲 隸 戾 麗 厲 儷 盭 糲 蠣 礪 癘 隸 勵 隷 悷 糲 唳 蠣 礪 儷 荔 茘 沴 癘 例 勵 欐 邐 邐 峛 淚 淚
 • lếch: 癧
 • lệch: 𣄬
 • lem: 淋
 • lém: 𠿳
 • lèm: 醶
 • lẻm: 歛
 • lẹm: 鐮
 • len: 縺
 • lén: 蹥
 • lèn: 摙
 • lên: 𨑗
 • lẽn: 𢤠
 • lẻn: 𨇍
 • lẹn: 練
 • leng: 玲
 • lẻng: 玲
 • lênh: 零
 • lềnh: 泠
 • lễnh: 領
 • lểnh: 泠
 • lệnh: 令
 • leo: 𨇉
 • léo: 𠮩
 • lèo: 𫃼
 • lẽo: 𠖭
 • lẻo: 𣱾
 • lẹo: 瞭
 • lép: 𥼕
 • lẹp: 鱲
 • lét: 𥉬
 • lết: 𨃻
 • lẹt: 𦤭
 • lệt: 𨃻
 • lêu: 撩
 • lếu: 𠮩
 • lều: 寮
 • lểu: 療
 • li: 麗 纚 離 酈 酈 麗 鱺 釐 罹 犛 貍 璃 漓 厘 氂 犛 瓈 鸝 驪 籬 灕 蘺 斄 醨 縭 籬 褵 鱺 嫠 縭 蘺 剺 鸝 瓼 驪 離 貍 黐 彲 螭
 • lí: 哩 裏 理 俚 裡 李 悝 履 鯉 鯉 裡 娌 浬
 • lì: 利 離
 • lị: 痢 鬁 蒞 詈 涖 猁 蒞 莉 俐 蜊
 • lia: 攡
 • lìa: 𬓞
 • lịa: 裡
 • lịch: 癧 酈 瀝 嚦 櫟 藶 酈 櫟 鬲 躒 靂 轢 礫 櫪 壢 曆 歷 歴 厯 躒 靂 厤 礫 癧 轢 櫪 瀝 嚦 藶 歷
 • liếc: 𥆁
 • liêm: 鐮 蘝 襝 襝 簾 蘞 蘞 蠊 鎌 鐮 濂 匳 磏 奩 廉 簾 奩
 • liếm: 舔
 • liềm: 鐮
 • liễm: 殮 灩 蘝 襝 歛 斂 襝 斂 灧 灩 瀲 瀲 殮
 • liệm: 殮 臉 鏈 斂 斂
 • liên: 鏈 憐 蓮 連 憐 鏈 槤 鰱 聯 褳 鰱 噒 聫 漣 聯 梿 漣 蓮 連
 • liến: 嗹
 • liền: 連
 • liễn: 輦 輦 璉 璉 䃛
 • liêng: 靈
 • liểng: 𨀌
 • liệng: 翎
 • liếp: 䉭
 • liểp: 𬔙
 • liệp: 獦 躐 鬣 獵 獵
 • liệt: 列 烈 捩 洌 冽 咧 戾 裂 埒 劣
 • liêu: 瞭 撩 寮 憭 獠 飂 鐐 鐐 鷯 鷯 嫽 遼 寥 膋 僚 聊 遼 橑
 • liều: 料
 • liễu: 瞭 繚 憭 柳 繚 瞭
 • liểu: 嬈 嬈 杳 簝
 • liệu: 瞭 撩 撈 料 蓼 燎 療 撈 翏 廖 療 嘹
 • lim: 林
 • lìm: 𠿳
 • lịm: 殮
 • lịn: 𫇖
 • linh: 令 玲 泠 靈 零 翎 拎 忴 欞 醽 櫺 齡 霛 鴒 鈴 齡 軨 羚 舲 蛉 欞 聆 鴒 鈴 瓴 囹 苓 靈 伶 灳
 • lính: 𠔦
 • lĩnh: 領 嶺 領 嶺
 • lỉnh: 領
 • lịnh: 令
 • lít: 列
 • lịt: 列
 • liu: 蟟
 • líu: 𠮩
 • lịu: 𠮩
 • lo: 𢥈
 • ló: 露
 • lò: 爐
 • lô: 矑 盧 盧 爐 臚 瀘 蘆 臚 鸕 顱 鑪 轤 纑 艫 櫨 壚 玈 艫 顱 鸕 轤 櫨 瀘 爐 壚 蘆
 • lõ: 魯
 • lố: 𥌧
 • lồ: 露
 • lỗ: 嚕 魯 嚕 艣 櫓 磠 櫓 擄 滷 虜 魯 鹵 擄 虜 鹵
 • lơ: 曥 嚧
 • lọ: 𤮗
 • lớ: 捛
 • lờ: 矑 籚
 • lỡ: 𢙲
 • lộ: 露 輅 輅 鷺 鷺 璐 潞 路 賂 賂
 • lở: 𥓅
 • lợ: 盧
 • loa: 蠃 螺 驘 騾 騾
 • loá: 𤍶
 • loà: 𥅦
 • loã: 裸 瘰
 • loả: 蠡 裸 蠃 臝 蓏
 • loài: 𩔗
 • loại: 類 類
 • loan: 彎 關 關 灣 灣 彎 鸞 鑾 灤 圞 灓 欒 孿 巒 圝 鑾 灤 鸞 欒 孿 巒
 • loàn: 亂
 • loạn: 亂 亂
 • loang: 郎
 • loáng: 湙
 • loãng: 湙
 • loạng: 𨈊
 • loanh: 令
 • loảp: 𪺦
 • loát: 軋 刷 軋 捋
 • loắt: 搮
 • loạt: 拉
 • loay: 揮
 • lóc: 𫼚
 • lốc: 祿
 • lọc: 淥
 • lộc: 角 谷 轆 祿 麓 簏 轆 漉 祿 鹿 甪
 • loe: 螺
 • loé: 𤑬
 • loè: 𤍶
 • loen: 郎
 • loẻn: 郎
 • loét: 𤷯
 • loẹt: 列
 • loi: 㵢
 • lói: 𤑭
 • lòi: 𢬗
 • lôi: 擂 畾 礌 蕾 靁 鐳 罍 礧 鐳 檑 雷
 • lõi: 𣑳
 • lối: 𡓃
 • lồi: 𡋃
 • lỗi: 磊 耒 瘰 纇 酹 礨 癗 儡
 • lơi: 淶
 • lọi: 𤈞
 • lời: 利
 • lội: 𤂬
 • lợi: 利 𪘌 浰
 • lom: 𥍍
 • lóm: 覧
 • lòm: 𧹫
 • lõm: 𤃢
 • lốm: 爁
 • lồm: 𨂕
 • lỏm: 𠼗
 • lổm: 監
 • lọm: 𦡶
 • lộm: 濫
 • lởm: 𥗽
 • lợm: 濫
 • lon: 𨫅
 • lòn: 𫐮
 • lôn: 侖 崙 侖
 • lốn: 侖
 • lồn: 𦟹
 • lỏn: 侖
 • lơn: 囒
 • lổn: 侖
 • lọn: 𠓻
 • lớn: 𡘯
 • lờn: 灡
 • lộn: 𪵅
 • lợn: 𤞼
 • long: 攏 櫳 龍 龍 攏 蘢 隆 竜 櫳 蘢
 • lóng: 弄
 • lòng: 𢚸
 • lông: 𫅮 朧 曨 朧 曨
 • lõng: 𨁦
 • lồng: 籠 𨃸
 • lỏng: 𣿅
 • lổng: 挵
 • lọng: 𢃈
 • lộng: 弄 挵 籠 籠 𬟎 哢
 • lóp: 㕸
 • lốp: 𡂏
 • lọp: 垃
 • lớp: 垃
 • lộp: 𨀎
 • lợp: 苙
 • lót: 捽
 • lốt: 𧙻
 • lọt: 𢯰
 • lớt: 乙
 • lột: 𢯰
 • lợt: 𤁕
 • lu: 盧 婁 婁
 • lú: 屢
 • lù: 瀘
 • lũ: 縷 婁 婁 屢 縷 瘺 瘻 簍 簍 漊 僂 窶 窶 褸 褸 屢 鏤 瘺 鏤 嶁 塿 嶁 僂 屨 屨
 • lủ: 縷
 • lư: 盧 盧 慮 慮 鱸 臚 蘆 臚 驢 櫚 閭 櫚 閭 驢 廬 鱸 廬
 • lụ: 僂
 • lừ: 矑
 • lữ: 呂 侶 呂 膂 鋁 鋁 旅 梠 侶
 • lử: 𠢬
 • lự: 慮 慮 鑢 濾 濾
 • lúa: 穭
 • lùa: 摟
 • lụa: 𫄉
 • lứa: 侶
 • lừa: 𡃖
 • lửa: 焒
 • lựa: 攄
 • luân: 論 綸 論 輪 淪 圇 倫 輪 綸 淪 圇 倫 掄 掄
 • luẩn: 惀
 • luận: 論 論
 • luật: 率 壘 繂 律 壘
 • lúc: 𣅶
 • lục: 綠 淥 蓼 緑 氯 綠 籙 騄 錄 録 戮 醁 籙 勠 僇 碌 逯 淥 菉 陸 彔 錄 陸 六
 • lức: 𫦨
 • lực: 屴 力
 • lui: 𨆢
 • lúi: 㩡
 • lùi: 𨀤
 • lũi: 𬜽
 • lủi: 𨇒
 • lụi: 𥟹
 • lum: 林
 • lúm: 𡄁
 • lùm: 菻
 • lũm: 廩
 • lủm: 𡄁
 • lụm: 侖
 • lun: 綸
 • lún: 潠
 • lùn: 𪿏
 • lũn: 侖
 • lủn: 侖
 • lụn: 侖
 • lung: 躘 籠 櫳 瀧 籠 儱 聾 礱 矓 瓏 嚨 窿 癃 聾 礱 瓏 嚨
 • lúng: 𠺠
 • lùng: 𨓡
 • lũng: 躘 壟 攏 壠 隴 壟 壟 隴
 • lủng: 𨻫
 • lưng: 𦝄
 • lụng: 弄
 • lứng: 朗
 • lừng: 𤊥
 • lững: 朗
 • lửng: 𨅉
 • luốc: 綠
 • luộc: 𤊒
 • lược: 畧 略 掠 撂
 • lưới: 䋥
 • lười: 𢜞
 • lưỡi: 𦧜
 • lượi: 𣳪
 • luôm: 襤
 • luộm: 濫
 • lươm: 襤
 • lượm: 𢹦
 • luôn: 㫻
 • luồn: 𢳳
 • lươn: 鱔
 • lượn: 𦑅
 • luông: 𪥛
 • luống: 壟
 • luồng: 弄
 • lương: 量 踉 樑 涼 涼 糧 粱 糧 梁 良
 • lường: 量
 • lưỡng: 兩 兩 緉 倆 倆
 • lượng: 量 兩 踉 涼 涼 悢 諒 輛 喨 晾 輛 諒 亮 魎 魎
 • luốt: 𢯰
 • lướt: 迾
 • lưởt: 𬠼
 • lượt: 𧙷
 • lụp: 㡴
 • lút: 𣹕
 • lụt: 𣹕
 • lứt: 栗
 • lưu: 瀏 橊 榴 瀏 溜 遛 驑 鶹 飅 鐂 騮 飀 鏐 鏐 璢 劉 鶹 飀 騮 旒 硫 畱 琉 流 留 劉
 • lựu: 繇 瀏 橊 榴 瀏 溜 霤 澑 餾 癅 瘤 餾
 • lưux: 羀 罶 綹 綹
 • luy: 累 纍 羸 虆 縲 縲 蔂
 • luỹ: 壘
 • luỵ: 累 擂 纍 誄 誄
 • lũy: 累 壘 壘 畾 摞 藟 絫
 • luyên: 攣 攣
 • luyến: 攣 攣 戀 揀 揀 臠 孌 臠 孌 戀
 • luyện: 練 湅 鍊 煉 楝 煉 練
 • luyêtj: 鋝 鋝
 • luýnh: 戀
 • ly: 離 璃
 • lý: 裏 李
 • lỵ: 痢
 • ma: 嗎 磨 嚜 麼 麼 嗎 媽 嬤 饝 魔 蘑 嬤 摩 麼 嘛 蔴 痲 麻 媽
 • má: 磨 媽 𥡗
 • mà: 𦓡
 • mã: 螞 碼 瑪 馬 螞 碼 瑪 馬
 • mả: 𡏢
 • mạ: 嗎 嗎 𥢂 駡 罵 禡 罵 祃 鎷
 • mác: 鏌
 • mắc: 縸
 • mạc: 莫 幕 摸 膜 藐 貌 幙 瘼 漠 邈 羃
 • mặc: 冒 萬 穆 墨 嚜 嘿 𬡶 纆 默
 • mách: 𠼽
 • mạch: 莫 百 貉 佰 驀 貊 驀 貃 眽 陌 霢 霡 衇 麥 脈 脈 麥
 • mai: 媒 玫 槑 梅 枚 霾 薶 埋 𨨦
 • mái: 𠃅 㜥
 • mài: 𥕄
 • mãi: 買 𫡠 買
 • mải: 𬏽
 • mại: 賣 蠆 蠆 邁 勱 賣 邁
 • mâm: 𣙺
 • mấm: 𥢄
 • mầm: 𦹰
 • mắm: 𫑾
 • mẫm: 𦟨
 • mẩm: 𢠧
 • mậm: 𣙺
 • mặm: 𩷠
 • man: 漫 蔓 蹣 蹣 謾 縵 謾 曼 瞞 瞞 鏝 縵 鏝 蠻 鰻 鬘 鰻 饅 鞔 樠 饅 蠻 顢 顢
 • mán: 幕 𫣢
 • màn: 幔
 • mân: 汶 珉 岷 玟 𢺳 閩 閩 緡 瑉 緡 罠 旻
 • măn: 𪮳
 • mãn: 滿 滿
 • mấn: 鬢 鬢 鬂 緍
 • mần: 摱
 • mắn: 𪪉
 • mằn: 𫽺
 • mẫn: 泯 澠 僶 黽 澠 黽 鰵 鳘 憫 愍 湣 閔 敏 憫 閔 暋
 • mẵn: 𠼦
 • mẩn: 𢠨
 • mẳn: 𬖽
 • mạn: 漫 蔓 偭 謾 縵 幔 謾 曼 𫇞 熳 嫚 慢 墁
 • mận: 槾
 • mặn: 𪉽
 • mang: 庬 厖 尨 芒 𫼳 鋩 鋩 哤 茫 杗 忙 邙
 • máng: 𣙷
 • màng: 𦛿
 • mâng: 𤶼
 • măng: 瞢 𥭎
 • mãng: 孟 蟒 莾 莽
 • mắng: 𠻵
 • mảng: 𥮎
 • mạng: 𦀴
 • mặng: 懵 𪴞
 • manh: 蝱 儚 甍 萌 虻 氓 盲
 • mánh: 茗
 • mành: 𥯋
 • mãnh: 黽 黽 猛 皿 艋 蜢
 • mảnh: 𤗖
 • mạnh: 孟 猛 錳 錳
 • mao: 耗 芼 蝥 旄 茆 犛 髦 酕 茅 毛
 • máo: 𠰭 毷
 • mào: 冒
 • mão: 卯 帽 茆 昴 泖 戼
 • mạo: 耗 冒 貌 瑁 帽 芼 旄 媢 耄 眊
 • mấp: 抸
 • mập: 𦚖
 • mặp: 乏
 • mát: 𠖾
 • mất: 𠅎
 • mắt: 眜
 • mạt: 帕 襪 沫 末 𧉿 靺 秣 帓 茉 抹
 • mật: 謐 蜜 謐 宓 密 宻
 • mặt: 𩈘
 • mau: 𫐿
 • máu: 𧖱
 • màu: 𬜝
 • mâu: 繆 繆 侔 牟 蝥 矛 鍪 麰 蛑 眸 蟊
 • mấu: 矛
 • mầu: 侔
 • mẫu: 畝 母 鉧 畮 畞 畆 拇 畝 牡 畂
 • mẩu: 畝
 • mậu: 繆 繆 茂 戊 謬 謬 懋 瞀 楙 貿 袤 貿
 • may: 𫃷
 • máy: 𣛠
 • mày: 眉 𡮠
 • mây: 𩄲
 • mấy: 𫣿
 • mầy: 眉
 • mảy: 𡮳
 • mẩy: 𦝺
 • mạy: 買
 • me: 迷
 • mé: 𠩕
 • mè: 楣
 • mê: 迷 謎 謎
 • mẽ: 𠸍
 • mế: 迷
 • mề: 𦟂
 • mễ: 咪 米
 • mẻ: 𬒙
 • mể: 𫆭
 • mẹ: 媄
 • mệ: 袂 媄
 • méc: 𠼽
 • mếch: 𠼽
 • mem: 𣼺
 • mèm: 𠻦
 • mềm: 𥎁
 • mễm: 免
 • men: 綿 𬧆
 • mén: 𬗟
 • mèn: 𧓭
 • mên: 亹 綿
 • mến: 𢗔
 • mền: 𬡴
 • mễn: 勉
 • mèng: 𬠫
 • mênh: 溟
 • mệnh: 命
 • meo: 苗
 • méo: 𠰭
 • mèo: 貓
 • mẻo: 卯
 • mẹo: 卯
 • mép: 𠵐
 • mẹp: 泛
 • mét: 𠼽
 • mết: 末
 • mẹt: 𥬎
 • mệt: 𫉼
 • mếu: 喵
 • mi: 眉 獼 靡 獼 黴 楣 釄 醾 蘼 劘 麋 縻 糜 湄 睂 嵋 郿
 • mí: 睸
 • mì: 麪
 • mĩ: 美 靡 鎂 嬍 鎂 媺 渼
 • mỉ: 美
 • mị: 咪 瞇 敉 羋 羋 瞇 魅 媚 寐 鬽
 • mía: 𣖙
 • mỉa: 𠸍
 • mích: 覓
 • mịch: 謐 謐 覓 冖 寞 冪 鼏 冪 覔 覓 汨 糸
 • miên: 綿 緜 棉 綿 眠 宀
 • miến: 泯 麪 面 偭 麵 麫
 • miền: 沔
 • miễn: 娩 勉 免 瞑 緬 緬 俛 浼 堍
 • miện: 湎 絻 沔 冕 眄
 • miêng: 明
 • miếng: 𠰘
 • miểng: 𨬋
 • miệng: 𠰘
 • miết: 篾 瞥 鼈 鱉 鱉
 • miệt: 韈 襪 襪 篾 衊 蠛 懱 蔑
 • miêu: 苗 貓 描 錨 錨 貓
 • miếu: 廟 廟
 • miều: 𦏒
 • miễu: 廟 眇
 • miểu: 渺 藐 緲 緲 杪 淼 秒 瞄
 • mím: 嘜
 • mĩm: 𠲶
 • mỉm: 𠽊
 • min: 㒙
 • mìn: 𪦓
 • mịn: 勉
 • minh: 瞑 暝 溟 明 螟 銘 鳴 蓂 銘 冥 鳴 盟
 • mình: 𨉟
 • mịnh: 命
 • minhs: 暝 茗 酩
 • míp: 𦚖
 • mít: 櫗
 • mịt: 𣋻
 • mo: 謨
 • mó: 摸
 • mò: 𢱖
 • mô: 墓 摸 撫 無 無 母 謨 膜 模 撫 糢 橅 摹 嫫 謨 蟆
 • mõ: 楳
 • mồ: 墓
 • mỗ: 厶 姥 姆 某
 • mỏ: 𨪀 㖼
 • mơ: 𣙪
 • mổ: 𠝼
 • mớ: 𧜗
 • mờ: 𥊚
 • mỡ: 𦟐
 • mộ: 莫 幕 墓 暮 慕 募
 • mở: 𢲫
 • mợ: 𫲍
 • móc: 鈢 雬
 • môc: 𬅧
 • mốc: 沐
 • mọc: 𬎳
 • mộc: 沐 霂 楘 木
 • moi: 𧋟
 • mòi: 䱕
 • môi: 每 𠶣 煤 媒 玫 黴 酶 禖 莓 苺
 • mối: 䋦
 • mồi: 𩝇
 • mỗi: 每 浼 凂
 • mỏi: 痗
 • mơi: 𠶣
 • mọi: 每 𤞦
 • mới: 𡤓
 • mời: 𠸼
 • mội: 痗 昧 沬 瑁
 • mợi: 賣
 • móm: 𠻦
 • mòm: 𥊙
 • môm: 檬
 • mõm: 𤎑
 • mồm: 𠵘
 • mớm: 𠻦
 • mon: 們
 • món: 菛
 • mòn: 𤷱
 • môn: 汶 亹 們 瞞 瞞 穈 們 捫 門 捫 門
 • mồn: 𠬠
 • mơn: 暪
 • mọn: 𡮮
 • mớn: 漫
 • mởn: 蔓
 • mong: 懞
 • móng: 𤔽
 • mòng: 蠓 䴌
 • mông: 檬 夢 夢 蠓 矇 濛 幪 尨 艨 礞 朦 曚 蒙
 • mống: 靀
 • mồng: 𬁜
 • mỗng: 矇
 • mỏng: 𤘁
 • mọng: 濛
 • mộng: 夢 夢 懵 𣟃 懜 夣
 • moóc: 𬇏
 • móp: 𢴓
 • mọp: 𨅂
 • mót: 㩢
 • mốt: 𣋻
 • mọt: 𧋶
 • một: 𠬠 歿 歿 歾 沒 沒
 • mu: 模
 • mú: 𩹮
 • mù: 𪾤
 • mũ: 𢃱
 • mủ: 湈
 • mụ: 姥
 • mua: 𧷸
 • muá: 𢷵
 • múa: 𢷵
 • mùa: 𬁒
 • mưa: 𩅹
 • mứa: 嗎
 • mừa: 𪫆
 • mửa: 嗎
 • mựa: 嗎
 • múc: 𢪷
 • mục: 繆 繆 穆 睦 牧 苜 目
 • mức: 𣞪
 • mực: 墨 䘃
 • mui: 𥯍
 • múi: 𤗆
 • mùi: 味 未
 • mũi: 鋂
 • mủi: 𢙽
 • mũm: 𦟣
 • mun: 椚
 • mùn: 𡍜
 • mủn: 鍆
 • mụn: 𤺯
 • mung: 𥵿
 • mùng: 幪
 • mủng: 𫂝
 • mưng: 芒
 • mừng: 𢜏
 • muôi: 𬄪
 • muối: 𪉥
 • muồi: 煤
 • muỗi: 𧋟
 • muội: 昧 沬 眛 妹
 • mươi: 𨒒
 • mười: 𨒒
 • muỗm: 檬
 • muôn: 萬
 • muốn: 㦖
 • muộn: 晚 懣 懣 燜 悶 燜 悶
 • mướn: 𢩤
 • mượn: 摱
 • muông: 獴
 • muống: 蕄
 • muồng: 椚
 • muỗng: 𨮵
 • muổng: 𨮵
 • mương: 𤃞
 • mường: 𤞽
 • mướp: 𬎣
 • mướt: 沫
 • mượt: 𬗱
 • múp: 柉
 • mụp: 𦚖
 • mút: 𡃙
 • mụt: 𤶽
 • mứt: 蜜
 • mưu: 毋 牟 謀 謀
 • mỹ: 美
 • na: 難 那 哪 儺 儺 挪 娜
 • ná: 弩
 • nà: 秅 𪽖
 • nã: 拿
 • nả: 那 拏
 • nạ: 𫱗
 • nác: 渃
 • nấc: 𠽋
 • nắc: 匿
 • nạc: 𦟻
 • nặc: 尼 喏 匿 諾 諾
 • nách: 𦙜
 • nạch: 搦 掿 疒
 • nai: 能 坭 抳 孻
 • naị: 耐
 • nái: 𬤻
 • nài: 捺
 • nãi: 妳 嬭 乃 鼐 迺 廼 疓 氖 奶
 • nải: 㭁
 • nại: 能 捺 耐 奈 佴 褦 柰
 • nam: 蝻 喃 柟 諵 楠 南 枏 男 囡
 • nám: 焾
 • nâm: 您
 • năm: 𠄼
 • nấm: 菍
 • nầm: 納
 • nắm: 揇
 • nằm: 𦣰
 • nẫm: 捻 稔
 • nảm: 蝻
 • nạm: 捻 腩
 • nậm: 埝
 • nan: 難 難 𥸁
 • nán: 儾
 • nàn: 難
 • năn: 䕼
 • nấn: 拫
 • nần: 嫨
 • nắn: 攤
 • nằn: 𡅧
 • nản: 𢥪
 • nẳn: 𤓩
 • nạn: 難 難
 • nặn: 攤
 • nang: 饢 馕 囊 囔
 • nàng: 娘
 • nâng: 㨢
 • năng: 能 饢 馕 燙
 • nãng: 碭 曩 碭 燙 攮
 • nấng: 𪣾
 • nắng: 𬋟
 • nằng: 𫭿
 • nẵng: 曩
 • nạng: 㰙
 • nậng: 𠹌
 • nặng: 𥗾
 • nanh: 𫜧 獰 獰
 • nành: 𧰗
 • nạnh: 懧
 • nanx: 戁
 • nao: 鐃 鐃 譊 硇 呶
 • náo: 淖 鬧 鬧 閙
 • nào: 芇
 • não: 憹 碯 腦 瑙 惱 腦 惱
 • nạo: 臑 鈕 撓 橈 橈 鐃 鐃 撓
 • nấp: 納
 • nắp: 𠖘
 • nạp: 納 內 內 衲 肭 納
 • nập: 笠
 • nát: 涅
 • nạt: 捏
 • nật: 衵 暱 昵 尼
 • nau: 耨
 • náu: 蓐
 • nâu: 𣘽
 • nấu: 𤐛
 • nẫu: 𤊲
 • nậu: 肉 耨 𧂭
 • nay: 𠉞
 • này: 呢
 • nây: 胒
 • nãy: 𣅅
 • nấy: 𫡝
 • nầy: 尼
 • nảy: 䄧
 • nẩy: 扔
 • nạy: 奈
 • nậy: 捺
 • ne: 爾
 • né: 𫐪
 • nè: 泥
 • nê: 尼 泥 臡
 • nề: 𪿗
 • nễ: 泥 妳 你 嬭 聻 伱 禰
 • nẻ: 𦕗
 • nể: 𢘝
 • nệ: 尼 泥
 • nem: 腩
 • ném: 𢷁
 • nêm: 𨡯
 • nếm: 𫫞
 • nệm: 𧛋
 • nen: 揇
 • nén: 𥘀
 • nên: 𢧚
 • nến: 𤓢
 • nền: 𡋂
 • nện: 𢬧
 • nênh: 𬈿
 • neo: 𬗓
 • néo: 紐
 • nẻo: 𡑩
 • nẹo: 裊
 • nép: 躡
 • nếp: 襵 𡓳
 • nẹp: 衲
 • nét: 涅
 • nết: 𢝘
 • nẹt: 㖏
 • nêu: 𫼩
 • nếu: 𡀮
 • nga: 囝 鵝 蛾 哦 鵝 娥 峩 峨 莪 俄
 • ngà: 𤘋
 • ngã: 我
 • ngả: 𫨎
 • ngạ: 餓 餓
 • ngác: 𥈭
 • ngấc: 扢
 • ngắc: 𦝈
 • ngạc: 鱷 鰐 鶚 顎 鱷 鍔 諤 噩 顎 蕚 鍔 鶚 愕 遌 萼 諤 鄂
 • ngách: 𬤴
 • ngạch: 額 額
 • ngai: 呆 騃 獃 皚 皚
 • ngái: 𥇹
 • ngài: 𠊚
 • ngãi: 刈 騃
 • ngải: 刈 艾 𫢵
 • ngại: 磑 磑 閡 閡 礙 礙
 • ngàm: 𤅙
 • ngâm: 吟
 • ngăm: 𪑑
 • ngấm: 汵
 • ngầm: 硶
 • ngắm: 𥋴
 • ngằm: 沉
 • ngẫm: 𡄎
 • ngậm: 唫
 • ngan: 犴 𪃛 豻
 • ngán: 𠵚
 • ngàn: 𠦳
 • ngân: 言 痕 齦 齦 沂 圻 跟 齗 嚚 誾 銀 鄞 龂 銀 狺 垠
 • ngăn: 拫
 • ngấn: 痕 艮
 • ngắn: 短
 • ngằn: 痕
 • ngẩn: 慬
 • ngạn: 喭 犴 唁 諺 諺 彥 彥 岸
 • ngận: 狠 很 憗 憖
 • ngang: 昂 卬 卭
 • ngáng: 𢱘
 • ngãng: 昂
 • ngẫng: 仰
 • ngẵng: 仰
 • ngẩng: 仰
 • ngẳng: 仰
 • ngánh: 梗
 • ngành: 梗
 • ngảnh: 撔
 • ngạnh: 梗 粳 哽 硬 鯁 骾 鯁
 • ngao: 驁 驁 熬 嗷 敖 鏊 鼇 鰲 鰲 謷 螯 聱 獒 璈 廒 遨 嗸 厫
 • ngáo: 奡
 • ngào: 熬
 • ngão: 傲
 • ngạo: 奡 驁 驁 傲 敖
 • ngáp: 哈
 • ngấp: 𥄫
 • ngập: 岌 圾 𣵵
 • ngát: 𬳜
 • ngất: 𤴰
 • ngắt: 扢
 • ngạt: 啐 歹 歺
 • ngật: 訖 訖 屹 仡 疙
 • ngặt: 𡴯
 • ngau: 𠽀
 • ngáu: 𠽀
 • ngàu: 𣼱
 • ngâu: 牛
 • ngấu: 𠽀
 • ngầu: 𣼱 吽
 • ngẫu: 禺 藕 耦 偶
 • ngảu: 𢠉
 • ngẩu: 𢠉
 • ngậu: 𠿄
 • ngay: 𬆄
 • ngáy: 𠿴
 • ngày: 𣈜
 • ngây: 𤷙
 • ngấy: 𢣀
 • ngậy: 嘅
 • nghạch: 額
 • nghe: 𦖑
 • nghé: 猊
 • nghè: 𠊙
 • nghê: 兒 猊 堄 麑 鯢 鯢 霓 輗 蜺 倪
 • nghề: 藝
 • nghễ: 掜 睨
 • nghệ: 藝 埶 艾 襼 囈 蓺 詣 羿 詣 囈 藝 乂
 • nghếch: 逆
 • nghệch: 𪭄
 • nghén: 𦞎
 • nghẽn: 硯
 • nghến: 嵃
 • nghễn: 𠶐
 • nghển: 𠶐
 • nghẹn: 哽
 • nghênh: 迎
 • nghễnh: 𠶐
 • nghểnh: 𠶐
 • nghéo: 鱙
 • nghèo: 𠨪
 • nghẻo: 堯
 • nghẹo: 𫗺
 • nghét: 孽
 • nghẹt: 𥗹
 • nghêu: 嘵
 • nghều: 𬴝
 • nghễu: 堯
 • nghệu: 僥
 • nghi: 嶷 疑 沂 儀 宜 儀
 • nghì: 義
 • nghĩ: 儗 蛾 齮 艤 顗 蟻 檥 螘 艤 蟻 擬 擬
 • nghỉ: 儗
 • nghị: 議 毅 誼 誼 議
 • nghĩa: 義 義
 • nghịch: 逆 鷁 鶃 鶂 鷁
 • nghiêm: 嚴 嚴
 • nghiễm: 廣 儼 儼
 • nghiệm: 釅 驗 騐 釅 驗
 • nghiên: 硯 研 硏 妍 揅 姸
 • nghiến: 哏
 • nghiền: 研
 • nghiễn: 硯 研 硏 趼 跰 硯 巘 甗
 • nghiện: 喭 這 這 讞 讞
 • nghiêng: 迎
 • nghiệp: 鄴 業 鄴 業
 • nghiệt: 孽 臬 掜 蘗 檗 糱 糵 櫱 蘗 孼 摰
 • nghiêu: 堯 僥 澆 蕘 僥 蕘 磽 磽 澆 嶢 嶢 堯
 • nghìn: 𠦳
 • nghỉn: 喭
 • nghinh: 迎
 • nghỉnh: 頸
 • nghinhj: 迎
 • nghịt: 𥗹
 • ngo: 吾
 • ngó: 𥄭
 • ngò: 𦬶
 • ngô: 梧 吾 鼯 蜈 唔 呉 吳 吳 𥟊
 • ngõ: 𫼎
 • ngố: 悞
 • ngỗ: 忤 迕 仵
 • ngỏ: 𫔦
 • ngơ: 𤹿
 • ngổ: 𦬶 吘
 • ngọ: 午
 • ngớ: 𢠐
 • ngờ: 疑
 • ngỡ: 𡂂
 • ngộ: 悞 梧 遇 誤 焐 晤 悮 悟 誤 牾 捂
 • ngợ: 語
 • ngoa: 韡 訛 吪 鞾 靴 囮 訛
 • ngoá: 瓦
 • ngoã: 瓦 邷
 • ngoả: 厄 訛
 • ngoạ: 臥 臥
 • ngoác: 嚯
 • ngoắc: 𢫛
 • ngoạc: 㩇
 • ngoặc: 𢫛
 • ngoạch: 㩇
 • ngoai: 𠱓
 • ngoái: 𬩟
 • ngoài: 外
 • ngoải: 外
 • ngoại: 外
 • ngoàm: 𠴥
 • ngoảm: 噉
 • ngoạm: 𫫡
 • ngoan: 蚖 狠 黿 黿 頑 頑 刓
 • ngoạn: 翫 玩
 • ngoằng: 弘
 • ngoảng: 𫊶
 • ngoảnh: 𥋓
 • ngoao: 嗷
 • ngoáo: 奡
 • ngoắt: 抈
 • ngoạt: 月 刖
 • ngoặt: 𣌴
 • ngoáy: 𢫑
 • ngoảy: 𢠪
 • ngóc: 𫗷
 • ngốc: 禿 呆 禿
 • ngọc: 玉 鈺 鈺
 • ngộc: 𣔣
 • ngoe: 𡳀
 • ngoé: 蛫
 • ngoen: 𠰂
 • ngoẻn: 𠴉
 • ngoeo: 嘵
 • ngoéo: 撓 𣩦
 • ngoèo: 𣍕
 • ngoẻo: 𣩦
 • ngoẹo: 卲
 • ngoét: 㳉
 • ngoi: 𢶼
 • ngói: 𤬪
 • ngòi: 𣰏
 • ngôi: 鮠 桅 隗 嵬
 • ngõi: 𠺌
 • ngồi: 𡎢
 • ngơi: 𪟽
 • ngời: 𤊢
 • ngội: 傀
 • ngợi: 𠿿
 • ngom: 𥍛
 • ngòm: 𥆽
 • ngồm: 巖
 • ngỏm: 𥆽
 • ngơm: 𥄯
 • ngổm: 巖
 • ngờm: 岌
 • ngợm: 𤼔
 • ngon: 唁
 • ngón: 抏
 • ngôn: 言 梱
 • ngốn: 𠻂
 • ngồn: 言
 • ngỏn: 言
 • ngơn: 妍
 • ngổn: 滾
 • ngọn: 𦰟
 • ngộn: 諢 諢
 • ngong: 隅
 • ngóng: 𥈿
 • ngòng: 𨲖
 • ngông: 喁
 • ngõng: 𣕃
 • ngồng: 茂
 • ngỗng: 鵝
 • ngỏng: 顒
 • ngổng: 𡺥
 • ngọng: 𡅑
 • ngớp: 𢚼
 • ngợp: 岌
 • ngót: 𨓢
 • ngốt: 軏
 • ngọt: 𤮾
 • ngớt: 𣲠
 • ngột: 軏 兀 矻 杌 屼 阢 卼
 • ngu: 喁 嵎 禺 麌 愚 虞 娛 娛
 • ngú: 𫠰
 • ngù: 𣮇
 • ngũ: 伍 五
 • ngủ: 𥄭
 • ngư: 漁 漁 魚 魚
 • ngụ: 寓 寤
 • ngừ: 𩼨
 • ngữ: 禦 語 語 齬 鋙 齬 铻 圉 敔 圄
 • ngự: 禦 禦 馭 馭
 • ngưa: 癢
 • ngứa: 𤻭
 • ngừa: 禦
 • ngửa: 𫤋
 • ngựa: 馭
 • nguây: 恑
 • nguấy: 𢫑
 • nguầy: 危
 • nguẩy: 𫥊
 • nguậy: 外
 • ngúc: 𣍀
 • ngục: 獄 獄
 • ngực: 嶷 𦞐
 • nguệch: 𠸺
 • ngùi: 𠿯
 • ngủi: 𥐋
 • ngửi: 哎
 • nguịch: 𠸺
 • ngủm: 喁
 • ngụm: 喁
 • ngún: 𤉘
 • ngùn: 𤍉
 • ngủn: 𥐐
 • ngung: 喁 顒 嵎 隅 顒
 • ngủng: 𢥶
 • ngưng: 凝
 • ngừng: 凝
 • ngửng: 仰
 • ngước: 𥈴
 • ngược: 逆 瘧 虐 瘧
 • nguôi: 𢢯
 • nguội: 𣳢
 • ngươi: 𥇹
 • người: 𠊛
 • nguồn: 源
 • ngưỡng: 仰
 • ngượng: 忸
 • ngụp: 𩓛
 • ngưs: 語 語
 • ngút: 兀
 • ngụt: 𤈡
 • ngưu: 牛
 • nguy: 危 魏 鮠 桅 巍 鮰
 • nguỳ: 危
 • nguỵ: 魏 僞 偽 偽
 • nguyên: 源 蚖 原 京 螈 嫄 沅 芫 元
 • nguyền: 願
 • nguyễn: 阮
 • nguyện: 願 原 願
 • nguyệt: 囝 軏 月
 • nguýt: 𥊜
 • nguỷu: 嘵
 • nha: 啞 啞 呀 鵶 衙 蚜 枒 芽 牙 鴉 椏 椏 鴉 丫
 • nhá: 呀
 • nhà: 傢
 • nhã: 疋 若 雅
 • nhả: 吔
 • nhạ: 禦 輅 喏 輅 訝 砑 迓 訝 偌 惹
 • nhác: 𢖺
 • nhấc: 掿
 • nhắc: 𢩮
 • nhạc: 樂 樂 鸑 嶽 嶽
 • nhách: 呃
 • nhai: 涯 街 啀 捱 睚 崖 厓
 • nhái: 𧍊
 • nhài: 𦲒
 • nhãi: 𤛇
 • nhải: 耳
 • nhại: 㖠
 • nham: 巖 碞 嵒 巖 癌
 • nhám: 壬
 • nhàm: 懢
 • nhâm: 任 壬 絍 紝 姙 紝 妊
 • nhăm: 𠄶
 • nhấm: 𠰃
 • nhầm: 𢗖
 • nhắm: 𥄮
 • nhằm: 𢗖
 • nhẫm: 稔 飪 袵 衽 飪 荏 恁 賃 賃
 • nhảm: 𠰃
 • nhẩm: 𠲏
 • nhẳm: 𫏊
 • nhậm: 任
 • nhặm: 𤶄
 • nhan: 顔 顏 顏
 • nhàn: 僩 閒 間 間 鷳 鷴 嫺 嫻 鷴 閑 嫻 閑
 • nhân: 洇 湮 紉 紉 兒 闉 駰 絪 婣 堙 陻 裀 氤 駰 姻 茵 因 仁 人 亻
 • nhăn: 𦁿
 • nhãn: 𣠰 眼
 • nhấn: 扨
 • nhắn: 𠴍
 • nhẫn: 仞 忍 訒 讱
 • nhẵn: 𣼴
 • nhẩn: 𠴍
 • nhạn: 贗 贋 贗 鴈 雁
 • nhận: 扔 紉 紉 仞 認 韌 軔 牣 軔 韌 認 刃
 • nhặn: 𠽗
 • nhang: 香
 • nháng: 𤌅
 • nhàng: 𪜉
 • nhâng: 𠯹
 • nhăng: 江
 • nhãng: 𢥉
 • nhắng: 𠯹
 • nhằng: 嚷
 • nhẵng: 𠯹
 • nhẳng: 𦅯
 • nhặng: 蠅
 • nhanh: 𨘱
 • nhánh: 𦭒
 • nhành: 梗
 • nhảnh: 頴
 • nhạnh: 拎
 • nhao: 嘵
 • nháo: 鬧 嚛
 • nhào: 𨇵
 • nhão: 澆
 • nhạo: 樂 樂 𠿱
 • nháp: 𡊠
 • nhấp: 𠾾
 • nhắp: 叺
 • nhạp: 入
 • nhập: 入 廿 卄
 • nhát: 㦉
 • nhất: 一 壹 弌
 • nhạt: 溂
 • nhật: 日 馹 驲
 • nhặt: 抇
 • nhau: 膮
 • nháu: 𠿷
 • nhàu: 𦈂
 • nhâu: 嘵
 • nhầu: 投
 • nhảu: 𡆁
 • nhẩu: 𡅒
 • nhạu: 哣
 • nhậu: 𠰉
 • nhay: 捱
 • nháy: 𥅘
 • nhây: 街
 • nhầy: 𠱌
 • nhẫy: 濔
 • nhảy: 𧿆
 • nhẩy: 䟢
 • nhạy: 𠰚
 • nhe: 㖇
 • nhé: 尒
 • nhè: 㖇
 • nhẽ: 𨤧
 • nhễ: 濔
 • nhẻ: 兒
 • nhể: 擟
 • nhẹ: 弭
 • nhếch: 滴
 • nhệch: 𩽏
 • nhem: 𫽦
 • nhém: 抩
 • nhèm: 𣲹
 • nhẻm: 呥
 • nhẹm: 冉
 • nhen: 𡮫
 • nhện: 蝒
 • nheo: 鱙
 • nhéo: 撓
 • nhèo: 𡗉
 • nhẽo: 繞
 • nhẻo: 𡅍
 • nhép: 攝
 • nhét: 捏
 • nhểu: 沙
 • nhi: 臑 濡 兒 唲 兒 鴯 輀 鴯 胹 而
 • nhí: 唲
 • nhì: 二
 • nhĩ: 你 耳 爾 尒 刵 邇 駬 爾 邇
 • nhỉ: 𠰚
 • nhị: 劓 蕊 膩 膩 弭 佴 二 淽 蘂 橤 蕋 惢 樲 貳 貳 弍 餌 珥 洱 餌
 • nhích: 蹢
 • nhiếc: 𠲔
 • nhiêm: 髯 髥 蚺 蚦
 • nhiễm: 染 冉 苒 冄
 • nhiệm: 任
 • nhiên: 撚 燃 然
 • nhiễn: 軟
 • nhiếp: 聶 攝 韘 攝 鑷 聶 懾 灄 懾 顳 顳 鑷
 • nhiết: 咽
 • nhiệt: 爇 熱 熱
 • nhiêu: 嬈 嬈 蕘 橈 橈 蕘 蟯 饒 饒 蟯
 • nhiều: 𡗉
 • nhiễu: 繞 嬈 嬈 遶 繞 擾 擾
 • nhím: 𤝫
 • nhín: 𠴍
 • nhìn: 𥆾
 • nhịn: 忍
 • nhỉnh: 𫰕
 • nhíp: 鑷
 • nhịp: 𠿚
 • nhít: 折
 • nhịt: 𢤢
 • nhíu: 疚
 • nho: 薷 儒
 • nhò: 𥌎
 • nhô: 儒
 • nhố: 𠊜
 • nhỏ: 𡮈
 • nhơ: 洳
 • nhổ: 𢭵
 • nhọ: 懦
 • nhớ: 𢖵
 • nhờ: 侞
 • nhỡ: 𫶯
 • nhở: 𠲤
 • nhoà: 𤍶
 • nhoai: 惴
 • nhoái: 惴
 • nhoài: 愞
 • nhoáng: 晄
 • nhóc: 嗕
 • nhọc: 𤹘
 • nhoè: 漯
 • nhòe: 漯
 • nhoẻn: 嘫
 • nhoét: 𤷯
 • nhoi: 堆
 • nhói: 對
 • nhôi: 𠼲
 • nhõi: 𥅦
 • nhối: 𤻫
 • nhồi: 抐
 • nhơi: 啀
 • nhội: 𤏢
 • nhởi: 汝
 • nhom: 𤷳
 • nhóm: 𡖡
 • nhòm: 𥈹
 • nhôm: 銋
 • nhồm: 𡃘
 • nhỏm: 𠽦
 • nhơm: 𣷰
 • nhổm: 跕
 • nhón: 𧿬
 • nhôn: 尊
 • nhốn: 噋
 • nhơn: 㦓
 • nhổn: 呠
 • nhọn: 𨮐
 • nhớn: 𡙵
 • nhờn: 𨆀
 • nhộn: 𠾽
 • nhởn: 𣼹
 • nhợn: 㗴
 • nhong: 銊
 • nhóng: 𢟞
 • nhòng: 𨀻
 • nhông: 𧻗
 • nhõng: 𠲦
 • nhồng: 𪀚
 • nhỏng: 戎
 • nhộng: 蛹
 • nhóp: 叺
 • nhớp: 𣱿
 • nhót: 𦝬
 • nhốt: 𡇻
 • nhọt: 𤷿
 • nhớt: 𣼸
 • nhột: 𤷿
 • nhợt: 濼
 • nhu: 臑 濡 懦 蠕 薷 蹂 揉 糯 需 顬 繻 顬 襦 嚅 柔 穤 猱
 • nhú: 葇
 • nhũ: 乳 擩
 • nhủ: 啂
 • như: 洳 如 茹 鴽 袽
 • nhụ: 孺 揉 輮
 • nhứ: 𢬨 絮
 • nhừ: 𤈟
 • nhữ: 女 汝
 • nhử: 𩚔
 • nhự: 茹
 • nhua: 濡
 • nhúa: 濡
 • nhụa: 孺
 • nhựa: 𣺾
 • nhuần: 潤
 • nhuận: 潤 閏 潤 閏
 • nhúc: 𨃽
 • nhục: 縟 蓐 辱 肉 褥 縟 溽 鄏
 • nhức: 𤴵
 • nhuế: 芮 蜹 蚋 枘 汭
 • nhuệ: 鋭 銳 銳
 • nhúi: 𠓩
 • nhủi: 𠓩
 • nhụi: 隊
 • nhum: 𣐅
 • nhúm: 拰
 • nhún: 𠾽
 • nhũn: 𤇽
 • nhung: 戎 茸 絨 羢 毧 絨 狨
 • nhúng: 㳚
 • nhùng: 𨀻
 • nhũng: 茸 氄 宂 冗
 • nhưng: 扔 仍 礽
 • những: 仍
 • nhuốc: 辱
 • nhược: 渃 若 搦 篛 箬 蒻 弱 鄀
 • nhười: 涯
 • nhuốm: 洳
 • nhuộm: 染
 • nhương: 攘 鑲 穰 瀼 蘘 勷 瓤 禳
 • nhướng: 攘
 • nhường: 讓
 • nhưỡng: 嚷 攘 穰 瀼 壤 釀 釀
 • nhượng: 嚷 讓 讓
 • nhút: 葖
 • nhụt: 𢟹
 • nhứt: 一
 • nhựt: 日
 • nhưụ: 蹂 禸
 • nhữu: 糅
 • nhuy: 綏 綏 緌 蕤
 • nhuỵ: 蕊
 • nhuyên: 瓀 壖
 • nhuyến: 輭
 • nhuyễn: 輭 軟 蠕 蝡 耎 軟
 • ni: 尼 呢 怩 妮
 • nì: 尼
 • nỉ: 呢 旎 禰 𥿡
 • nị: 膩 膩
 • nia: 𥬩
 • nỉa: 鈮
 • ních: 𠺁
 • nịch: 溺 腋 惄
 • niêm: 粘 拈 鯰 黏 鮎 鯰 鮎
 • niềm: 念
 • niệm: 捻 埝 念 唸
 • niên: 囝 撚 秊 年
 • niễn: 撚 蹍 輾 輾 碾 涊
 • niện: 攆 攆
 • niềng: 𬞊
 • niễng: 𫈘
 • niếp: 聶 躡 囁 聶 躡
 • niệp: 捻 慹
 • niết: 涅 捏 齧 嚙 臬 鎳 臲 鎳 隉 隉 苶 揑 闑
 • niêtj: 吶 吶
 • niêu: 𦉗
 • niễu: 嫋 嬲
 • niểu: 裊 裊
 • niệu: 溺 嫋 尿 嬝
 • nín: 𠼶
 • ninh: 濘 擰 檸 寧 甯 檸 寧 擰 鸋 鬡 嚀 嚀
 • nính: 濘 濘
 • nịnh: 檸 甯 檸 侫 佞
 • níp: 襵
 • nít: 𪦼
 • nịt: 𬘀
 • nịu: 溺
 • no: 𩛂
 • nó: 奴
 • nò: 笯
 • nô: 奴 帑 駑 駑 孥
 • nõ: 笯
 • nỗ: 弩 努 砮
 • nỏ: 弩
 • nơ: 𦀨
 • nổ: 𫯅
 • nọ: 奴
 • nớ: 女
 • nỡ: 𡝖
 • nộ: 怒
 • nở: 𦬑
 • nợ: 𧴱
 • noa: 挐 拏 捼 挼
 • noạ: 懦 糯 惰
 • noãn: 臑 煖 暖 卵
 • noản: 赧
 • nóc: 箼
 • nọc: 𬟻
 • nộc: 𬷨
 • noi: 𨁡
 • nói: 吶
 • nòi: 𡥤
 • nôi: 𥱮
 • nối: 𦀼
 • nồi: 㘨
 • nỗi: 餧 𦁀 餒 餒
 • nơi: 坭
 • nổi: 浽
 • nọi: 肭
 • nới: 扔
 • nội: 內 㘨 內
 • nom: 𥈶
 • nôm: 喃
 • nồm: 𩄑
 • nơm: 䈒
 • nỡm: 覧
 • nộm: 菍
 • non: 嫩
 • nón: 𥶄
 • nôn: 𡁛
 • nõn: 𧀒
 • nồn: 嫩
 • nỏn: 嫩
 • nọn: 嫩
 • nộn: 臑 嫩
 • nong: 𥵛
 • nóng: 燶
 • nòng: 檂
 • nông: 憹 濃 噥 儂 農 齈 噥 儂 農
 • nống: 擃
 • nồng: 醲
 • nổng: 嶩
 • nọng: 𬍎
 • nốp: 納
 • nớp: 𠺶
 • nộp: 納
 • nốt: 𤹽
 • nọt: 𢝘
 • nớt: 涅
 • nột: 吶 訥 吶 訥 鈉 鈉
 • nu: 𪺹
 • nư: 挐 哪
 • nụ: 𦬻
 • nứ: 女
 • nữ: 女
 • nự: 女
 • nủa: 怒
 • nưa: 𦰡
 • nữa: 姅
 • nửa: 姅
 • nuầy: 𫙖
 • núc: 𫭵
 • nục: 朒 衄 恧 衂
 • nức: 𬳤
 • nực: 𤎐
 • núi: 𡶀
 • nùi: 芮
 • nụi: 內
 • núm: 埝
 • nung: 燶
 • núng: 農
 • nùng: 醲 濃 儂 襛 穠 膿 穠 膿 濃
 • nũng: 噥
 • nủng: 𨆞
 • nưng: 㨢
 • nứng: 𦣘
 • nựng: 𠹌
 • nuộc: 縟
 • nước: 渃
 • nuôi: 餒
 • nuối: 𢗉
 • nươm: 湳
 • nườm: 湳
 • nương: 娘 碭 碭 孃 嬢 埌
 • nướng: 𤓢
 • nường: 娘
 • nượp: 納
 • nuốt: 𠸂
 • nướu: 腬
 • núp: 𥧩
 • nút: 鈕
 • nứt: 𢴚
 • nứu: 糅
 • nữu: 拗 鈕 紐 杻 忸 鈕 紐 狃 扭 妞
 • nuy: 痿 萎 羸
 • nuỵ: 倭 矮 𫡽
 • o: 𪦭
 • ó: 鵶
 • ô: 於 汙 嗚 惡 惡 汚 烏 洿 嗚 杇 污 圬 烏
 • ố: 噁 汙 惡 惡 汚
 • ồ: 溩
 • ỏ: 嗚
 • ơ: 於
 • ổ: 塢 隖 塢 鄔 鄔
 • ọ: 嗚
 • ớ: 唹
 • ờ: 於
 • ở: 於
 • ợ: 唹
 • oa: 汙 倭 渦 渦 歪 呱 蝸 窩 蝸 窩 猧 萵 萵 喎 娃 鼃 窪 漥 搲 蛙 媧 媧 窊 窪 哇 鍋 鍋
 • oà: 咼
 • oác: 嚯
 • oạc: 活
 • oách: 擭 蠖 獲
 • oai: 威 歪
 • oái: 薈 薈 𠶔
 • oải: 痿
 • oam: 衫
 • oan: 寃 冤 眢 帵 剜
 • oán: 怨
 • oằn: 𢫠
 • oản: 腕 惋 脘 捥 𥺹 綰 碗 椀 綰 盌 豌
 • oang: 咣
 • oàng: 轟
 • oẳng: 𬍌
 • oanh: 轟 塋 瀠 瀠 塋 鶯 攖 攖 轟 縈 縈 鸎 罃 鶯
 • oánh: 瀅 鶯 瑩 瑩
 • oát: 斡 膃
 • oắt: 𡯀
 • oạt: 挖
 • oặt: 倔
 • óc: 腛
 • ốc: 屋
 • ọc: 𣹙
 • ộc: 喔
 • oe: 呱
 • oé: 𥖸
 • oè: 噦
 • oẻ: 痿
 • oẹ: 噦
 • oi: 渨
 • ói: 喂
 • òi: 喂
 • ôi: 喂 椳 隈 偎
 • ối: 喂
 • ỏi: 喂
 • ơi: 㗒
 • ổi: 椳 猥 煨
 • ới: 意 喝
 • om: 萻
 • ôm: 揞
 • ốm: 瘖
 • ồm: 喑
 • ỏm: 𠿮
 • ỡm: 𠿮
 • ón: 穩
 • ôn: 縕 缊 薀 蕰 溫 溫 瘟
 • ồn: 嗢
 • ỏn: 𡅯
 • ơn: 恩
 • ổn: 穩 檃 穩
 • ong: 螉
 • óng: 嗡
 • òng: 翁
 • ông: 翁 蓊 螉 嗡
 • õng: 䐥
 • ống: 甕 蓊
 • ồng: 翁
 • ỏng: 䐥
 • ổng: 翁 滃
 • oóc: 喔 飫 飫 屋 𫥫 饇 鋈 沃
 • oót: 嗢 榲 榅
 • óp: 浥
 • ốp: 押
 • ọp: 浥
 • ộp: 𧋾
 • ọt: 揾
 • ớt: 𬨖
 • ột: 膃 喐 膃
 • ợt: 遏
 • pả: 𪥷
 • pây: 𫨯
 • pha: 坡 頗 頗 陂 玻
 • phá: 破
 • phà: 柀
 • phả: 譜 譜 頗 頗 尀 叵
 • phạ: 帕 怕
 • phác: 撲 撲 樸 樸 璞
 • phắc: 𡃾
 • phách: 魄 帕 捭 拍 擘 泊 霸 粕 珀 劈 孹
 • phạch: 𩗀
 • phai: 𬜞
 • phái: 沛 浿 派 湃
 • phải: 沛
 • phàm: 帆 凡 凢
 • phăm: 𨮍
 • phẩm: 品
 • phạm: 梵 範 笵 范 犯
 • phan: 番 幡 攀 藩 拌 潘 璠 旛
 • phán: 盻 胖 泮 販 販 襻 頖 盼 判
 • phàn: 樊 攀 吩 礬 蠜 礬
 • phân: 分 糞 吩 頒 頒 雰 紛 氛 紛 芬
 • phấn: 拚 憤 憤 奮 奮 粉
 • phần: 墳 墳 分 賁 賁 濆 份 蕡 焚 膰 幩 羵 棼 枌 汾 燔
 • phẫn: 墳 墳 扮 憤 憤 焚 僨 僨 忿 鼢
 • phản: 反 返 坂 阪
 • phẩn: 糞 糞
 • phạn: 梵 飯 飯
 • phận: 分
 • phang: 舫 㧍
 • phăng: 𬦋
 • phảng: 彷 舫 仿 髣
 • phẳng: 𪪇
 • phạng: 鎊
 • phanh: 怦 抨 亨 拼 姘 淜 閛 烹 砰
 • phành: 𢴒
 • phạnh: 怦
 • phao: 泡 拋 脬 拋
 • pháo: 炮 礮 礟 皰 皰 砲
 • phào: 𡀥
 • pháp: 砝 法 琺 琺 灋
 • phấp: 𤎒
 • phạp: 乏
 • phập: 𠵽
 • phát: 醱 醱 髮 發 發
 • phất: 拂 佛 彿 茀 沸 芾 蔽 黻 髴 韍 綍 紼 紱 祓 氟 韨 紼 紱 咈 弗 巿
 • phắt: 𧿳
 • phạt: 罸 罰 罰 伐
 • phật: 拂 佛 怫 艴 乀 仏
 • phau: 拋
 • phấu: 踣
 • phầu: 不 否
 • phẫu: 缶 瓿 剖
 • phẩu: 掊
 • phay: 㓟
 • phây: 沛
 • phảy: 𢭿
 • phẩy: 𢵪
 • phe: 派
 • phé: 㵒
 • phè: 㵒
 • phê: 啡 批
 • phế: 肺 廢 廢
 • phề: 肥
 • phệ: 筮 吠 鮁 鮁 澨 噬
 • phếch: 𤾷
 • phệch: 拍
 • phen: 番
 • phèn: 礬
 • phên: 𤗹
 • phện: 抃
 • phèng: 嗙
 • phềnh: 萍
 • pheo: 漂
 • phèo: 膘
 • phép: 法
 • phét: 𦠱
 • phết: 撇
 • phẹt: 㗶
 • phệt: 撇
 • phếu: 嫖
 • phều: 漂
 • phễu: 𫿴
 • phi: 不 紕 披 紕 丕 痱 斐 蜚 菲 妃 鈹 鈹 耚 狓 狉 呸 疿 厞 騑 霏 緋 扉 緋 飛 非 飛
 • phí: 怫 蕡 費 萉 費 沸 芾 剕 狒
 • phì: 萉 肥 蜰 腓 淝
 • phỉ: 箄 痱 斐 朏 蜚 啡 菲 庀 屝 篚 誹 翡 榧 棐 悱 陫 誹 匪 馡
 • phị: 𤷂
 • phía: 𪰂
 • phịa: 吠
 • phích: 辟 擗 癖 霹 澼
 • phịch: 擗
 • phiếm: 泛 汎 氾
 • phiên: 番 拚 幡 反 藩 蕃 翩 畨 繙 飜 翻 萹
 • phiến: 騸 扇 片 販 販 謆 騸 煽 騙 騙
 • phiền: 娩 樊 蟠 膰 蕃 蘩 蹯 煩 煩 墦
 • phiện: 片
 • phiết: 撇
 • phiệt: 丿 閥 筏 閥
 • phiêu: 漂 摽 票 膘 嫖 縹 縹 鏢 標 標 薸 飃 飄 螵 飄 彯 鰾 鰾 臕 瘭 鏢
 • phiếu: 漂 摽 票 縹 縹 剽 慓 瞟 驃 驃
 • phiểu: 剽
 • phim: 柉
 • phím: 𫸿
 • phinh: 娉
 • phính: 𣍪
 • phình: 泙
 • phĩnh: 𠰳
 • phỉnh: 𠰳
 • phiôm: 𬴫
 • phiu: 膘
 • phịu: 漂
 • pho: 副
 • phó: 仆 副 傅 咐 褔 訃 赴 付 訃
 • phò: 駙 駙 扶
 • phô: 哺 舖 鋪 鋪 痡 怤
 • phố: 舖 浦 圃 埔 鋪 鋪 怖
 • phơ: 𬐌
 • phổ: 譜 譜 浦 諩 溥 普
 • phờ: 𤷵
 • phở: 𬖾
 • phóc: 仆
 • phốc: 撲 撲 蹼 馥 幞 醭
 • phọc: 縛 縛
 • phộc: 攴
 • phôi: 壞 坯 胚 醅 肧
 • phối: 浿 配 妃
 • phơi: 㫵
 • phổi: 肺
 • phới: 配
 • phòm: 𫩓
 • phon: 𪿱
 • phôn: 噴 噴
 • phồn: 繁 緐
 • phơn: 坋
 • phỡn: 𦙀
 • phong: 風 瘋 葑 丯 蠭 酆 豐 鋒 蜂 楓 犎 鋒 烽 峰 峯 瘋 封 楓 風 豐
 • phóng: 放 訪 訪
 • phòng: 房 防
 • phông: 風
 • phồng: 𤂧
 • phỏng: 彷 放 訪 倣 訪 仿
 • phổng: 倣
 • phọng: 菶
 • phộng: 𧯵
 • phốp: 𪾁
 • phớt: 彿
 • phu: 柎 枹 桴 莩 伏 垺 夫 粰 郛 俘 孚 膚 敷 麩 孵 鄜 鈇 趺 旉 麩 尃 衭 砆 膚 玞 伕
 • phú: 復 覆 復 賦 富 賦
 • phù: 枹 咐 烰 符 桴 芣 扶 夫 榑 鳧 蜉 罦 涪 浮 蚨 鳬 罘 苻 芙 鳧 稃 紑
 • phũ: 缶 𢰺 滏
 • phủ: 不 覆 柎 撫 否 頫 脯 莆 俛 父 斧 甫 撫 黼 簠 鬴 腑 釜 俯 府
 • phụ: 柎 駙 傅 婦 駙 父 腐 阝 賻 鮒 賻 鮒 祔 負 阜 坿 附 婦 負 輔 輔 拊 跗 埠
 • phúc: 復 覆 輻 福 輻 幅 輹 蝮 腹
 • phục: 復 宓 復 伏 袱 鰒 鰒 鵩 虙 洑 茯 服
 • phức: 復 副 馥 煏 愊 複 腷 愎
 • phui: 胚
 • phủi: 𢲭
 • phun: 噴 歕
 • phún: 噴 濆 噴
 • phùn: 噴
 • phung: 瘋
 • phúng: 風 縫 縫 葑 賵 賵 諷 諷
 • phùng: 縫 縫 馮 逢 馮 夆
 • phưng: 樊
 • phụng: 鳳 奉
 • phungr: 捧 唪
 • phước: 福
 • phươcj: 縛 縛
 • phuối: 𪡭
 • phướn: 幡
 • phưỡn: 𦙀
 • phuơng: 方
 • phương: 方 妨 肪 枋 芳 邡 匚
 • phướng: 妨
 • phường: 魴 魴 坊
 • phưởng: 紡 旊 瓬 昉 紡
 • phượng: 鳳 鳳
 • phúp: 乏
 • phút: 丿
 • phụt: 炥
 • phứt: 拂
 • phựt: 拂
 • phữu: 缶
 • pịa: 𫥴
 • pích: 𬲉
 • qua: 撾 渦 渦 過 過 瓜 髽 堝 撾 瘸 堝 騧 戈
 • quá: 過 過
 • quà: 𧵟
 • quả: 寡 錁 錁 輠 粿 蜾 惈 菓 果 剮 剮
 • quạ: 𩾷
 • quác: 嘓
 • quắc: 嘓 閾 蜮 閾 馘 虢 𥊞 钁 矍 镢 幗 幗 蟈 蟈
 • quạc: 嘓
 • quặc: 擭 摑 摑 蠼 戄 玃 攫
 • quách: 廓 槨 虢 摑 摑 槨 崞 郭
 • quạch: 槨
 • quai: 掛 乖
 • quái: 膾 鱠 鱠 膾 燴 澮 罣 旝 獪 儈 獪 儈 夬 燴 澮 劊 劊 恠 怪 褂 詿 詿 卦
 • quải: 掛 掛 枴 拐 罫
 • quắm: 禁
 • quặm: 𥋴
 • quan: 綸 矜 冠 觀 關 棺 觀 關 鰥 鰥 瘝 倌 官
 • quán: 懽 慣 冠 觀 棺 觀 串 鸛 鑵 罐 鸛 灌 盥 摜 祼 貫 慣 摜 貫 丱 館 舘 館
 • quàn: 𣨭
 • quân: 龜 麇 龜 旬 均 昀 勻 勻 麕 皸 筠 鈞 皸 莙 軍 鈞 君 軍
 • quăn: 鬈
 • quấn: 捃 𦄄 攟 攈
 • quần: 麇 群 羣 裠 裙
 • quắn: 𦄻
 • quằn: 𨆤
 • quẫn: 窘
 • quản: 莞 斡 脘 琯 錧 管 筦
 • quẩn: 窘
 • quận: 郡
 • quặn: 𤹓
 • quang: 洸 桄 光 胱 觵 觥
 • quáng: 礦 橫 桄 廣 𥆄 礦
 • quàng: 𫏈
 • quăng: 𫽶 肱 厷
 • quãng: 壙
 • quầng: 暈
 • quằng: 𡀳
 • quảng: 廣 瀇 廣 鄺 鄺
 • quẳng: 挄
 • quanh: 𨒺
 • quánh: 獷 𥗏 獷
 • quành: 瓊
 • quạnh: 𣔲
 • quào: 搞
 • quắp: 及
 • quặp: 𣌵
 • quát: 適 括 桰 栝 颳 聒 鴰 鴰 𠵯 刮
 • quất: 繘 橘
 • quắt: 𣈛
 • quạt: 活 𦑗
 • quật: 倔 屈 窟 堀 崛 掘
 • quặt: 倔
 • quàu: 㤹
 • quạu: 㗕
 • quay: 𢮿
 • quày: 𫏓
 • quây: 𡇸
 • quấy: 撌
 • quầy: 櫃
 • quẫy: 𢷴
 • quảy: 𢮿
 • quẩy: 掛
 • quậy: 掛
 • que: 𣠗
 • què: 蹷
 • quê: 圭
 • quế: 趹 劌 桂 劌
 • quẻ: 𩱻
 • quệ: 撅 蹶 獗
 • quệch: 廓
 • quen: 慣
 • quén: 捲
 • quèn: 𤷄
 • quên: 悁
 • quến: 𫃔
 • quềnh: 瓊
 • queo: 跳
 • quéo: 𣐲
 • quèo: 跳
 • quẹo: 𢳙
 • quẹp: 𣜿
 • quét: 𪭱
 • quết: 撅
 • quẹt: 抉
 • quệt: 𢵮
 • quều: 僑
 • qui: 龜 規
 • quí: 貴
 • quì: 跪
 • quĩ: 櫃
 • quỉ: 鬼
 • quị: 跪
 • quịt: 譎
 • quơ: 㧓
 • quớ: 撾
 • quờ: 捰
 • quở: 𠵩
 • quốc: 國 國
 • quy: 龜 龜 歸 規 騩 嬀 槼 媯 皈 規 媯 歸
 • quý: 貴 歸 瞆 媿 愧 鯚 悸 季 瞶 貴 癸
 • quỳ: 跪 夔 騤 騤 葵 馗 逵
 • quỹ: 櫃 簣 櫃 饋 餽 簣 蕢 匱 饋 蕢 匱 揆 簋 晷 匭 軌 匭 軌 宄
 • quỷ: 傀 鬼 庋 詭 垝 詭
 • quỵ: 跪
 • quých: 䦧
 • quyên: 悁 身 蜎 絹 鄄 絹 蠲 鵑 鵑 娟 涓 捐
 • quyến: 卷 悁 畎 獧 罥 睊 眷 狷
 • quyền: 捲 卷 鬈 顴 顴 權 踡 権 蜷 惓 拳 權
 • quyển: 本 捲 卷 圈 圏 棬 綣 綣 菤 巻
 • quyện: 倦
 • quyết: 撅 蹶 蹷 橛 獗 駃 鈌 觖 趹 抉 孓 鐍 鴂 鴃 蕨 劂 傕 厥 訣 玦 決 訣 決 亅 噘 鵙 鱖 鱖
 • quyệt: 撅 譎 譎
 • quynh: 冂 駉 扃 坰
 • quýnh: 炯 迥 敻 褧 熲 颎 絅 烱 冏
 • quỳnh: 嬛 瓊 煢 惸 瓊 煢 璚
 • quỷnh: 炯
 • ra: 𠚢
 • rá: 筥
 • rà: 攞
 • rã: 吔
 • rả: 𪣰
 • rạ: 𬓰
 • rác: 𧅫
 • rắc: 𢳯
 • rạc: 𫄈
 • rặc: 洛
 • rách: 𧞿
 • rạch: 𤃝
 • rai: 淶
 • rái: 獺
 • rài: 淶
 • rãi: 待
 • rải: 灑
 • ram: 𤓆
 • rám: 爁
 • râm: 菻
 • răm: 菻
 • rấm: 𤎛
 • rầm: 啉
 • rắm: 𣱰
 • rằm: 𦝃
 • rẫm: 浸
 • rạm: 𧓦
 • rậm: 葚
 • rặm: 𤶄
 • ran: 㘓
 • rán: 炟
 • ràn: 欄
 • rân: 𠽍
 • răn: 呡
 • rấn: 𠡧
 • rần: 𫖚
 • rắn: 𥑲
 • rằn: 彩
 • rạn: 䃹
 • rận: 𧏶
 • rặn: 𠡧
 • rang: 烊
 • ráng: 𩅜
 • ràng: 𢬥
 • răng: 𪘵
 • rắng: 𦄺
 • rằng: 哴
 • rẵng: 𦄺
 • rảng: 𨦽
 • rạng: 𤎜
 • rậng: 𤎜
 • rặng: 𫭧
 • ranh: 𩳊
 • rành: 佲
 • rãnh: 𤃡
 • rảnh: 昤
 • rạnh: 炩
 • rao: 咬
 • ráo: 𫥛
 • rào: 洨
 • rảo: 𨀼
 • rạo: 澇
 • ráp: 撘
 • rấp: 𪣱
 • rắp: 𫁞
 • rạp: 𫏦
 • rập: 𪮯
 • rát: 𤌣
 • rất: 𫇐
 • rắt: 溧
 • rạt: 溧
 • rật: 㗚
 • rặt: 秩
 • rau: 蔞
 • ráu: 𠴼
 • râu: 𫘼
 • rầu: 愁
 • rảu: 咾
 • ray: 唻
 • ráy: 𫇶
 • rày: 𪰬
 • rây: 篩
 • rầy: 喍
 • rẫy: 𡓾
 • rạy: 麗
 • ré: 哩
 • rè: 𠯋
 • rê: 黎
 • rẽ: 𢪊
 • rế: 𥰆
 • rề: 𤂱
 • rễ: 䓪
 • rẻ: 𠀳
 • rể: 㥠
 • rếch: 藶
 • rèm: 簾
 • ren: 𨕡
 • rén: 𨅍
 • rèn: 𨮻
 • rên: 𫫣
 • rến: 𨀏
 • rền: 𡃚
 • rện: 蝒
 • rèng: 𪟚
 • rênh: 𠈳
 • rềnh: 呈
 • rểnh: 𠴒
 • reo: 嗂
 • réo: 𠮩
 • rèo: 𬦹
 • rẻo: 釕
 • rẹp: 躐
 • rệp: 蠟
 • rét: 冽
 • rết: 𧋍
 • rẹt: 烈
 • rệt: 𤍅
 • rêu: 𦼔
 • rều: 繚
 • rệu: 洮
 • ri: 鴺
 • rí: 哩
 • rì: 洟
 • rĩ: 𠯇
 • rỉ: 𠯇
 • rị: 拭
 • ria: 挗 髭
 • rìa: 𧣧
 • rỉa: 𠶋
 • rịa: 地
 • riầu: 𫢠
 • rích: 嚦
 • riẹm: 𬝐
 • riêng: 𥢆
 • riềng: 萾
 • riếp: 葉
 • riết: 𦃾
 • riệt: 烈
 • riêu: 窰
 • riếu: 𢟛
 • riễu: 𢟛
 • rím: 𤢾
 • rịn: 湅
 • rinh: 揁
 • rình: 𠴔
 • rít: 洌
 • rịt: 𦃾
 • riu: 燎
 • ríu: 𠲢
 • rìu: 鉊
 • ro: 𬰹
 • rò: 𢲛
 • rô: 鱸 嚕
 • rõ: 𤑟
 • rố: 𡀔
 • rồ: 𤸭
 • rỗ: 𤻼
 • rỏ: 瀂
 • rổ: 𥶇
 • rọ: 㯝
 • rớ: 𦁹
 • rờ: 𢲢
 • rỡ: 𤑟
 • rộ: 𡀔
 • rở: 𠴊
 • rợ: 𤞪
 • róc: 𢮑
 • rọc: 轆
 • roi: 𩍢
 • rói: 𩽊
 • ròi: 𧋆
 • rối: 𦇒
 • rồi: 耒
 • rỗi: 𪿸
 • rỏi: 㩡
 • rơi: 淶
 • rổi: 耒
 • rọi: 燴
 • rời: 𢴐
 • róm: 𧖐
 • ròm: 𦝃
 • rôm: 𦢵
 • rõm: 𦢵
 • rỏm: 𧖐
 • rơm: 稴
 • rởm: 𠼖
 • rón: 䠣
 • ròn: 𤈊
 • rốn: 噀
 • rổn: 沌
 • rớn: 𠡧
 • rờn: 彈
 • rộn: 遯
 • rởn: 𠹖
 • rợn: 囒
 • rong: 苳
 • róng: 梇
 • ròng: 𣳔
 • rống: 㗢
 • rồng: 𧏵
 • rỗng: 𥧪
 • rỏng: 𣿅
 • rộng: 𢌌
 • roòng: 𪪩
 • rốp: 𤎞
 • rợp: 苙
 • rót: 𣹕
 • rốt: 𡳝
 • rọt: 律
 • rớt: 溧
 • ru: 歟
 • rú: 𡀿
 • rù: 㾄
 • rũ: 瘻
 • rủ: 𡀍
 • rừ: 如
 • rử: 𥆻
 • rua: 𪱎
 • ruã: 𤀒
 • ruả: 嚕
 • rùa: 𧒌
 • rủa: 嚕
 • rứa: 呂
 • rừa: 鈼
 • rữa: 𦛗
 • rửa: 𤀗
 • rựa: 𨮌
 • rúc: 𪠿
 • rục: 濁
 • rực: 氻
 • rui: 𣙯
 • rùi: 𨀤
 • rủi: 𢙩
 • rụi: 𣑳
 • rúm: 揕
 • rùm: 𠾣
 • run: 慵
 • rún: 𦡋
 • rùn: 𢲝
 • rung: 𢲣
 • rúng: 擁
 • rùng: 𢘭
 • rủng: 㗢
 • rưng: 瀓
 • rụng: 梇
 • rừng: 棱
 • ruốc: 𩽖
 • rước: 逴
 • ruối: 𣝉
 • ruồi: 𧋆
 • ruỗi: 㩡
 • ruổi: 㩡
 • rươi: 𧍍
 • rưới: 𢱓
 • rười: 𢜞
 • rưởi: 𥙪
 • rượi: 悧
 • ruộm: 染
 • rướm: 溓
 • rướn: 摪
 • rượn: 扙
 • ruông: 躘
 • ruồng: 擁
 • ruộng: 𬏑
 • rương: 箱
 • rường: 樑
 • ruột: 𦛌
 • rượt: 趠
 • rượu: 𨢇
 • rút: 捽
 • rụt: 揬
 • rứt: 𢲼
 • rựt: 搮
 • sa: 沙 扠 莎 蹉 挲 桫 娑 鯊 鯊 裟 痧 桬 紗 挱 砂 紗
 • sá: 沙 嗄 詫 姹 詫 侘 奼
 • sã: 秨
 • sả: 𦲺
 • sạ: 乍
 • sác: 數 數 藪 矟 戳
 • sắc: 薔 薔 槭 勑 圾 轖 穡 穡 嗇 嗇 色 敕 勅
 • sặc: 𡆈
 • sách: 筴 嘖 嘖 索 愬 柵 柵 嗦 坼 拆 筞 策 冊 冊
 • sạch: 瀝
 • sai: 搓 差 倩 釵 釵 猜
 • sái: 殺 灑 殺 纚 差 蔡 跴 耍 祭 蠆 瘥 蠆 瘵 曬 曬 灑 衩 縩
 • sài: 喍 柴 齜 齜 茈 儕 豺 儕
 • sãi: 仕
 • sải: 𢩿
 • sam: 摻 攙 縿 穇 衫 彡 蔪 杉 芟 襂 𧑁 攙
 • sám: 懺 懺 釤
 • sàm: 讒 嶄 饞 鑱 鑱 欃 巉 儳 饞 讒
 • sâm: 參 森 參 蔘 穇 薓 賝 琛 郴
 • săm: 審
 • sấm: 沁 滲 𩆐 滲 闖 闖 讖 讖
 • sầm: 涔 岑
 • sắm: 懺
 • sảm: 摻
 • sẩm: 滲
 • sậm: 湛
 • sặm: 湛
 • san: 飧 慳 訕 訕 姍 姍 山 慳 刊 潸 跚 舢 珊 刪 刪 栞 飱
 • sán: 汕 訕 訕 𬟴 疝
 • sàn: 僝 潺 孱
 • sân: 嗔 莘 侁 𡑝 詵 甡 詵 瞋
 • săn: 𤜬
 • sấn: 趁 疢 襯 櫬 儭 齔 櫬 趂 齔 襯
 • sần: 𤷲
 • sắn: 𦼛
 • sẵn: 𬎻
 • sản: 剗 剷 産 產 剷 產
 • sẩn: 疢 哂
 • sạn: 棧 棧 鏟 僝 羼 鏟
 • sănf: 莘
 • sang: 搶 鎗 戧 戧 瀧 創 創 嗆 嗆 𨖅 瘡 瘡 刅
 • sáng: 創 創 𤏬 剏 刱
 • sàng: 牀 床
 • săng: 橉
 • sắng: 𦼃
 • sằng: 𠳹
 • sảng: 塽 爽 愴 愴
 • sanh: 鎗 鐺 笙 生 槍 槍 鐺 甥 牚 蟶 檉 瞠 橕 撐 撐 蟶 檉 傖 傖
 • sánh: 𤯭
 • sành: 𡊳
 • sảnh: 廳 廳 眚 凊
 • sao: 筲 稍 梢 捎 炒 鈔 鈔 𣇟 鮹 旓 艄 蛸 鞘 哰 煼 抄
 • sáo: 槊 矟 哨 筲 鈔 鈔 套
 • sào: 繅 繅 繰 繰 鄛 巢
 • sảo: 謅 謅 搜 稍 吵
 • sạo: 𠻥
 • sáp: 蠟 插 霅 霎 鍤 煠 牐 翣 歃 譅 澀 澁 歰 澀 揷 臿
 • sấp: 𬛦
 • sắp: 挹
 • sập: 𬔗
 • sapj: 閘 閘
 • sát: 殺 殺 察 擦 煞 鎩 鎩 剎 剎 詧 嚓
 • sất: 叱 抶
 • sắt: 蝨 虱 瑟 𨫊
 • sạt: 鷟
 • sật: 栗
 • sặt: 𩺤
 • sau: 𡢐
 • sáu: 𦒹
 • sâu: 螻
 • sấu: 漱 潄 瘦
 • sầu: 愁
 • sậu: 僽 愀 驟 驟
 • say: 醝
 • sáy: 𫭚
 • sây: 僽
 • sấy: 𤇧
 • sảy: 𤵴
 • sẩy: 𤵴
 • sậy: 茌
 • se: 𤉖
 • sé: 稀
 • sè: 茌
 • sẽ: 𠱊
 • sế: 傺
 • sề: 𤠷
 • sễ: 仕
 • sẻ: 𢫟 䲧
 • sể: 𥬋
 • sệ: 滯
 • sen: 蓮
 • sên: 﨡
 • sền: 勝
 • sẻn: 㦃
 • sênh: 笙
 • sềnh: 浧
 • sểnh: 㨘
 • sẹo: 𤵪
 • sệp: 笠
 • sét: 𩂶
 • sết: 𣻂
 • sẹt: 咧
 • sệt: 𣻂
 • sếu: 𫛎
 • sểu: 𣲦
 • si: 螄 螄 篩 差 篩 郗 釃 釃 癡 魑 鴟 癡 摛 笞 眵 鴟
 • sí: 嚏 懥 熾 翅 熾
 • sì: 𪐢
 • sĩ: 仕 柨 竢 涘 俟 士
 • sỉ: 哆 纚 躧 蹝 縰 蓰 褫 恥 恥
 • sỉa: 𨀋
 • sịch: 擲
 • siêm: 覘 覘
 • siểm: 諂 諂
 • siễn: 喘
 • siển: 蕆 蕆
 • siêng: 𠡏
 • siểng: 䇸
 • siếp: 霎
 • siết: 𠲔
 • siêu: 超 怊
 • siêus: 捎
 • sim: 𣑷
 • sinh: 牲 生 鼪
 • sính: 聘 騁 騁 逞
 • sình: 浧
 • sít: 𬩲
 • sịt: 哳
 • so: 搊
 • sò: 𧒌
 • sô: 騶 騶 芻 芻
 • số: 數 數
 • sồ: 鶵 雛 雛
 • sỗ: 魯
 • sỏ: 𬳛
 • sơ: 疎 疋 疏 蔬 踈 梳 初
 • sổ: 數 數
 • sớ: 疏
 • sờ: 𢮀
 • sộ: 數
 • sở: 所 礎 楚 礎
 • sợ: 𢜝
 • soã: 鎖
 • soạ: 傻 儍
 • soạc: 鷟
 • soái: 帥
 • soải: 甩
 • soan: 閂 閂
 • soán: 篡 簒
 • soạn: 撰 簨 篹 僎 籑 饌 譔 饌
 • soảng: 撰
 • soạng: 撰
 • soát: 率 刷
 • soạt: 鷟
 • sóc: 槊 朔 蒴 搠
 • sốc: 滀
 • sọc: 𥉮
 • sộc: 濁
 • soi: 洡
 • sói: 𤢗
 • sôi: 㵢
 • sỏi: 𥑶
 • sổi: 𩟬
 • sởi: 𤵴
 • sợi: 𥿥
 • sòm: 讒
 • sồm: 讒
 • sọm: 攙
 • sớm: 𣌋
 • son: 𣜱
 • són: 𣼍
 • sòn: 存
 • sôn: 飧
 • sồn: 屯
 • sơn: 山 杣
 • sớn: 汕
 • sờn: 𢢁
 • sởn: 闡
 • song: 𠼾 囪 囪 雙 雙 窻 牕 窗 窓
 • sóng: 㳥
 • sòng: 漴
 • sông: 滝
 • sõng: 腫
 • sống: 𩩖
 • sổng: 𫿨
 • soớm: 𣌋
 • soong: 𫡱
 • sót: 率
 • sốt: 𤈠
 • sọt: 𥯝
 • sớt: 叱
 • sột: 㗜
 • su: 蒭
 • sủ: 𩽋
 • sư: 螄 螄 篩 攄 篩 雎 樗 𪝜 攄 獅 師 獅 師 摴
 • sụ: 聚
 • sứ: 使
 • sừ: 鉏 耡 𣐳 鋤 鋤
 • sử: 使 駛 駛 史
 • sự: 耡 事
 • sua: 誇
 • suả: 𡂡
 • sủa: 嚕
 • sưa: 疎
 • sữa: 𣷲
 • sửa: 𢯢
 • sựa: 𠶝
 • suân: 皴 杶
 • suất: 率 帥 帥 繂 摔
 • súc: 蹜 畜 亍 蓄 縮 縮 矗 閦 搐
 • sục: 㗜
 • sức: 式 餙 飾 飾 飭 飭
 • sực: 𠶗
 • sui: 𡢽
 • súi: 𫣸
 • sùi: 洡
 • sủi: 洡
 • sum: 𢵳
 • sun: 嗔
 • sụn: 𦠆
 • sừn: 𦘹
 • sung: 𣑁 憧 茺 充
 • súng: 銃 銃
 • sùng: 崇
 • sũng: 漴
 • sủng: 龍 龍 寵 寵
 • sưng: 𤷖
 • sừng: 𧤁
 • sững: 𨄉
 • sước: 逴 辵 躇 辶
 • suối: 洡
 • sưởi: 𤇧
 • sươn: 汕
 • sườn: 𦘹
 • suông: 㤝
 • suồng: 𠼾
 • sương: 箱 湯 湯 湘 廂 廂 驦 鷞 驦 孀 霜 凔
 • sướng: 瑒 韔 暢 暢
 • sường: 床
 • sưởng: 鬯 氅 昶
 • sượng: 𪽄
 • suốt: 𬩐
 • sướt: 殺
 • sượt: 殺
 • sụp: 𨀎
 • sút: 淬
 • sụt: 𠸂
 • sứt: 𠿰
 • sưu: 搊 謅 謅 艘 溲 搜 颼 餿 鎪 螋 鎪 颼 廀 廋 餿 獀 蒐 瘳
 • sứu: 縐 杻 簉
 • sửu: 溲 醜
 • suy: 推 衰 榱
 • suý: 率 帥 帥 甩
 • suỷ: 揣
 • suyền: 湍
 • suyễn: 喘 踳 舛
 • suyển: 喘
 • ta: 喒 些 嗟 醝 瘥 傞 罝 鹺 鹺
 • tá: 左 些 佐 卸 借
 • tà: 邪 斜 衺
 • tã: 袏
 • tả: 左 姐 瀉 瀉 寫 冩 寫
 • tạ: 豫 籍 藉 謝 榭 謝
 • tác: 乍 索 作
 • tấc: 𡬷
 • tắc: 塞 則 則 謖 謖 稷
 • tạc: 酢 胙 阼 炸 柞 醋 怍 筰 昨 鑿 鑿
 • tặc: 賊 鰂 鰂 賊
 • tách: 碏 剒
 • tạch: 㶤
 • tai: 菑 思 葘 偲 烖 哉 災 災 鰓 顋 鰓 腮 揌
 • tái: 載 載 再 賽 賽 塞 儎 僌 𦛍 僿
 • tài: 鼒 栽 纔 裁 財 財 材 才
 • tải: 載 載 栽
 • tại: 載 載 在
 • tam: 蔘 三 鬖 毿 毿 叁 弎
 • tám: 三 𠔭
 • tàm: 喒 蠶 慚 蠶 蠺 慙 慚
 • tâm: 芯 心 忄
 • tăm: 𣅵 吣
 • tấm: 𤗲
 • tầm: 尋 蟫 燖 挦 蕁 鱘 燂 潯 鱘 潯 蕁 尋
 • tắm: 沁
 • tằm: 蠶
 • tảm: 糝 糝
 • tẩm: 鋟 浸 鋟 鬵 寢 寢 寖 祲
 • tạm: 槧 鏨 鏨 暫 暫 槧
 • tan: 潵
 • tán: 散 酇 酂 傘 傘 讚 贊 贊 賛
 • tàn: 戔 戔 殘 殘
 • tân: 莘 侁 梹 儐 賓 賓 薪 鋅 新 鋅 辛 蠙 津 繽 檳 濱 賔 檳 繽 濱
 • tăn: 㳯
 • tấn: 殯 筍 進 晉 晉 鬢 鬢 鬂 殯 儐 訊 迅 汛 訊 縉 縉 搢 髩 鑌 鑌 儐
 • tần: 燖 螓 蘋 秦 顰 顰 嚬 矉 嬪 頻 嬪 頻 瀕 瀕
 • tắn: 晉
 • tằn: 𫵍
 • tẫn: 牝 盡 盡 髕 髕 臏 臏 贐 燼 藎 賮 燼 贐 藎 儘
 • tản: 散 傘 傘 撒 霰 饊 繖 糤 馓
 • tẩn: 怎
 • tận: 盡 盡
 • tang: 喪 喪 贜 贓 臧 賍 牂 贓 桑
 • táng: 喪 喪 葬 塟 搡
 • tàng: 藏
 • tâng: 增
 • tăng: 曾 橧 增 繒 繒 矰 罾 憎 増 鬙 僧
 • tầng: 層
 • tắng: 蹭 甑
 • tằng: 曾 橧 層 嶒 曽 層
 • tảng: 駔 駔 臟 髒 顙 顙 磉 嗓
 • tạng: 臟 藏 臟
 • tặng: 贈 贈
 • tanh: 腥
 • tánh: 性
 • tạnh: 晴
 • tao: 艘 臊 搔 糟 遭 騷 騷
 • táo: 澡 棗 臊 掃 竈 譟 躁 燥 噪 灶 氉
 • tào: 螬 槽 漕 嘈 曹 曺
 • tảo: 棗 蚤 掃 繅 繅 藻 薻 璪 棗 早 埽 掃
 • tạo: 造 艁 唣 唕 皂 皁
 • táp: 趿 咂 匝 帀 颯 颯 靸
 • tấp: 卌 漝
 • tắp: 𬑚
 • tạp: 雜 卡 砸 雜 卅
 • tập: 褶 熠 揖 習 集 襍 襲 霫 嶍 襲 習 葺 輯 輯 戢 緝 緝
 • tát: 趿 殺 殺 蔡 拶 撒 薩 薩
 • tất: 漆 癟 咇 蟋 窸 膝 厀 悉 韠 鞸 蹕 篳 觱 嗶 蹕 蓽 篳 畢 嗶 蓽 畢 必
 • tắt: 熄
 • tạt: 拶
 • tật: 嫉 蒺 疾
 • tau: 蚤
 • táu: 楱
 • tàu: 艚
 • tâu: 𠸫
 • tấu: 族 奏
 • tẩu: 鬥 鯫 藪 擻 謏 走 藪 擻 瞍 叟 嫂
 • tậu: 𧷹
 • tay: 拪
 • táy: 再
 • tày: 𬀛
 • tây: 西
 • tấy: 𤶈
 • tầy: 櫅
 • tẩy: 灑 洗
 • te: 呞
 • té: 𨄊
 • tè: 𪷗
 • tê: 痹 西 澌 撕 廝 棲 棲 擠 擠 躋 躋 樨 犀 粞 嘶 齏 虀 齎 齏 賫 齎
 • tế: 粢 濟 祭 濟 弊 蔽 萆 婿 壻 細 細 穄 漈 際 際 鷩
 • tề: 齊 齊 劑 劑 薺 蠐 臍 蠐 臍 薺
 • tễ: 齊 劑 劑 擠 擠 躋 躋 嚌 鱭 霽 齌 鮆 鱭 霽 嚌 斃 斃
 • tẻ: 𥻮
 • tể: 囝 仔 濟 濟 崽 宰
 • tệ: 弊 獘 幣 敝 幣
 • tếch: 踖
 • tệch: 𢗇
 • tem: 尖
 • tém: 僭
 • tèm: 潛
 • têm: 𢬅
 • tẻm: 𬊬
 • ten: 銑
 • tèn: 前
 • tên: 𥏌
 • tẽn: 𢤣
 • teng: 先
 • tênh: 惺
 • tềnh: 𫠢
 • teo: 消
 • tèo: 譙
 • tẹo: 𡮯
 • tép: 𩹫
 • tẹp: 㨗
 • tét: 截
 • tết: 節
 • tếu: 最
 • tha: 搓 拖 佗 拕 牠 它 赦 蹉 祂 她 他 賖 嵯 磋
 • thà: 𫴞
 • thả: 且 𫿇
 • thác: 拓 魄 錯 厝 蘀 籜 籜 柝 橐 驝 飥 託 飥 托 讬 錯 跅
 • thắc: 貸 貸 慝 忒 忑
 • thạc: 碩 碩
 • thách: 嘁
 • thạch: 石 鼫
 • thai: 臺 檯 颱 臺 邰 胎
 • thái: 蔡 彩 汰 大 埰 採 采 態 鈦 泰 態 太 傣 菜 寀
 • thài: 偨
 • thải: 跴 彩 汰 儓 貸 貸 跐 埰 綵 採 采 踩 睬
 • thại: 貰
 • tham: 摻 參 探 參 耼 貪 貪 驂 驂 叄
 • thám: 探
 • thâm: 深
 • thăm: 𪮨
 • thấm: 沁 浸
 • thầm: 葚 𠶀 忱
 • thắm: 𧺀
 • thẫm: 瀋
 • thảm: 黮 慘 毯 菼 忐 黲 憯 慘
 • thẩm: 沈 瀋 椹 嬸 審 讅 諗 嬸 瀋 諗 審
 • thẳm: 瀋
 • thậm: 葚 什 甚
 • than: 攤 炭 癱 灘 癱 灘 攤 坍
 • thán: 嘆 炭 歎 碳 嘆
 • thân: 信 身 親 親 紳 砷 珅 紳 呻 伸 申
 • thăn: 胂
 • thấn: 殯 親 親 擯 殯 擯 賓 賓
 • thần: 神 辰 娠 漘 脣 唇 晨 宸 臣
 • thắn: 殯
 • thằn: 𧊋
 • thẫn: 矧
 • thản: 坦
 • thẩn: 吲 矧
 • thận: 愼 慎 蜃 腎 脤 昚 腎
 • thang: 湯 湯 鐺 蹌 鏜 鏜 膛 鞺
 • tháng: 𣎃
 • thâng: 𬛲
 • thăng: 勝 勝 升 陞 昇 塍
 • thãng: 湯 湯
 • thắng: 勝 勝
 • thằng: 繩 澠 僶 澠 繩
 • thảng: 倘 趟 帑 倉 倉 鐋 儻 躺 儻 淌 踼 鐋 惝 徜
 • thẳng: 𣦎
 • thặng: 乘 蹭 賸 剩 剰
 • thanh: 清 聲 聲 圊 青
 • thánh: 聖 聖
 • thành: 誠 城 誠 成
 • thảnh: 清
 • thạnh: 盛 晟
 • thao: 洮 操 滔 叨 綢 綢 夲 饕 韜 縚 縧 韜 慆 搯 絛 絳 弢 襙 撡
 • tháo: 操 造 澡 慥 糙
 • thào: 㗖
 • thảo: 草 討 討 艸 艸
 • thạo: 操
 • tháp: 拓 漯 嗒 搭 闒 鞳 榻 闒 搨 鰨 鰨 塔 遢 塌
 • thấp: 濕 隰 濕 溼 𥰊
 • thắp: 𤏧
 • thạp: 盒 錔
 • thập: 拾 什 十
 • thát: 撻 獺 闥 闥 撻 獺 韃 韃
 • thất: 疋 室 失 柒 七 鴄 匹
 • thắt: 紩
 • thật: 實 寔 實
 • thau: 鐰
 • tháu: 草
 • thâu: 輸 媮 愉 輸 𪯊 黈 鍮 偸 偷
 • thấu: 族 漱 潄 簇 蔟 揍 透 嗽 輳 腠 輳 湊 湊
 • thầu: 𠲠
 • thẩu: 紏 荍
 • thay: 𠊝
 • tháy: 𢪯
 • thày: 偨
 • thây: 屍
 • thấy: 𧡊
 • thầy: 偨
 • thảy: 𪨐
 • the: 𦂛
 • thé: 呭
 • thè: 𡀗
 • thê: 棲 淒 棲 妻 睇 梯 悽 萋 淒
 • thế: 棣 洟 貰 埶 裼 切 漆 妻 沏 薙 鬄 殢 替 屜 涕 剃 屜 勢 貰 勢 世 砌 髢
 • thề: 誓
 • thẻ: 𥸠
 • thể: 醍 體 躰 體 婇
 • thệ: 筮 踅 誓 遰 逝
 • thếch: 適
 • thèm: 噞
 • thêm: 添
 • thềm: 𡍞
 • then: 杄
 • thèn: 𢢆
 • thẹn: 𢢆
 • thênh: 𪤲
 • theo: 遶
 • thèo: 𡃼
 • thẻo: 少
 • thẹo: 𤵌
 • thép: 𨨧
 • thếp: 帖
 • thét: 𠯦
 • thết: 𩚦
 • thêu: 𫃹
 • thều: 韶
 • thểu: 吵
 • thi: 施 試 匙 蒔 蒔 詩 屍 鳲 蓍 葹 絁 鳲 詩 屍
 • thí: 辟 施 試 始 弒 弒 試 譬 屁 啻
 • thì: 提 蒔 時 蒔 時 鰣 鰣 塒 塒 旹
 • thỉ: 施 舐 屎 豕 矢 弛
 • thị: 豉 諟 示 氏 柨 嗜 視 眡 眎 恃 是 柿 視 侍 柹 市 礻
 • thia: 𩸸
 • thìa: 匙
 • thích: 適 狄 刺 擿 肆 釋 適 釋 嘁 俶 赤 逖 倜 踢 襫 螫 奭 磧 磧 慼 戚 鬎 刾
 • thịch: 辟
 • thiếc: 錫
 • thiêm: 鹼 添 苫 礆 堿 鹼 舚 笘 痁 籖 籤 簽 僉 簽 僉
 • thiềm: 譫 簷 譫 簷 蟾
 • thiểm: 臉 掞 舔 睒 臉 餂 忝 閃 陝 陜 閃
 • thiệm: 贍 贍
 • thiêmx: 槧
 • thiên: 扦 扇 膻 埏 扁 靝 天 羶 搧 韆 遷 遷 芊 阡 仟 千 篇 偏
 • thiến: 瑱 騸 倩 淒 蒨 茜 𠞛
 • thiền: 單 單 蟬 禪 澶 禪 嬋 蟬 嬋
 • thiển: 腆 淺 淺
 • thiện: 單 單 鱔 鱣 禪 禪 鱓 譱 鱔 蟺 繕 蟮 嬗 膳 擅 繕 墡 墠 鄯 善
 • thiêng: 𪬮
 • thiếp: 跕 帖 韘 愜 愜 貼 貼 踥 妾
 • thiệp: 拾 帖 歙 捷 涉
 • thiết: 切 沏 餮 驖 鐵 僣 鉄 鐵 設 設 竊 竊
 • thiệt: 揲 𧵳 舌
 • thiêu: 挑 招 條 條 燒 窕 祧 燒 鍬 鍫 幧 鍬
 • thiếu: 少 燒 頫 脁 燒 糶 覜 糶 眺
 • thiều: 招 卲 苕 韶 髫 岧
 • thiểu: 挑 少 蓧 脁 愀 悄 朓
 • thiệu: 召 卲 佋 紹 紹 劭 邵
 • thím: 嬸
 • thin: 懺
 • thìn: 辰
 • thinh: 汀 聽 鯖 鯖 鞓
 • thính: 侹 庭 廳 聽 廳 鋌 鋌 聴 聽
 • thình: 盛
 • thỉnh: 請 請 珽
 • thịnh: 盛 晟
 • thít: 𡂓
 • thịt: 䏦
 • thiu: 燒
 • thỉu: 少
 • tho: 收
 • thó: 𡓠
 • thò: 𢲬
 • thô: 麤 麄 粗
 • thố: 錯 厝 酢 菟 兔 措 醋 兎
 • thồ: 馱
 • thỏ: 兔
 • thơ: 詩
 • thổ: 土 吐 釷 釷
 • thọ: 壽 夀 壽
 • thớ: 𬚺
 • thờ: 𥚤
 • thộ: 錯
 • thở: 咀
 • thợ: 𠏲
 • thoa: 蓑 脞 捘 梭 釵 釵 簑
 • thoá: 唾
 • thoả: 綏 綏 脞 橢 橢 妥
 • thoai: 陲
 • thoái: 退
 • thoải: 𢗷
 • thoại: 話 話
 • thoan: 悛 湍
 • thoán: 彖 爨 竄 竄 攛 攛
 • thoăn: 彎
 • thoản: 汆 氽 畽
 • thoang: 倘
 • thoáng: 洸
 • thoắng: 倘
 • thoảng: 倘
 • thoát: 脫 稅 稅 脫
 • thoắt: 捝
 • thoạt: 𣉐
 • thóc: 𥟈
 • thốc: 湥 禿 禿 簇 蔟 鏃 鏃 嗾 𠲿 瘯
 • thọc: 𢬳
 • thoi: 鏙
 • thói: 𢟔
 • thòi: 催
 • thôi: 推 衰 脧 催 𪝱 蓷 縗 璀 崔
 • thối: 啐 灑 退 稅 稅 淬 倅 焠 骽 腿
 • thồi: 搉
 • thỏi: 鋑
 • thơi: 臺
 • thổi: 𠺙
 • thời: 時 時
 • thởi: 貰
 • thom: 慘
 • thòm: 啿
 • thỏm: 𡂹
 • thơm: 𦹳
 • thon: 刌
 • thôn: 邨 暾 吞 村
 • thốn: 忖 寸 褪
 • thỗn: 𦛻
 • thơn: 嘆
 • thổn: 忖
 • thờn: 𩺦
 • thộn: 汆 氽
 • thong: 從
 • thòng: 𦄷
 • thông: 松 囪 囪 痌 通 驄 聰 聰 驄 蔥 聡 蔥 悤 怱 忩 匆
 • thõng: 踴
 • thống: 痛 統 捅 統
 • thoóng: 𫮢
 • thóp: 𠾾
 • thộp: 𫽆
 • thót: 𪷄
 • thốt: 卒 啐 猝
 • thọt: 𨃍
 • thớt: 橽
 • thu: 收 鰌 鞦 萩 龝 鰍 鞧 鰍 楸 秋 揫 啾 揪 瞅 偢
 • thú: 輸 收 束 輸 首 守 趣 戍 獸 獸 狩 娶
 • thù: 蛛 洙 讎 銖 銖 茱 殊 殳 醻 讎 酧 酬
 • thủ: 首 守 扌 艏 手 取
 • thư: 且 沮 菹 恣 雎 姐 葅 舒 紓 書 紓 書 蛆 趄 疽 砠 狙 雌
 • thụ: 樹 豎 竪 裋 豎 樹 綬 綬 售 授 受
 • thứ: 刺 庶 恕 覻 覰 覷 覷 栨 佽 次
 • thừ: 蜍
 • thữ: 杼
 • thử: 試 齜 齜 跐 癙 鼠 黍 暑 泚 此 呲
 • thự: 杼 藷 墅 曙 薯 署
 • thua: 輸
 • thùa: 𬗰
 • thủa: 𣋾
 • thưa: 𠽔
 • thừa: 餘 乘 丞 椉 承
 • thửa: 所
 • thuân: 悛 竣 踆 皴 逡
 • thuấn: 眴 瞬 瞚 舜
 • thuần: 純 純 肫 膞 馴 錞 蓴 鶉 醕 醇 鶉 蒓 淳 蓴
 • thuẫn: 楯 盾
 • thuận: 順 順
 • thuật: 鷸 術 鉥 沭 述 術 秫
 • thúc: 束 蹵 蹴 促 儵 焂 倏 叔
 • thục: 蠋 蜀 贖 俶 熟 塾 贖 孰 淑 菽
 • thức: 拭 式 識 識 𠲧 軾 軾
 • thực: 植 實 寔 食 實 殖 埴 蝕 湜 蝕 飠 饣
 • thuê: 𠾔
 • thuế: 毳 説 說 說 稅 稅 蛻 蛻 帨
 • thui: 熣
 • thúi: 退
 • thùi: 倕
 • thủi: 𠺙
 • thụi: 𢱸
 • thum: 深
 • thùm: 𠽉
 • thủm: 𫇍
 • thun: 𦀹
 • thùn: 屯
 • thung: 從 從 慵 樁 椿 樁 鏦 蓯 蓯 摏 舂
 • thúng: 𥴗
 • thùng: 桶
 • thũng: 腫 腫
 • thủng: 𫫴
 • thưng: 升
 • thừng: 繩
 • thửng: 矧
 • thuở: 𣇫
 • thuốc: 茦
 • thuộc: 屬 屬
 • thước: 碏 𡱩 鑠 爍 鑠 爍 鵲 鵲
 • thược: 勺 龠 礿 杓 籥 瀹 鑰 鑰 芍
 • thuôn: 悛
 • thuốn: 𢩭
 • thuổn: 𫵛
 • thườn: 神
 • thưỡn: 坦
 • thuồng: 蛹
 • thuổng: 𨪞
 • thương: 搶 觴 觴 搶 鎗 將 將 蹌 戧 槍 戧 槍 蒼 倉 蒼 倉 殤 傷 商 殤 傷 蹌 鏘 蹡 鏘 瑲 斨 瑲 鶬 艙 滄 艙 鸧 滄
 • thướng: 搶 搶 上
 • thường: 裳 鱨 鲿 償 嚐 嫦 嘗 償 常 嘗
 • thưởng: 搶 搶 蒼 蒼 賞 賞 晌
 • thượng: 尚 上 尙
 • thướt: 𤃧
 • thượt: 𤻬
 • thụp: 拾
 • thút: 𠴫
 • thụt: 湥
 • thưu: 萩
 • thứu: 鷲 鷲
 • thuý: 毳 翠 邃 脃 脆
 • thuỳ: 陲
 • thuỷ: 水 始 氵
 • thuỵ: 睡 諡 瑞
 • thúy: 翠
 • thùy: 陲 倕 誰 誰 垂 圌
 • thủy: 水
 • thuyên: 悛 竣 拴 銓 詮 跧 輇 筌 痊 銓 輇 荃 詮 佺 遄
 • thuyền: 膞 蟬 船 舩
 • thuyết: 説 說 說
 • ti: 訾 諮 諮 偲 澌 撕 禠 絲 司 芘 卑 貲 貲 颸 緦 罳 颸 緦 虒 絲 啤
 • tí: 眥 眥 痹 胔 訾 子 淅 伺 積 漬 漬 臂 痺 畀 庇
 • tì: 庳 脾 耔 髭 琵 毗 裨 萆 鼻 貔 膍 蚍 枇 阰 砒 茨 疵 婢
 • tĩ: 痔
 • tỉ: 比 汜 耔 鼒 璽 屣 耜 姒 芘 秭 姊 葸 徙 璽 枲 仳 俾 妣
 • tị: 比 箄 劓 鼻 巳 濞 避
 • tia: 𣈢
 • tía: 紫
 • tỉa: 𢲟
 • tích: 辟 碏 滴 胔 錫 惜 淅 裼 癖 霹 聻 踖 積 潟 舄 蜥 錫 皙 晰 析 昔 舃 僻 蹟 績 襀 跡 勣 績 跡 脊 鶺 蹐 鶺 瘠 積 躄 躃
 • tịch: 辟 擗 席 臘 籍 藉 蓆 穸 矽 汐 夕 闢 寂
 • tiếc: 惜
 • tiệc: 席
 • tiêm: 湛 摻 鋟 漸 漸 暹 鋟 綅 蔪 尖 纖 纎 韱 憸 銛 纖 銛 殲 殱 殲
 • tiếm: 譖 譖 僭
 • tiềm: 漸 漸 潛 灊 潛
 • tiệm: 漸 漸 嶄 彡 店 嶄 塹 塹
 • tiên: 涎 煎 鮮 鮮 先 姍 姍 淺 淺 濺 濺 戔 戔 鱻 躚 僊 躚 秈 秈 仙 籛 鬋 韉 韉 箋 椾 湔 牋 箋 鯾 鞭 箯
 • tiến: 進 洊 進 薦 牮 薦
 • tiền: 錢 錢 前 歬
 • tiễn: 煎 錢 錢 濺 濺 餞 箭 踐 踐 餞 譾 謭 翦 譾 剪 揃
 • tiển: 省 鮮 鮮 銑 洗 癬 癬 蘚 燹 獮 蘚 箲 跣 尟 筅 狝 銑 戩 戩
 • tiện: 羨 羨 便 楩 賤 賤
 • tiếng: 㗂
 • tiếp: 燮 接 浹 浹 檝 楫
 • tiệp: 挾 捷 挾 啑 躞 屧 箑 萐 倢 睫 婕
 • tiết: 契 節 洩 泄 枻 節 絏 辥 薛 躠 褻 緤 媟 渫 褻 紲 屑 紲 揳 楔 癤 癤 卩
 • tiệt: 截 節 蠘
 • tiêu: 銷 票 翛 消 肖 哨 杓 梢 焦 鏢 標 髟 標 蠨 瀟 簫 蠨 魈 蕭 霄 瀟 簫 綃 痟 銷 硝 蕭 綃 宵 逍 鷦 鐎 鷦 燋 蕉 僬 椒 鑣 飇 飆 鑣 瀌 飆 熛 猋
 • tiếu: 譙 蘸 肖 笑 咲 誚 誚 俏 譙 釂 醮 噍
 • tiều: 湫 譙 焦 顦 瞧 樵 憔 礁
 • tiễu: 悄 峭 勦 剿
 • tiểu: 湫 謏 篠 筱 小
 • tim: 𦙦
 • tím: 紺
 • tìm: 尋
 • tin: 信
 • tín: 信 囟
 • tĩn: 𨩠
 • tinh: 騂 腥 惺 騂 狌 並 猩 星 蜻 精 晶 旌 菁
 • tính: 性 狌 請 姓 倂 併
 • tình: 請 晴 情 睛
 • tĩnh: 睜 睜 靜 靜 靖 竫
 • tỉnh: 省 井 醒 渻 穽 阱
 • tịnh: 靜 幷 並 靚 靚 淨 凈 凈 竝 並
 • típ: 節
 • tít: 節
 • tịt: 𠾼
 • tiu: 銷
 • tíu: 最
 • to: 𫰅
 • tó: 素
 • tò: 徂
 • tô: 租 囌 蘇 穌 穌 酥 甦 蘇
 • tố: 愬 訴 素 做 膆 愫 溯 遡 塑 嗉 泝 訴
 • tồ: 徂 殂
 • tỏ: 訴
 • tơ: 絲
 • tổ: 駔 駔 組 祖 組
 • tọ: 聚
 • tớ: 伵
 • tờ: 詞
 • tộ: 胙 阼 祚
 • tở: 汓
 • tợ: 似
 • toa: 蓑 梭 莎 唆
 • toá: 𪯞
 • toà: 座
 • toả: 鎖 脞 嗩 銼 挫 摧 璅 鏁 瑣 鎖 瑣 嗩 銼 莝 剉
 • toạ: 座 坐 痤 矬
 • tòa: 座
 • tỏa: 嗩
 • tọa: 座
 • toác: 𫯧
 • toái: 碎 粹
 • toại: 術 燧 隧 遂
 • toan: 祘 酸 痠 狻
 • toán: 蒜 祘 算 筭 笇
 • toàn: 鑽 鉆 攢 攢 旋 泉 全 還 還 欑 攅
 • toản: 鑽 鉆 篹 瓚 酇 酂 攢 攢 攥 纘 纂 纘 瓚 趲 趲
 • toang: 洵
 • toáng: 俊
 • toánh: 潁 潁
 • toát: 嘬 𫥜 撮
 • tóc: 𩯀
 • tốc: 蹜 簌 餗 觫 蔌 涑 速
 • tộc: 族
 • toe: 𡄪
 • toé: 𤂭
 • toè: 隨
 • toẻ: 銷
 • toét: 𠽌
 • toẹt: 𠾼
 • toi: 𤻒
 • tói: 繓
 • tòi: 𪱕
 • tôi: 淬
 • tối: 最 蕞 綷 晬 誶 誶 𣋁
 • tồi: 頺 摧
 • tỏi: 蒜
 • tơi: 𥯒
 • tới: 𬧐
 • tội: 辠 罪
 • tom: 𥿂
 • tóm: 抋
 • tòm: 蠶
 • tôm: 𩵽
 • tởm: 𢟖
 • tôn: 飧 尊 宗 搎 孫 孫 罇 樽 猻 蓀 猻 蓀
 • tốn: 噀 孫 孫 遜 巽 遜
 • tồn: 蹲 踆 存
 • tỏn: 損
 • tổn: 損 噂 損
 • tớn: 晉
 • tởn: 散
 • tợn: 羨
 • tong: 淙
 • tòng: 從 從
 • tông: 松 綜 綜 宗 淙 鬷 騣 鬉 騌 鬃 椶 嵕 嵏 棕 骔 鬆 琮 悰 謥
 • tống: 綜 綜 糉 粽 送 宋
 • tổng: 縱 縱 總 総 摠 傯 惣 揔 傯 捴 總 憁
 • tọng: 誦
 • tộng: 誦
 • tônx: 蹲 撙 鱒 鱒 鐏
 • tóp: 𦚗
 • tốp: 𠇽
 • tọp: 咂
 • tộp: 㗱
 • tợp: 集
 • tót: 𢬮
 • tốt: 卒 捽 崒 倅 崪 窣
 • tọt: 踤
 • tột: 卒
 • tra: 苴 扠 齇 皻 樝 楂 渣 喳 揸 碴 槎 查
 • trá: 咋 鮓 鮓 榨 搾 詐 痄 吒 詐 吒
 • trà: 搽 茶 秅
 • trã: 𡋿
 • trả: 鮓 鮓
 • trạ: 苴
 • trác: 棹 逴 啄 倬 炸 踔 斵 諑 斲 晫 斮 琢 諑 浞 卓 涿 桌
 • trắc: 廁 厠 廁 陟 崱 昃 仄 惻 測 側 惻 測 側
 • trạc: 濁 鷟 櫂 濁 戳 鐲 鐲 濯 擢 椓
 • trách: 磔 咋 柞 嘖 嘖 責 責 措 窄 蚱 齰 齚 賾 簀 賾 簀 幘 舴 幘
 • trạch: 翟 宅 澤 擇 澤 擇
 • trai: 齊 齋 齊 𤳆 齋
 • trái: 責 責 賴 𣛤 債 債
 • trãi: 豸 廌
 • trải: 戴
 • trại: 眥 眥 菑 柴 賽 賽 寨 砦
 • trám: 蘸 賺 賺
 • tràm: 𤓆
 • trâm: 鍼 簪 簮 臢
 • trăm: 𤾓
 • trấm: 沈 瀋 譖 譖 譛
 • trầm: 湛 沈 瀋 沉
 • trằm: 𪷩
 • trẫm: 眹 朕
 • trảm: 斬 斬
 • trạm: 湛 站
 • trậm: 鴆 鴆 站 酖
 • trán: 綻 綻 𩑰
 • tràn: 𣹗
 • trân: 珍
 • trăn: 棧 棧 螓 臻 榛 獉 蓁 溱
 • trấn: 塡 鎮 瑱 填 鎭 鎮
 • trần: 塡 陳 塵 陳 趻 塵
 • trằn: 陳
 • trản: 盞 醆 琖 盞
 • trận: 陳 陣 陳 陣
 • trặn: 陣
 • trang: 張 樁 莊 裝 粧 裝 莊 妝 妝 奘
 • tráng: 杖 僮 戇 戅 壯 壯 戇
 • tràng: 長 觴 觴 幢 撞 橦 場 腸 場 腸 噇 膓 塲
 • trăng: 𫆢
 • trắng: 𤽸
 • trảng: 浪
 • trạng: 狀 狀
 • tranh: 幀 爭 睜 睜 爭 趟 橙 棖 鬇 錚 箏 箏 猙 錚 崢 猙 崢 棖 琤
 • tránh: 幀 爭 爭 𠬉 諍 掙 諍 掙 幀
 • trành: 丁 盯 棖 萇 倀 倀
 • trạnh: 𩹰
 • trao: 抓 𢭂
 • tráo: 掉 罩 笊
 • trào: 潮 嘲 啁 鼂
 • trảo: 抓 爫 爪 搔 找
 • trạo: 棹 櫂 掉
 • tráp: 扱 插 霅 劄 鍤 箚 匧 剳 鍤
 • trập: 贄 廾 縶 馽 縶 蟄 蟄
 • trát: 紮 眨 鍘 鍘 札 紮 紥
 • trất: 輊 厔 櫛 窒 庢 櫛
 • trắt: 㗚
 • trạt: 紮
 • trật: 秩 跌 袠 帙 豒
 • trau: 𢫵
 • tràu: 朝
 • trâu: 𤛠 鄹 鄒 鄒 媰
 • trấu: 𥠬
 • trầu: 𦺓
 • trảu: 枛
 • trẩu: 爪
 • trày: 𠉠
 • trây: 淶
 • trầy: 持
 • trảy: 雉
 • trẩy: 𥙒
 • trạy: 𪡊
 • tre: 𥯌
 • tré: 𦳙
 • trê: 𩵾
 • trề: 𠲨
 • trễ: 滯
 • trẻ: 稚
 • trể: 滓
 • trệ: 滯 彘 滯
 • trệch: 擲
 • trém: 𡆖
 • trên: 𨕭
 • trẽn: 𠹖
 • treo: 招
 • tréo: 𧾿
 • trèo: 𨅹
 • trét: 挒
 • trết: 哲
 • trẹt: 徹
 • trêu: 𠶅
 • trếu: 𠾓
 • trều: 朝
 • trệu: 咷
 • tri: 胝 菑 趍 躓 夂 知 蜘
 • trí: 遲 躓 知 遲 緻 躓 寘 置 智 致
 • trì: 遲 持 踶 茌 駝 坻 遲 泜 箎 篪 踟 墀 馳 遅 竾 馳 池
 • trĩ: 豸 踶 廌 稚 雉 痔 植 穉 稺 跱 峙
 • trị: 治 値 值
 • tria: 𢯙
 • trìa: 遲
 • trích: 磔 滴 擿 讁 謫 謫 摘
 • trịch: 蹢 擲 擲 躑 躑
 • trieen: 邅 鱣 鱣
 • triêm: 沾 挦 霑 撏
 • triền: 廛 纏 纒 躔 繵 瀍 纏
 • triển: 蹍 輾 輾 颭 展 颭
 • triện: 篆 瑑
 • triềng: 呈
 • triếp: 慴 鮿 輙 輒 輒
 • triệp: 褶 摺 慴 慹 讋
 • triết: 哲 哳 蜇 晳
 • triệt: 軼 軼 丿 徹 轍 轍 澈 撤 徹 屮
 • triêu: 朝
 • triều: 朝 潮 晁
 • triệu: 召 兆 肇 肈 趙 旐 趙
 • trinh: 楨 赬 頳 赬 禎 湞 遉 偵 禎 楨 湞 貞 偵 貞
 • trính: 楨
 • trình: 呈 酲 裎 程 埕
 • trịnh: 鄭 鄭
 • tríu: 𢩪
 • trịu: 召
 • tro: 𪿙
 • trò: 𠻀
 • trô: 𥅲
 • trố: 𥇁
 • trỗ: 擼
 • trỏ: 𢭰
 • trơ: 𫬕
 • trổ: 擼
 • trọ: 住
 • trớ: 咀 詛 謯 詛
 • trờ: 持
 • trở: 鉏 沮 爼 俎 阻 齟 齟 𧿨
 • trợ: 箸 筯 助
 • tróc: 捉
 • trốc: 𬳕
 • trọc: 濁 禿 濁 斸
 • trói: 繓
 • tròi: 𠱤
 • trôi: 鱩
 • trối: 𡂳
 • trồi: 㩡
 • trỗi: 𬦗
 • trơi: 唎
 • trổi: 磊
 • trọi: 磊
 • trời: 𡗶
 • trội: 𠱤
 • trớm: 𡆖
 • trờm: 沈
 • trộm: 𪸄
 • trợm: 𨇸
 • tròn: 𡈺
 • trôn: 𬛘
 • trốn: 遁
 • trơn: 𣹗
 • trọn: 𠓻
 • trớn: 鎮
 • trộn: 遁
 • trợn: 𥉲
 • trong: 𤄯
 • tròng: 㮔
 • trông: 篭
 • trống: 𪟤
 • trồng: 種
 • trọng: 重 仲
 • trọt: 𢫖
 • tru: 誅 誅
 • trú: 住 柱 駐 駐 晝 晝
 • trù: 詛 幬 綢 裯 綢 幬 跦 譸 躕 躕 櫥 幮 櫉 櫥 廚 廚 躊 籌 疇 儔 躊 籌 稠 疇 惆 譸 儔
 • trư: 菹 櫫 瀦 櫫 豬 瀦 豬
 • trụ: 住 柱 拄 紂 胄 冑 宙 紂
 • trứ: 箸 著 著
 • trừ: 儲 儲 躇 除 篨 滁
 • trữ: 著 杼 著 貯 芧 寧 寧 儲 儲 紵 羜 竚 貯 苧 紵 佇 苧 佇 抒 薴 褚
 • trưa: 曥
 • truân: 屯 迍 忳 窀 盹
 • truất: 絀 絀 茁 詘 詘 黜
 • truật: 怵 朮
 • trúc: 竺 築 築 瘃 竹
 • trục: 妯 躅 蠋 柚 舳 逐 軸 軸
 • trực: 直
 • trui: 𤑭
 • trúi: 𬅓
 • trũi: 𪒽
 • trụi: 㰁
 • trúm: 𥯓
 • trùm: 𠆳
 • trụm: 𢫜
 • trùn: 𧉙
 • trung: 衷 中 忠
 • trúng: 衷 中
 • trùng: 重 蟲 沖 沖 蟲
 • trũng: 腫 腫
 • trủng: 塚 塚
 • trưng: 征 徵 徴 癥 翀
 • trụng: 重
 • trứng: 𠨡
 • trừng: 徵 徴 瞪 懲 澄 澂 懲
 • trước: 著 著 𠓀
 • trườn: 陳
 • truông: 𣐄
 • truồng: 𫏪
 • trương: 張 脹 張
 • trướng: 張 長 長 幛 脹 張 賬 帳 脹 賬 帳 漲 漲 悵 悵
 • trường: 長 長 觴 觴 場 腸 場 萇 腸 萇
 • trưởng: 長 長
 • trượng: 杖 仗 丈
 • trướt: 紮
 • trượt: 跌
 • trút: 𪫓
 • trưu: 盩
 • trứu: 縐 籒 籕 籀 皺 甃 皺 縐
 • trừu: 妯 紬 抽
 • trửu: 搊 帚 箒 肘
 • trưux: 酎
 • truy: 純 純 葘 追 夂 鍿 錙 輺 輜 緇 錙 湽 輜 緇 淄
 • truý: 祟 縋 縋
 • truỳ: 椎 搥
 • truỵ: 墜 硾 甀 墜
 • trùy: 椎
 • truyên: 單 邅
 • truyến: 傳 傳
 • truyền: 傳 傳
 • truyện: 傳 傳 縳
 • truyết: 掇
 • tu: 湏 鬚 嬃 須 須 饈 饈 羞 脩 修
 • tú: 綉 足 莠 宿 鏽 繡 銹 銹 琇 繡 秀
 • tù: 蝤 汆 鰌 遒 酋 泅 囚
 • tủ: 匬
 • tư: 鉏 齊 螄 螄 思 齊 苴 諮 粢 孶 諮 茲 茲 鸒 禠 廝 司 鎡 趦 鎡 資 趑 滋 孳 嵫 資 姿 咨 孜 湑 糈 諝 諝 胥 鷥 廝 凘 斯 鷥 俬 私 鷀 鶿 餈 鶿
 • tụ: 聚 褎 褏 袖 岫
 • tứ: 思 咀 恣 剚 孶 肆 伺 儩 駟 笥 駟 泗 四 賜 賜
 • từ: 邪 自 茲 茲 詞 徐 辭 辤 磁 慈 甆 辭 辝 瓷 祠 詞
 • tử: 紫 子 仔 梓 籽 呰 死
 • tự: 嶼 似 沮 自 芧 飴 飴 序 姒 謚 食 牸 字 嶼 鱮 緒 漵 溆 緒 敘 敘 禩 飼 嗣 飼 祀 寺
 • tua: 𦄼
 • tuá: 綉
 • tuả: 鎖
 • túa: 綉
 • tưa: 𬜉
 • từa: 似
 • tửa: 虸
 • tựa: 序
 • tuân: 僎 徇 洵 遵 詢 恂 峋 荀 詢 郇
 • tuấn: 捘 雋 俊 雋 濬 駿 寯 餕 儁 畯 駿 浚 馂 峻
 • tuần: 遁 馴 旬 馴 循 揗 紃 巡
 • tuẫn: 徇 殉 狥 侚
 • tuẩn: 簨 筍
 • tuất: 卒 恤 卹 戌
 • túc: 足 玉 宿 槭 顣 蹙 踧 哫 蓿 鷫 驌 鷫 肅 粟 驌 粛 肅 夙
 • tục: 續 續 俗
 • tức: 熄 卻 媳 瘜 息 鯽 鯽 蝍 卽 即 喞 唧
 • tuế: 歲 歲
 • tuệ: 慧 穗 篲 槥 彗
 • tuếch: 唶
 • tuệch: 𠻊
 • tui: 碎
 • túi: 𫄆
 • tùi: 慛
 • tủi: 𡀬
 • tụi: 對 蕞
 • tum: 嵩
 • túm: 縿
 • tùm: 尋
 • tủm: 𠺸
 • tụm: 𡗎
 • tủn: 損
 • tung: 從 從 縱 縱 嵩 蹤 蹤 崧 娀 賨 樅 樅 噌
 • túng: 從 從 縱 縱 縦 瘲 疭 慫 慫
 • tùng: 從 從 松 淞 菘 凇 叢 藂 樷 叢
 • tủng: 聳 竦 悚 聳
 • tưng: 熷
 • tụng: 從 從 誦 吅 頌 訟 頌 誦 訟
 • từng: 曾
 • tước: 削 雀 爝 爵 皭 嚼
 • tược: 削
 • tuổi: 歲
 • tươi: 𩹯
 • tưới: 洅
 • tưởi: 載
 • tuồm: 慚
 • tươm: 瀸
 • tuôn: 𣻆
 • tuốn: 𨆥
 • tuồn: 洊
 • tuồng: 從
 • tương: 箱 將 將 鑲 湘 相 蔣 蔣 驤 纕 鑲 瓖 驤 襄 緗 緗 葙 醬 醬 螿 漿 螿 漿
 • tướng: 將 將 相
 • tường: 薔 薔 爿 詳 翔 祥 庠 詳 牆 檣 嬙 墻 檣 嬙 墻 戕
 • tưởng: 蔣 蔣 鯗 鮝 鯗 想 獎 槳 奬 槳 獎
 • tượng: 橡 像 象 匠
 • tướp: 𬡋
 • tuốt: 掇
 • tuột: 𢫫
 • tướt: 泄
 • tượt: 㮩
 • tườu: 𠯾
 • túp: 𦭧
 • tụt: 𢫫
 • tưu: 蝤 湫 鯫 鯫 諏 緅 掫 陬 諏 滫
 • tửu: 酒
 • tựu: 僦 就
 • tưx: 醑
 • tuy: 蓑 綏 綏 揣 觜 雖 睢 浽 緌 檇 荽 雖 夊
 • tuý: 醉 綷 祟 粹 睟
 • tuỳ: 隨 隋 旞 襚 隨
 • tuỷ: 觜 雟 髓 瀡
 • tuỵ: 崒 悴 脺 顇 膵 瘁 萃
 • túy: 醉
 • tùy: 隨
 • tuyên: 脧 亙 瑄 揎 宣 鐫 鎸 鐫
 • tuyến: 選 選 線 綫 腺 線
 • tuyền: 旋 泉 全 鏇 鏇 璿 璇 漩 琁
 • tuyển: 撰 選 選 雋 雋 渲
 • tuyết: 鱈 鱈 雪
 • tuyệt: 毳 踅 蕝 絕 絶 絕
 • tuynh: 騂 騂
 • ty: 庳
 • tý: 痹
 • tỳ: 琵
 • tỷ: 璽
 • u: 紆 紆 呦 𡠄 幽 怮
 • ú: 𦠲
 • ù: 㗀
 • ủ: 噢 嫗 嫗 傴 傴
 • ư: 於 於 菸 扵
 • ụ: 塢
 • ứ: 瘀 飫 飫 淤
 • ừ: 唹
 • ự: 唹
 • ua: 咼
 • uá: 𦼇
 • uạ: 噁
 • úa: 𪹪
 • ùa: 咼
 • ủa: 𢝸
 • ưa: 𢛨
 • ứa: 瘀
 • ựa: 瘀
 • uaán: 揾 蘊 藴 蘊 醞 醖 慍 慍 醞 褞 搵
 • uân: 縕 缊 贇 贇 氳 氳
 • uẩn: 縕 缊 苑 陰 菀 蘊 藴 薀 蘊 蕰 溫 溫 韞 緼 韞 惲 惲
 • uất: 熨 苑 菀 鬱 鬱 蔚 尉 貍 黦 欝
 • úc: 噢 鬱 燠 隩 鬱 勖 澳 奧 奧 彧 勗
 • ục: 噢
 • ức: 噫 臆 憶 億 抑 肊 憶 億
 • ực: 𠳑
 • uế: 濊 穢 嘒 喙 穢
 • uể: 濊
 • úi: 喂
 • ủi: 熨
 • um: 腤
 • úm: 唵
 • ùm: 喑
 • un: 煴
 • ùn: 揾
 • ủn: 穩
 • ung: 擁 雍 臃 壅 癰 饔 灉 廱 雝 邕 癰 蕹
 • úng: 雍 甕 𤃟 齆 罋 甕
 • ủng: 擁 雍 臃 壅 𩍓 擁
 • ưng: 應 應 鷹 譍 鷹 膺
 • ứng: 應 應
 • ừng: 應
 • ửng: 𦁾
 • ước: 藥 葯 箹 約 約
 • ưởi: 餲
 • uôm: 揞
 • ươm: 淹
 • ướm: 懨
 • uốn: 捥
 • ươn: 胺
 • ướn: 按
 • ườn: 胺
 • ưỡn: 㨃
 • uông: 尢 汪 尫 尪
 • uống: 㕵
 • uổng: 枉
 • ương: 泱 鴦 秧 鴦 殃 央
 • ưởng: 怏 鞅
 • ướp: 浥
 • ướt: 㲸
 • úp: 挹
 • ụp: 浥
 • út: 𠃷
 • ụt: 𧰦
 • ưu: 耰 櫌 優 憂 麀 憂 優
 • ưủ: 泑 黝
 • uy: 喂 倭 委 威 葳 逶 崴
 • uý: 熨 慰 蔚 尉 畏
 • uỳ: 萎
 • uỷ: 委 餧 慰 諉 餵 諉 骫 磈
 • ủy: 委
 • uyên: 宛 鵷 鴛 鵷 淵 淵 鴛
 • uyển: 苑 菀 腕 惋 宛 踠 畹 晼 琬 婉 蜿
 • uyết: 噦 噦
 • uynh: 瀅 瀠 瀠
 • uýnh: 塋
 • va: 撝
 • vá: 𦀪
 • và: 吧
 • vã: 𠳿
 • vả: 且 抯
 • vạ: 禍
 • vác: 𫆶
 • vắc: 閾
 • vạc: 鑊
 • vặc: 𤊨
 • vách: 𫨅
 • vạch: 劃
 • vai: 𦢳
 • vái: 拜
 • vài: 𠄽
 • vãi: 捤 𫱬
 • vải: 𬘊
 • vại: 㙕
 • vàm: 𪵬
 • vằm: 𨮍
 • vạm: 𦡣
 • van: 𠹚
 • ván: 板
 • vàn: 萬
 • vân: 貟 員 員 篔 蕓 筼 鄖 雲 紜 耘 鄖 紜 蕓 雲
 • văn: 聞 聞 紋 文 玟 蟁 螡 閿 閺 雯 閿 蚊 紋 芠
 • vãn: 娩 晚 輓 挽
 • vấn: 汶 聞 免 縝 抆 聞 文 絻 問 問 紊
 • vần: 韻
 • vắn: 𥏿
 • vằn: 𬀫
 • vẫn: 隕 隕 霣 殞 殞 脗 吻 刎
 • vẩn: 𣼶
 • vạn: 萬 萬 卍 卐 澫
 • vận: 韻 均 韻 運 鄆 鄆 運
 • vặn: 聞 抆
 • vang: 㘇
 • váng: 𤷮
 • vàng: 鐄
 • vâng: 𠳐
 • văng: 挷
 • vãng: 往
 • vầng: 暈
 • vắng: 詠
 • vằng: 焩
 • vảng: 徬
 • vẳng: 𠻵
 • vanh: 嶸 嶸 㩞
 • vánh: 永
 • vành: 栐
 • vảnh: 𢫕
 • vạnh: 泳
 • váo: 𠾷
 • vào: 𠓨
 • váp: 叭
 • vấp: 趿
 • vắp: 趿
 • vập: 扱
 • vát: 趴
 • vất: 𢪥
 • vắt: 𢪱
 • vạt: 韈 襪 𫌐 韤
 • vật: 勿 物
 • vặt: 勿
 • vấu: 𤓺
 • vầu: 筮
 • vay: 撝
 • váy: 𧚟
 • vày: 𢯷
 • vây: 圍
 • vãy: 捤
 • vấy: 渭
 • vầy: 𢯷
 • vẫy: 捤
 • vảy: 𩷳
 • vẩy: 浘
 • vạy: 𣍁
 • vậy: 丕
 • ve: 蟡
 • vé: 派
 • vè: 圍
 • vê: 撝
 • vẽ: 𦘧
 • vế: 髀
 • về: 𧗱
 • vẻ: 𨤔
 • vệ: 躗 衞 衛 衛
 • vếch: 辟
 • vệch: 畫
 • vẹm: 䗊
 • ven: 塤
 • vén: 爰
 • vẻn: 𬋫
 • vẹn: 援
 • vện: 紋
 • vênh: 𬧘
 • vểnh: 𢫕
 • veo: 𤅜
 • véo: 𠶓
 • vèo: 𠶓
 • vẻo: 𣷴
 • vẹo: 𣍅
 • vét: 𢵼
 • vết: 𤵖
 • vẹt: 𪆧
 • vệt: 𪽸
 • vêu: 𩩩
 • vếu: 表
 • vi: 爲 圍 為 為 黴 葦 闈 違 幃 韋 闈 幃 圍 違 韋 囗 薇 溦 微
 • ví: 𠸠
 • vì: 爲
 • vĩ: 韡 韙 鮪 緯 鮪 煒 暐 韙 瑋 葦 偉 煒 瑋 緯 尾 偉
 • vỉ: 亹 䇻 娓
 • vị: 爲 匯 渭 味 未 蜼 為 為 雖 痏 謂 蝟 媦 蝟 謂 胃 位 洧 喟 彙
 • vía: 𤽶
 • vỉa: 㙔
 • vích: 擗
 • viẻ: 𬎵
 • viẹc: 役
 • việc: 役
 • viêm: 炎
 • viên: 援 貟 隕 隕 猿 園 媛 員 爰 員 圜 洹 轅 蝯 轅 圓 湲 圓 袁 垣 園 贠
 • viền: 𧜘
 • viễn: 遠 逺 遠
 • viển: 遠
 • viện: 援 媛 瑗 院
 • viếng: 𠶇
 • viết: 曰
 • việt: 越 樾 鉞 粵 粵 鉞
 • vịm: 埮
 • vin: 援
 • vịn: 援
 • vinh: 蠑 蠑 榮 榮
 • vính: 詠
 • vĩnh: 永
 • vịnh: 詠 泳 詠 淎
 • vioóc: 𪽁
 • vioòng: 𪽃
 • vít: 𥿀
 • vịt: 𩿠
 • víu: 㧼
 • vo: 扜
 • vó: 𨀒
 • vò: 圩
 • vô: 無 毋 無 亡
 • võ: 武
 • vố: 𢷵
 • vồ: 撫
 • vỗ: 舞
 • vỏ: 𤿭
 • vơ: 撝
 • vổ: 𬹷
 • vọ: 鵡
 • vớ: 𫼻
 • vờ: 噅
 • vỡ: 𥒮
 • vở: 𬁫
 • vợ: 婦
 • vóc: 𫃚
 • vốc: 卜
 • vọc: 撲
 • voi: 㺔
 • vói: 𢭲
 • vòi: 𦞑
 • vôi: 𥔦
 • vơi: 潙
 • vọi: 𡸏
 • với: 𢭲
 • vời: 𫬑
 • vỡi: 𡳹
 • vội: 𫏚
 • vợi: 潙
 • vòm: 𢊫
 • vọm: 𢭷
 • von: 𡻖
 • vốn: 本
 • vồn: 盆
 • vỏn: 㖹
 • vờn: 𫽭
 • vợn: 𨆣
 • vong: 亡 忘
 • vóng: 𣶈
 • vòng: 𨦩
 • vông: 𣜳
 • võng: 魍 輞 網 輞 惘 菵 罔 網 罒
 • vồng: 𡑵
 • vổng: 棒
 • vọng: 望 妄
 • vọp: 𢯒
 • vót: 挬
 • vọt: 𨁝
 • vớt: 𢵼
 • vợt: 𦅲
 • vu: 圩 芋 於 廡 廡 雩 竽 盂 杅 邘 迂 蕪 蕪 誣 誣 巫
 • vú: 雨 乳
 • vù: 籲
 • vũ: 廡 雨 務 務 鵡 憮 舞 武 憮 廡 膴 瑀 禹 羽 宇 儛 甒 嫵 碔 鵡 珷 娬 侮 嫵
 • vư: 廡
 • vụ: 務 務 鶩 騖 霧 鶩 霧 騖 婺
 • vua: 𤤰
 • vùa: 圩
 • vừa: 𣃣
 • vữa: 㳪
 • vựa: 𥡘
 • vục: 𢪗
 • vực: 閾 蜮 閾 或 魊 緎 罭 棫 域
 • vui: 𢝙
 • vùi: 焙
 • vủi: 𧸒
 • vũm: 𨮍
 • vụm: 𢭷
 • vun: 捹
 • vùn: 湓
 • vụn: 𢫆
 • vung: 𢶻
 • vùng: 塳
 • vũng: 漨
 • vụng: 𢜗
 • vừng: 𥣐
 • vững: 憑
 • vựng: 暈 匯 暈
 • vược: 䱛
 • vuối: 貝
 • vươn: 𫏖
 • vườn: 園
 • vưỡn: 𢮵
 • vượn: 猿
 • vuông: 方
 • vương: 王
 • vướng: 𥿁
 • vượng: 王 旺
 • vuốt: 𢴩
 • vuột: 𤏫
 • vượt: 越
 • vút: 孛
 • vụt: 𨅗
 • vứt: 𢪥
 • vưu: 魷 魷 疣 肬 尤
 • xa: 車 賒 賒 奢 蛼 硨 硨 車
 • xá: 赦 舍 汊 厙 厙 猞
 • xà: 蛇 闍 阇 杈 佘
 • xã: 社
 • xả: 舍 撦 扯 捨
 • xạ: 射 麝
 • xaay: 搓
 • xác: 搉 殼 確 確 殼 殻
 • xấc: 倬
 • xắc: 𢭜
 • xạc: 殼
 • xách: 捇
 • xạch: 尺
 • xai: 猜
 • xaỉ: 眥 眥
 • xái: 𡳁
 • xài: 支
 • xam: 參 攙 參 叅
 • xám: 藍
 • xàm: 譫
 • xâm: 綅 侵 駸 駸
 • xăm: 鋟
 • xấm: 𠸬
 • xầm: 𠸬
 • xảm: 減
 • xẩm: 眈
 • xạm: 湛
 • xan: 餐 湌
 • xán: 燦 璨 粲 燦
 • xân: 嗔
 • xăn: 搷
 • xắn: 𢷂
 • xang: 腔
 • xáng: 唱
 • xăng: 腔
 • xắng: 唱
 • xằng: 𠳹
 • xẵng: 唱
 • xanh: 赬 頳 赬 𫕹
 • xành: 𥑥
 • xao: 敲
 • xáo: 𤇤
 • xào: 炒
 • xảo: 巧
 • xạo: 𠻥
 • xáp: 挾
 • xấp: 𢵸
 • xắp: 濈
 • xạp: 雜
 • xập: 㕸
 • xát: 擦
 • xắt: 割
 • xáu: 吜
 • xàu: 愁
 • xâu: 𦄓
 • xấu: 醜
 • xầu: 愁
 • xẩu: 䏔
 • xạu: 咷
 • xay: 𢴘
 • xáy: 跴
 • xây: 𡏦
 • xầy: 柴
 • xảy: 侈
 • xẩy: 侈
 • xe: 車
 • xé: 𫽎
 • xè: 唓
 • xê: 𨁰
 • xế: 掣 𪰮
 • xễ: 滯
 • xẻ: 𨦁
 • xệ: 豉
 • xếch: 𪯰
 • xệch: 斥
 • xem: 䀡
 • xém: 炶
 • xen: 扦
 • xén: 釧
 • xên: 𤇣
 • xẻn: 闡
 • xẻng: 鏟
 • xênh: 𫕸
 • xềnh: 酲
 • xeo: 摽
 • xéo: 袑
 • xèo: 𠾸
 • xẻo: 刟
 • xẹo: 𫣪
 • xép: 𠿂
 • xếp: 攝
 • xẹp: 插
 • xệp: 拉
 • xét: 察
 • xẹt: 𨆾
 • xều: 摽
 • xi: 熾 媸 嗤 蚩
 • xí: 織 織 廁 屣 厠 廁 幟 幟 企 饎
 • xì: 嚏
 • xỉ: 哆 移 侈 齒 齒
 • xị: 豉
 • xia: 廁
 • xía: 掣
 • xỉa: 𢸡
 • xịa: 𠽑
 • xích: 斥 齣 赤 尺 鶒 䤲 彳 呎
 • xịch: 斥
 • xiếc: 𪨜
 • xieẹp: 啑 唼
 • xiêm: 暹 襜 幨
 • xiểm: 諂 陜
 • xiên: 扦 囅 囅
 • xiễn: 棧 棧
 • xiển: 闡 闡
 • xiềng: 鋥
 • xiểng: 侱
 • xiết: 掣 瘈 瘛
 • xiêu: 𫤕
 • xiếu: 僄
 • xin: 吀
 • xỉn: 㐱
 • xinh: 𦎡
 • xình: 呈
 • xĩnh: 省
 • xỉnh: 省
 • xíp: 淁
 • xít: 折
 • xịt: 㘉
 • xíu: 𡭰
 • xìu: 僄
 • xỉu: 𦕈
 • xịu: 悼
 • xo: 軀
 • xó: 厝
 • xô: 搊
 • xồ: 㗙
 • xỏ: 擻
 • xơ: 疎
 • xổ: 搝
 • xọ: 數
 • xớ: 𠽁
 • xở: 處
 • xoa: 扠 杈 叉
 • xoá: 挅 岔
 • xoà: 汊
 • xoã: 撦
 • xoạ: 耍 傻
 • xóa: 挅
 • xoài: 𣒱
 • xoàm: 𩰃
 • xoan: 椿
 • xoán: 篡
 • xoàn: 瓚
 • xoăn: 𩭵
 • xoắn: 釧
 • xoẳn: 蠢
 • xoang: 腔 矼
 • xoàng: 𨠵
 • xoảng: 磢
 • xoát: 脫 刷
 • xoắt: 𧿺
 • xoay: 搓
 • xoáy: 鬠
 • xóc: 朔
 • xốc: 觸
 • xọc: 蜀
 • xộc: 躅
 • xoe: 𧷝
 • xoè: 𢭻
 • xoen: 穿
 • xoét: 朏
 • xoẹt: 輟
 • xoi: 𢭻
 • xói: 㩡
 • xôi: 𥺔
 • xối: 㵊
 • xồi: 毳
 • xơi: 嗟
 • xổi: 𠾕
 • xới: 𢬿
 • xời: 喍
 • xởi: 𢸡
 • xom: 探
 • xóm: 邨
 • xôm: 𣋨
 • xồm: 薝
 • xơm: 侵
 • xổm: 跕
 • xớm: 籃
 • xờm: 𬇁
 • xon: 𢰦
 • xôn: 㖔
 • xốn: 寸
 • xồn: 噸
 • xổn: 忖
 • xớn: 趁
 • xộn: 𡚃
 • xởn: 闡
 • xong: 戎
 • xông: 𨃸
 • xõng: 勇
 • xống: 𧜙
 • xồng: 𨅃
 • xổng: 董
 • xóp: 執
 • xốp: 𣐝
 • xọp: 𣼳
 • xợp: 𪵠
 • xót: 悴
 • xớt: 𨧣
 • xợt: 跌
 • xu: 趍 樞 趨 趨 姝 樞
 • xú: 臭 醜 醜 溴
 • xù: 𬇅
 • xủ: 聚
 • xư: 樗
 • xụ: 樞
 • xứ: 處 處 処
 • xừ: 鉏
 • xử: 處 處 杵
 • xua: 嘔
 • xưa: 𠸗
 • xứa: 庶
 • xuân: 椿 春 旾
 • xuẩn: 蠢 踳 憃
 • xuất: 齣 出 蟀
 • xuắt: 𧿺
 • xúc: 數 數 趍 趣 趨 趨 顣 蹵 蹴 蹙 促 觸 亍 齪 齪 斶 觸
 • xức: 拭
 • xuê: 吹
 • xuế: 竁
 • xuề: 吹
 • xuể: 吹
 • xui: 𨁰
 • xúi: 驅
 • xụi: 𨁰
 • xum: 森
 • xúm: 呫
 • xung: 沖 沖 瑽 衝 浺 忡
 • xùng: 崇
 • xưng: 稱 稱 穪 偁
 • xụng: 𦄸
 • xứng: 稱 稱 秤
 • xửng: 拯
 • xước: 辵 踔 綽 婥 綽
 • xuôi: 𠀿
 • xuống: 𨑜
 • xuồng: 艟
 • xuổng: 錩
 • xương: 倡 𩩫 鯧 鯧 閶 閶 猖 菖 昌
 • xướng: 唱 倡 娼
 • xưởng: 廠 廠 厰 敞
 • xúp: 執
 • xuy: 吹 炊
 • xuý: 吹 炊 出 龡
 • xuyên: 穿 巛 栓 川
 • xuyến: 釧 串 釧
 • xuyền: 耑
 • xuyễn: 踹 荈
 • xuyết: 啜 綴 綴 掇 輟 裰 輟 敪 剟 歠
 • xuýt: 啜
 • y: 意 椅 噫 猗 衣 褘 咿 依 伊 旖 黟 醫 漪 禕 欹 禕 醫
 • ý: 意 衣 薏 鷾 懿 饐
 • ỷ: 椅 猗 依 綺 綺 犄 扆 倚
 • ỵ: 衣
 • yêm: 厭 厭 淹 揞 奄 懨 懕 閹 醃 醃 閹 崦 懨 俺
 • yếm: 厭 厭 饜 饜 𧞣
 • yểm: 淹 掩 奄 廣 罨 黶 魘 黤 檿 黶 魘 揜 弇 晻
 • yên: 燕 閼 洇 鄢 湮 菸 閼 鞍 安 禋 臙 嫣 煙 焉 煙 胭
 • yến: 咽 燕 讌 醼 鷃 嬿 鴳 宴 晏
 • yển: 偃 鄢 揠 堰 隁 鼴 鼴 鰋 蝘 郾 匽
 • yêng: 英
 • yểng: 𪆣
 • yếp: 靨 靨
 • yết: 咽 軋 軋 揠 訐 訐 謁 謁 暍 嚥 羯 揭
 • yêu: 夭 徼 要 腰 喓 祆 麼 麼 𢞅 喲 喲 邀 妖 吆 幺
 • yếu: 要 𪽳
 • yểu: 夭 窔 杳 殀 偠 窈 窅 舀 宎

我的傢庭史
瓢蟲
瓢蟲
谷神不死——牛匕·《老子》古典新解
長沙最低調且有實力學校之一——北雅中學
長沙最低調且有實力學校之一——北雅中學
機械設計中常用軸承的用途和特點,你們都瞭解瞭嗎?
機械設計中常用軸承的用途和特點,你們都瞭解瞭嗎?
蘇外/蘇科外/蘇國外/蘇城外/蘇園外…大傢分清楚瞭嗎?

0

 1. This post has no comment yet

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注